Cinque Terre
Abdülhamid Han Düşmanlığı Rahim Er
A
bdülhamid Han, 1876-1909 arasında Padişahlık yapmış bir Devlet Başkanımızdır. Hizmet müddeti, 33 yıldır. Baştaki 1,5 yıl ile sondaki 1 yıla yakın süre Meşruti idaredir. V. Murad’dan sonra tahta veliahd Abdülhamid Efendi geçmemiş olsaydı Devlet-i Ali Osman, yüksek ihtimalle yarım asır sonraki I. Dünya Harbi’de değil de 1293-1877/78 Osmanlı-Rus Harbinde dağılırdı. 1876’da tahta çıkmasıyla parlamenter sisteme geçilmişti. Kanun-ı Esasî yani anayasa ilan edilmiş, Âyân ve Meclis-i Meb’usan adıyla Senato ve Meclis’ten mürekkep çift meclisli bir devlet hayatı başlamıştır. Anayasa Mahkemesi için daha bir asır vardır. Danıştaysa “Şûra-yı Devlet” adıyla mevcuttur.

Abdülhamid Han, Meclis’i feshettiği için muhalifleri tarafından uzun seneler boyunca ağır şekilde tenkid edilmiştir. Anayasa mer’iyyette yani yürürlükte, kalmış, senatoya da dokunulmamış fakat Vekiller Meclisinin kapısı kapatılmıştı. Kanun-ı Esasi’de resmî dil, vatanın toprak bütünlüğü... gibi temel kayıtlar vardır. Ancak; Meclis Yahudi, Rum, Ermeni gibi birçok farklı unsurlardan meydana geliyordu. Meclis, devam etseydi devlet, bizzat Meclis eliyle parçalanacaktı. Padişah bu tehlikeyi görmüştü. Bu sebeple mevzubahis fesih, takdiri değil, mecburi bir tasarruftur. Sultan, devleti kurtarma adına Meclis’i feda etmiştir.

Padişah tahta henüz geçtiğinde 93 Harbi’yle çok ağır şartlar karşısında kalmıştı. Osmanlı Avrupası, Balkanlar, Kafkaslar elden gitmiş, buralardaki yüz binler, merkeze akıyordu. Rus ordusunun bugünkü Yeşilköy’e kadar geldiğini hatırlamak, her şeyi anlatır. Bu harbi durduran Berlin Konferansı, yarım asır sonraki Sevr’in başlangıcı gibidir. Abdülhamid Han, Berlin Konferansını ve aleyhte olan diğer dayatmaları müthiş hamlelerle savuşturarak devlete nefes aldırmıştır. O’ndaki dehâ ve yüksek zekâyı hasmı veya hayranı olan çağdaşı kral, imparator ve hükümdarlar takdir etmişlerdir.

Hakan Halife, 23 Temmuz 1908’de tekrar başlayan II. Meşrutiyet üzerine idareyi İttihad ve Terakki’ye teslim ettiğinde ülkemiz, 5 milyon km2 idi. Alman muhibbi İttihad Terakki reislerinin devleti, emrivaki ile I. Cihan Harbine sürüklemesi neticesinde memleket parçalanıp ufaldı.

Abdülhamid Han, aleyhimizdeki tuzak ve oyunları bozan İslâm Halifesi, Türk Sultanı ve teb’anın Hükümdarıdır. Oyunu bozulanlar, istediğini alamayanlar, ihaneti ortaya çıkanlar, O, tahtta iken de tahttan ayrıldıktan ve hatta vefatından sonra da uzun yıllar boyu kendisine düşmanlık ettiler. Abdülhamid Han’ın düşmanları masonlar, Siyonistler, Yahudiler, Ermeniler ve İngilizler başta olmak üzere Avrupalı emperyalist, sömürgeci devletlerle bunların içerideki maşalarıydı. Türkiye’de yakın tarihlere kadar bile orta eğitim tarih kitaplarında bu Padişahın resminin altında isim yerine “Kızılsultan” yazardı. Bu iftirayı atan Fransız akademisinden Albert Vandal’dır. Kendisine “Kızılsultan” ve “müstebit” devrine “istibdat” idaresi denmiştir. Müstebit, bugünkü diktatör kelimesi karşılığıdır.

