Cinque Terre

Vatan Hisleri

Düşmez yere hâşa o bizim bayrağımızdır,
Bir fecr olarak doğmadadır her dağımızdan.
Ay-yıldız.. O mazideki bir süstür, emin ol,
Atîde güneşler doğacak bayrağımızdan.

Altına yatarken de bizimdir yerin üstü,
Bir kal'e olur toprağımız vecde gelir de;
Dağlar, kayalar göğsümüz üstünde tepinse.
Düşmanları biz ram ederiz kan kesilir de.

Deryaları kan, taşları bitmez kemik olsa,
Bir son nefesin aynı olup bitse nesîmi
Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hatta,
Çekmez kürenin sırtı o tabût-ı cesîmi...


Mithad Cemal Kuntay
Başlık Şair
Oğullar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu <center><span style="font-weight: bold;">Oğullar</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Vatan oğul.. bayrak oğul.. devlet oğul.. can oğul..<br />Sevmek Nedir? Bunu bilen aşıklara Bismillah..</div><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Bu oğullar Sümeyye can analardan doğdular<br /> Rabbiyesir dileklerden beşiklerden bismillah..</p><p class="MsoNormal">En hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına<br />Tan alıklı dudaklardan kaşıklara bismillah..<br /><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamdan<br /> Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Emeklerken diz vurduğun, iz vurduğun her yerde<br /> Ayaklanıp atladığın eşiklere bismillah..<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Ak höllükler eleyip de, belediğim can oğul..<br /> Ninnilere, destanlara, koşuklara bismillah</p><p class="MsoNormal">Hem doğurdum, hem büyüttüm, ısmarladım ve dedim;<br />Vatan için bütün yavan-yaşıklara Bismillah..<br /><br />Gazi oğul, şehid oğul, iman oğul, din oğul...<br />Ak döşünden kan fışkıran deşiklere Bismillah..<br /><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Düşte gördüm kanlı başın Peygamber'in dizinde..<br /> Ocaklara, eşiklere, beşiklere… Bismillah…<o:p></o:p></p> <div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Türkçem Prof. Dr. Kemal Yavuz <center><span style="font-weight: bold;">Türkçem</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Sevgi çiçek açar Türk’ün dilinde,</div><div>Bin yıllarla devirlerden gelirsin.</div><div>Güneşin aksisin dünya yüzünde,</div><div>Sıcaklığın ışığınla eşsizsin sen Türkçem.</div><div>&nbsp;</div><div>Sesin gelsin Türk ilinde her yerden,</div><div>Dillerinde işlen sen güzellerin.</div><div>Arılarla gir kovana bal olup</div><div>Ak annemin dudağından ak Türkçem.</div><div>&nbsp;</div><div>Sessiz sessiz gönüllerden gönüle,</div><div>Yankılan da çiçek olup açıver,</div><div>Destan ol da dilden dile düşerek</div><div>Kitap kitap gel hazine ol Türkçem.</div><div>&nbsp;</div><div>Bir zamanlar kağanların yurdunda,</div><div>Çağlıyordun akan suda Orhun’da.</div><div>Ötüken’de dikilen o taşlarda</div><div>Tarih ile geliyordun sen Türkçem.</div><div>&nbsp;</div><div>Tanrı Dağı makamında bir zaman,</div><div>Alper Tunga senden aldı gücünü.</div><div>Asırlardan ötelere geçerek,</div><div>Heybet ile aşarak yeryüzünü,</div><div>Yiğitlerle arkadaşsın sen Türkçem.</div><div>&nbsp;</div><div>Orta Asya gönderdiği sesleri,</div><div>Bin seneden sonra tekrar toplasın.</div><div>Anadolu Balkan Irak Suriye,</div><div>Senin ile yeni baştan çınlasın,</div><div>Zaferlerle kanat olup gel Türkçem</div></td></tr></tbody></table></center>
Gitmek İsterim Şevki Bektöre <center><span style="font-weight: bold;"> Gitmek İsterim</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Gittim, gidiyorum, gitmek isterim.</div><div>Her Türk ocağında tütmek isterim.</div><div>Ceddimin geçtiği geniş çöllerde,</div><div>Onun devesini gütmek isterim.</div><div><br />Babamdan dinledim, dedem kim idi?</div><div>Kimlerle düşmüş, kimlerle kalkmıştı?</div><div>Geçmişin karanlık ülkelerinde</div><div>Hangi ocaklarda ateş yakmıştı?</div><div><br />Kurduğu ocaklar, yaptığı yurtlar,</div><div>Hangi baykuşlara mesken olmuştur?</div><div>O şahin yiğitler, gürbüz erlerden,</div><div>O yurtlarda şimdi kimler kalmıştı?</div><div><br />O tüten ocaklar, o yeşil çöller,</div><div>Niçin tütmez olmuş, niçin solmuştur?</div><div>Yiğitsiz boş kalan güzel yurtlara,</div><div>Nereden gelmiş de baykuş dolmuştur?</div><div><br />O hadsiz hesapsız davar sürüsü,</div><div>Hangi, canavara kurban olmuştur?</div><div>Dedemin küheylân atlar koşturan,</div><div>Meydanlar, kimlere meydan olmuştur.?</div><div><br />Gittim, gidiyorum, bakmak isterim,</div><div>Sönen ocakları yakmak isterim.</div><div>Geçtiğim yerlerde her yiğit için</div><div>Şiirimden bir çelenk yapmak isterim.</div></td></tr></tbody></table></center>
