Cinque Terre
Hace İbrahim -
E
vliyânın büyüklerinden. Hâce Azîzân ve Pîr-i Nessâc diye meşhûr Ali Râmitenî hazretlerinin ikinci oğludur. Ali Râmitenî hazretlerinin yetiştirdiği büyük velîlerden ve halîfelerindendir. Buhârâ'da Râmiten kasabasında doğup büyüdü. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1382 (H.784) senesinde vefât etti.

Mübârek babasının yüksek huzûr, sohbet ve hizmetleri ile şereflenerek yetişti. Büyük kardeşi Hâce Hord da bu şekilde yetişerek, zâhirî ve bâtınî ilimlerde kemâle gelmişti. Rivâyet edilir ki, Hâce Ali Râmitenî vefâtına yakın insanları irşâd etmek, doğru yola kavuşturmak için bu ikinci oğluna icâzet, talebe yetiştirme izni verdi.

Talebelerinden bâzılarının kalplerine; "Hâce hazretlerinin büyük oğlu daha âlim olduğu halde, icâzeti küçük oğluna vermesinin hikmeti acabâ nedir?" düşüncesi geldi.Kalp gözleri ile, onların bu düşüncelerini anlayan Ali Râmitenî; "Hâce Hord, bizden sonra çok az yaşar. Kısa zaman sonra bize kavuşur." buyurdu. Buradaki hikmeti ve inceliği anlayan talebeler, önceki düşüncelerinden vazgeçtiler. İşin aslını böylece öğrenmiş oldular.

Hakîkaten de Ali Râmitenî hazretlerinin vefâtından on dokuz gün sonra, büyük oğlu Hâce Hord da vefât etti. Hâce İbrâhim ise, uzun yıllar yaşayıp, insanlara Allahü teâlânın dînini anlatarak çok hizmet etti. Mübârek babasına lâyık sâlih bir evlât, fazîletler ve kerâmetler sâhibi çok kıymetli bir zâttı. Pekçok talebe yetiştirdi. Babasından 56 yıl sonra 1382'de Harezm'de vefât etti.