Bu Büyük Sultan, şimdiki Pakistan, Bangladeş ve Hindistan’la çevresindeki toprakları içine alan Güney Asya’yı İngilizlere, İslâm coğrafyasını İngiliz ve Fransızlara, Filistin’i Siyonistlere, Libya’yı İtalyanlara, Cezayir’i Fransızlara bıraksa, Endonezya, Malezya gibi iklimlerde İspanyol, Portekiz, Hollanda sömürgeciliğini meşru saysa, doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasına razı olsaydı… iftiralar atılmaz, o iftiralar bugüne dek gelmez, aksine öve öve bitirilemezdi.

Abdülhamid Han’ın icraatları sadece vatan bütünlüğünü korumaktan ibaret değildir. Demir yolu, ulaşım, imar, inşa, eğitim, maarif, okullaşma, telgraf, posta, haberleşme gibi devletin esas kalkınma hamlelerini başlatıp hayata geçiren de O’dur. İstiklal Harbini yapan ve Türkiye Cumhuriyetini kuran kadrolar, O’nun açtığı mekteplerden mezundur.

1909’da tahttan ayrılan, 1918’e kadar gözaltında tutulan ve bu yıl içinde vefat eden bir İslâm Halifesi ve Türk Hakanına, bu dâhi Hükümdarın insafsızca aleyhinde konuşmak haksızlık, adaletsizlik, zavallılık ve tarihten habersizliktir.

Masonlar, Siyonistler, Yahudiler, Ermeniler, sömürgeciler sahayı onlara bırakmadığı için hakaret ve iftira ettiler ve ediyorlar…

Onların niyet ve maksatları belliydi ve bellidir.

Abdülhamid Han’a aynı ağzıyla “müstebit” diyen Meral Akşener’e ne demeli? Ekrem İmamoğlu’na iltifat ederken kantarın topuzunu kaçırıp Fatih Sultan Mehmed Han’a benzetmişti. Ama orada kalmadı. Bu defa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Abdülhamid Han üzerinden rahatsız edici laflar etti.

Sn. Akşener’in dengeden, ölçüden haberi olsa gerek…

Öyle ise bu tavır nedir?

Meral Akşener, hep mi böyleydi?

Saf mı değiştirdi?

Üstad Necip Fazıl ne diyor?

"Abdülhamid’i anlamak, her şeyi anlamaktır!.."