Ben Kimim? M.Halistin Kukul <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">Ben Kimim?</span></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Ben, Altay Dağları'nda buram buram yağan kar,</div><div style="text-align: center;">Dostun gözünde nazar, Ötüken'de tâze baharım.</div><div style="text-align: center;">Yıllar yılı tenhâlıklarda toplaşan efkâr..</div><div style="text-align: center;">Nehir nehir&nbsp; sel olup ummâna akarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Kök kök, filiz filiz, dal dal, çiçek çiçek birikirim.</div><div style="text-align: center;">Duru sularda, büyük arzuları çimdiririm.</div><div style="text-align: center;">Yaşar, ebedî mekânlarında ölüm-dirim.</div><div style="text-align: center;">Almaz beni akıl, kavramaz beni idrâk, bir fikirim...</div><div style="text-align: center;">Nice râyihaları, sesleri, desenleri hâfızamda saklarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Kopuzdan&nbsp; ezgiler yankılanır yamaçlarında, vâdilerinde.</div><div style="text-align: center;">Kopar, kızılca kıyamet, Türk yurtlarının herbir yerinde.</div><div style="text-align: center;">Sükûnet belirir her şahlanışın her seherinde.</div><div style="text-align: center;">Bir ümit ışığıyla özüm kendini gösterir cevherinde...</div><div style="text-align: center;">Uç veriroğul oğul, sevdâ başaklarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Türkistan!..&nbsp; Türkistan!.. dedikçe çarpar yüreklerimiz.</div><div style="text-align: center;">Yeni bir doğuşu muştular, beraberce dillerimiz.</div><div style="text-align: center;">Yıldıza, güneşe el tutar da ellerimiz,</div><div style="text-align: center;">Büyük&nbsp; Turan'dır, ulu vatandır emellerimiz...</div><div style="text-align: center;">Haz sunar, heyecan aşılar,kavil tutar, hız verir bana tar'ım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Urumçi'den, Buhara'dan, Kâşgar'dan, Taşkent'ten,&nbsp; Turfan'a</div><div style="text-align: center;">Bakü'den, Üsküp'ten, Kerkük'ten, İsfahan'dan, İstanbul'a, T(ı)rabzon'a..</div><div style="text-align: center;">Büyük Hun'dan, Batı Hun'dan, Büyük Selçuklu'dan, Karahan'a...</div><div style="text-align: center;">Her ne kadar varsa... Osmanlı'dan...Özbekistan'a, Azerbaycan'a...</div><div style="text-align: center;">Açıktır kollarım, geniştir gönlüm, bütün ecdâdı kucaklarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Oğuz, Bilge, Abdülkerim Satuk Buğra Hân'dan, İlteriş Kutlug Kağan'a..</div><div style="text-align: center;">Selçuk Beğ'den Alparslan'a,Osman Gaazi'den, Fâtih Mehmed Hân'a...</div><div style="text-align: center;">Gazneli Mahmud'dan, Kanunî'den, Yavuz'dan, Gök-Sultan'a...</div><div style="text-align: center;">Kür Şâd'dan, Osman Batur'dan, İsa Yusuf'tan,Millî Kahraman'a...</div><div style="text-align: center;">Kim varsa sözleşir, dilleşir, birleşir, kökleşir&nbsp; bütün saflarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yesevîler, Mevlânalar, Yûnuslar, yoldaş olur, sırdaş olur, dildeş olur..</div><div style="text-align: center;">Yûsuf Has Hâcib, Kâşgarlı Mahmud, Çelebi Süleyman...hâldeş olur..</div><div style="text-align: center;">Kâinatın Efendisi Şanlı Peygamber'e&nbsp; gönüldeş&nbsp; olur...</div><div style="text-align: center;">Candaş olur, kandaş olur, karındaş olur, dindeş olur...</div><div style="text-align: center;">Yayılır&nbsp; gönül gönül&nbsp; arşadek ezânlarım, kabûl olur inşâ-Allah, duâlarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yeni doğmuş bebeğim, yirmilik delikanlı, seksenlik ihtiyarım;</div><div style="text-align: center;">Düşmanakızgın hârım, hudutlarda&nbsp; serdârım.</div><div style="text-align: center;">Malazgirt, Çaldıran'ım, Pilevne'yim, Uyvar'ım.</div><div style="text-align: center;">İslâm gibi zırhım var, Türklük oldukça varım!</div><div style="text-align: center;">Hissizlik cenâhına örülmüş bir duvarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Nice ummân gönüllü âlimim-ârifim var.</div><div style="text-align: center;">Nice zarîf şûh dilli şâirim-edîbim var.</div><div style="text-align: center;">Cânım askerlerim var, hattâtım, mîmârım var.