O’na hakaret edeneler, hiçbir şeyden anlamıyorlar demektir…

Başlık Yazar
Kalbinde Merhamet Elinde Maharet Vardı Numan Aydoğan Ünal
Abdülhamid Han Düşmanlığı Rahim Er
Sultan Abdülhamid’in Bir Selamı Neler Yapardı? İ.Refik
Abdülhamid Han'ın İttihadçılar'a Verdiği Ders İbrahim Hakkı Konyalı
Abdülhamid Han’ı İçten Vurdular! Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
Bir Güzel Mektup Rahim Er
Bir Fransız Gazetecinin Kaleminden Abdülhamid Han’ın Selanik’den Dönüşü Stephan Lauzan
Bir İttihatçının Kaleminden Sultan Abdülhamid Han'ın Dini Hassasiyeti Numan Aydoğan Ünal
Sultan Hamid’in İslâmî Siyaseti Prof. Dr. Osman Turan
Sultan Abdulhamid Han’ın Mürşidi: Libyalı Şazeli Şeyhi Muhammed Zafir Efendi İrfan Özfatura
Sultan Abdulhamid Han’ın Büyük Din Gayreti Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
Sultan Abdülhamid Han'ın Muhafız Alayı Rahim Er
Sultan II. Abdulhamid Han ve Yakılan Din Kitapları Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
Abdülhamit Han: "Dünkü Düşmanımız Bugün Dostumuz mu Oldu Rasim Bey?" Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
Hindistan Müslümanları Sultan Abdülhamid Han’ı Büyük Bilirlerdi Abdürreşid İbrahim
Sultan Abdülhamid Han'ın Rusyalı Hacılara Hizmeti Prof. Dr. Alfina Sıbgatullina
Sultan Abdülhamid Han’ın Hanımından Menderes’e: “Oğlum, Geçinemiyorum, Beni Âciz Bırakma!” Murat Bardakçı
Senin İstifa Ettirdiğini Biz de İstifa Ettirdik... Vehbi Tülek
Sultan Abdülhamid Han'ın Metanet ve Cesareti Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
Sultan Abdülhamid Han'ın Uzak Doğu Siyaseti Editör
Sultan Abdülhamid Han’ın Dilekçesi Murat Bardakçı
“SULTAN'IM BİZİ BIRAKIP DA NEREYE GİDİYORSUN?” Rahim Er
Sultan Abdulhamid Han'ın "Yıldız Fotoğrafları "Tarihe Işık Tutuyor Murat Öztekin
Sultan Abdülhamid Han'ın Kur'anı Kerim Hassasiyeti Rahim Er
Esaretten Dönem Gazi Osman Paşa’yı Sultan Abdülhamid Han Nasıl Karşıladı? Prof. Dr. Tuncay Öğün
Sultan Abdülhamid Han: "Karakeçililer Benim Öz Hemşehrilerimdir" Murat Öztekin
II. Abdülhamid ve Dünya Prof. Dr. Çağrı Erhan
Son Sultan’ın Bir Günü Prof.Dr. M.Metin Hülega
Sultan Abdülhamid Han'ın Çiftlikleri Hasan Soydan
Yıldız Hamidiye Cami Rahim Er
Bu da Sultan’ın sıra dışı dünyası Murat Öztekin
Tek Başına Bir Sultan İrfan Özfatura
Sultan Abdulhamid Han'ın Hayatı Sahneleniyor Murat Öztekin
Sultan Abdülhamid Han’dan Sonra Başımıza Gelenler Dr. İbrahim Pazan
Sultan Abdülhamid Han'ın Mülkleri Rahim Er
Sultan Abdulhamid Han'ın Milliyetçiliği Necip Fazıl Kısakürek
Sultan Abdulhamid Han Tıbbiyeye Çok İhtimam Gösterdi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
Burma (Myanmar) Müslümanları II. Abdülhamid Han'ı Dillerinden Düşürmezdi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
Sultan Abdülhamid Han’ın Naaşı Önünde Ahmet Refik
Sultan Abdülhamid Han'ı Tanımak Prof. Ekrem Buğra Ekinci
Yahudilerin Sultan Abdulhamid Han’a Teşekkürü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz
Sultan Abdulhamid Han'ın Efsanevi Mirası Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
Sultan Abdülhamid Han’nın İçtimai Siyaset Anlayışı Melik Arvas
Sultan Abdulhamid Han’ın İspanyol Elçisine Verdiği Muhteşem Cevap Ö. Serdar Akın
Sultan Abdülhamid Han’ın Osmanlı Devleti İle Japonya’yı Mukayesesi Doç. Dr. F. Şayan Ulusan Şahin
Sultan Abdülhamid Han ve Müşfika Hanım Ö. Serdar Akın
Sultan Abdülhamid Han’ın Verdiği Ders Vakanüvis
Sultan Abdülhamid Han'ın Dış Siyasetteki Hassasiyeti Ö. Serdar Akın
Sultan Abdülhamid Han’ın Söğüt Bölüğü Tahsin Paşa
Sultan Abdulhamid Han Bütün Osmanlı Coğrafyasını Fotoğraflaştırdı Murat Öztürk
Abdülhamid Han’ın Ramazan-ı Şerif ve Hırka-i Saadet Ziyaret Günleri Şadiye Osmanoğlu
Mazlum Bir Padişah: Sultan Abdülhamid Han Rahim Er
Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rahim Er
Sultan İkinci Abdülhamid Han ve Eğitim Politikası Ayhan Çiftçi
Üç Kıtanın Son Hükümdarı Sultan İkinci Abdülhamid Han İbrahim Akkurt
İttihatçı Basının Abdülhamit Hân Düşmanlığı Yavuz Bahadıroğlu
Sultan Abdülhamid Han’ın Habeşistan Siyaseti Prof. Dr. A. Hâluk Dursun
Abdülhamit Han'ın Büyük Bir Kültür Hizmeti: Yıldız Kütüphânesi Ö. Serdar Akın
II. Abdülhamid Han'ın ABD Elçisine Anlattıkları Yavuz Bahadıroğlu
Abdülhamid Han’ı ‘‘Gazi’’ Yapan Zafer 1897: Türk-Yunan Savaşı Ömer Faruk Yılmaz
Sultan Abdülhamid Han Zamanda Ermeniler İle İlgili Bir Muhtıra-i Hümâyûn Mehmet Hocaoğlu
Sultan Abdülhamid Han Ekonomik Krizi Nasıl Aştı? Ziya Şakir
Dolmabahçe Sarayında Bayramlaşma Merasimi Şadiye Osmanoğlu
Sultan Abdülhamid Han’ın İsmini Yaşatan Hizmeti: Hamidiye Etfal Hastanesi Göksel Erdoğan
Abdülhamid Han’a Kızıl Sultan Diyen Kimlerdi? Mehmet Hocaoğlu
Sultan Abdülhamid Han’ın En Büyük Projesi: Hicaz Demiryolu Cüneyt Teke
Sultan Abdülhamid Han’ın Türkçe Hassasiyeti Prof.Dr.Vahdettin Engin
Sultan Abdülhamid Han’ın İsmini Yaşatan Hayırlı Bir Hizmeti: Hamidiye Suyu Abdullah Zülgaip Akkuş
Abdülhamid Han’ın Büyük Din Gayreti Nurettin Topçu
Sultan Abdülhamid Han’ın Fazilet Mirası: Darülaceze Selman Keklik
Sultan Abdulhamid Han'ın İleri Görüşlülüğü Sara Korle
Sultan Abdülhamid Han'ın Uzak Doğu Siyaseti Editör
Sultan Abdülhamid Han'ın Büyük Basiret ve Cesareti Editör
Çanakkale’nin Gerçek Kahramanı Bir Devrik Sultan: “Abdulhamid Han” Resul Tosun
Sultan Abdulhamid Han'ın Tıp ve Eczacılığa Verdiği Büyük Önem Said N.Duhani
Sultan Abdülhamid Han Devrinde Yıldız Saray’ından Bir Hatıra Ayşe Osmanoğlu
Sultan Abdülhamid Han’a Çirkin İftira Ö. Serdar Akın
Sultan Abdülhamid Han’ın Şefkat ve Merhameti Ziya Şakir
Sultan Abdülhamid Han’ın Tahtan İndirilmesine Japonlar Müteessir Oldu Abdurreşid İbrahim
Sultan Abdülhamid Hân’dan Van’a Kitap M. Ali Demirbaş
Sultan Abdülhamid Han'ın, Günlük Meşguliyetleri Ziya Şakir
İleri Görüşlü Sultan: II. Abdülhamid Han Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şeker
Sultan Abdülhamid Han Hayranı Bir Yunanlı Yazar Tercüme eden: Hayrettin Turan
Sultan Abdülhamid Han’ın Dinî Hassasiyeti Ve İnce Siyaseti Ziya Şakir
Sultan Abdülhamid Hanı Şifaya Kavuşturan Dua Ziya Şakir
Sultan Abdülhamid Han Siyasette Olduğu Gibi Sanatta da Dehaydı Ziya Şakir
Abdülhamid Han’ın Kıyas ve İctihad İle İlgili Fikirleri Ö. Serdar Akın
Sultan Abdülhamid Han'ın Cesaret ve Vakârı Ö. Serdar Akın
Sultan Abdulhamid Han'ın Ecdadı Karakeçili Aşireti ve Ertuğrul Gazi'ye Vefası M. Şakir Ülkütaşır
Amerikalı Bir Doktorun Gözü İle Abdülhamid Han ve Hamidiye Hastahanesi Dr. Hasan Fevzi Batırel
Sultan Abdülhamid Han'ın Ramazan-ı Şerif Hassasiyeti Prof. Dr. Vahddin Engin
Güney Afrika'dan Sultan'a Mektup Var Osman Sarper
Sultan II. Abdülhamîd Han Editör