</div><div style="text-align: center;">Yâfes'ten günümüze, kaç nesil damarım var.</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Dünyânın kaç yerinde, kaçşehit mezarım var!..</div><div style="text-align: center;">Günlerim,&nbsp; haftalarım, aylarım, yıllarım var!..</div><div style="text-align: center;">Zârım var, efkârım var, esrârım, ısrarım var,&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Gönül gönül gezinen muhabbet kararım var..</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Ne var ise bende var, yağmur yağmur yağarım!..</div><div style="text-align: center;">Ben, bunlarla varım,şehsüvâr, hükümdârım!..</div><div style="text-align: center;">Ben, ezelden ebede, bahtiyar, bahtiyarım!..</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div>
Malazgirt Zaferi Rıdvan Özel <div style="text-align: center;">MALAZGİRT ZAFERİ</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;“Zaferin özüdür dua&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Cihada Besmele Cuma’’&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Buharalı Muhammed&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Böyle dedi Sultan’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Sultan Alparslan Gazi&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Tuttu hemen bu sözü&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Kumandan ve ordusunu&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Topladı bir meydana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">‘’Çalsın kösler, çalsın mehter&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Cihat aşkına erenler&nbsp;</div><div style="text-align: center;">İslam dini için sizler&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Söz veriniz şimdi bana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Sultan Alparslan sessizce&nbsp;</div><div style="text-align: center;">İbadet etti o gece&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Secdeye kapandı yere&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Dualar etti Rahman’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">‘’Yârâb ism-i şerifin çün&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Habib-i Kibriyân çün&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Dört Büyük Halife’n çün&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Yalvar yakarırız sana’’&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;‘’Allahü ekber’’le ordu&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Sünnet kılıp farza kalktı</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Rükûdan secdeye vardı&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Bir dağ yıkıldı meydana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Cuma kılmak ve şehit olmak&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;İki bayramı yaşamak&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Bu zevki her zaman tatmak&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Nasip olmaz her insana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Cuma namazı kılındı&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Alparslan ak kefen giydi&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Kıbleye yere kapandı&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Ve yalvardı Yaradan’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Orduya döndü: ‘’Beylerim,&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Yiğitlerim, Gazilerim&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Sırtımda şu giydiğim&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Artık kefen olsun bana’’</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Gaziler hep bir ağızdan&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Duydukları yüksek hazdan&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Ve temenniyle niyazdan&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Sonra daldılar düşmana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Hak teâlânın izniyle&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Bu MALAZGİRT ZAFERİ’YLE&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Açıldı kapılar bize&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Hamd Rahmân’a, şükr Sultan’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div>
Turan Türküsü Ahmet Feyzioğlu <center><span style="font-weight: bold;"> Turan Türküsü</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong><br /></strong></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Dedem Korkut boy boylamış,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hanlar hanı soy soylamış,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Tibet’te yayla yaylamış…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Değmez; tipi-boran O’na,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ana yurttan tuttu yolu,</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Hazar’dan indi bir kolu.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Alparslan ve Anadolu…</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Diş biledi, düşman O’na,</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yavuz; Haremeyn hâdimi,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Resûlullah’ın nedîmi!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yutmuş; Kelâm-ı kadimî…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Erir, karşı duran, O’na<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Şeyh Edebali, Mevlânâ;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Nene Hatun, Hayme Ana;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ertuğrul’dan, Dirse Han’a…</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yol gösterir, nîrân O’na</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hak yolda yürüyen zümre:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hacı Bayram, Taptuk Emre…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yunus’a düşünce cemre;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hakkı tanır “varan” O’na,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kucak açmış “turan” O’na!<br /><o:p></o:p></span></p></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Serhat Duası Memduh Cumhur <center><span style="font-weight: bold;"> Serhat Duası</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong><br /></strong></div><div><div><div>Yetim şehirlerimiz Sofya, Bosna, nazlı Budin,</div><div>Zafer sevinci yaşar her taşında kaç yiğidin.</div><div>Ağırlaşan sisin ardında eski günlerimiz,</div><div>Akıncı cedleri şenlendiren düğünlerimiz.<br /><br /></div><div>Meriç’de Tunca’da sevdalı türküler akmış;</div><div>Bizim iken Tuna bir başka türlü berrakmış.</div><div>Şerefli hatıramız hür yaşardı Niğbolu’da,</div><div>Bizimle hürdü, esen yelde hür, yağan dolu da.</div><div><br /></div><div>Bir uhrevî sesin âhengi ufku dolduruyor,</div><div>Mohaç’da can veren erler niyaz edip duruyor,</div><div>Şehidlerin ebedî uykusunda son emeli,</div><div>Bütün ufuklar ezan sesleriyle inlemeli.<br /><br /></div><div>Dalmışken ufuklarda fetihler çağına,</div><div>Döndürdü kader, bahtı, hazan yaprağına,</div><div>Ben, nazlı Budin düştüğü günden beridir,</div><div>Hasret yaşarım eski vatan toprağına!</div><div><br /></div><div>Mağrur Tuna nehrinde denizler görünür,</div><div>Her an güle sevdâlı azizler görünür!</div><div>Üç yüz sene sonra sende ey nazlı Budin,</div><div>Hasret gibi bizden kalan izler görünür!</div><div><br /></div><div>Tuğlar yedi kat arşa yücelmek yerine,</div><div>Düşmüş sarılıp hüzn ile birbirlerine,</div><div>Bir nurlu seher bekler ufuklarda Budin;</div><div>Üç yüz senedir hasret ezan seslerine!</div><div><br /></div><div>Muradımız bu ezanlardan âşikâr olsun!</div><div>Bu beldeler yine Yârab bizim diyar olsun! (Amin)</div></div><div><br /></div></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Unutmadım... Servet Yüksel <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Unutmadım...<br /><br /></strong></div><div><div>Bin yıllık bir çınarın yeni filiziyim ben,</div><div>Dallarımı budayan elleri unutmadım…</div><div>Nurlu medeniyetin oğluyum, kızıyım ben,</div><div>Yabana esir düşmüş illeri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Düğümü çözülecek aşkın çıkınındayım,</div><div>Bir zağlı kılıcım ki tarihin kınındayım,</div><div>Zalimlerin aklında, gayri yakınındayım,</div><div>Yılan gibi zehirli dilleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Bir sürgün yaşadım ki kaderin gurbetinde,</div><div>Yetimin rüyasında, mazlumun hasretinde,</div><div>Ecdâdın ebed-müddet o şanlı devletinde,</div><div>Üç kıtaya saçtığım gülleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Yürekler kundaklanmış, gördüm fitne-fesâdı,</div><div>Gözyaşı, acı oldu coğrafyamın hasadı,</div><div>Bağrımda Dicle, Fırat kardeşliğe susadı,</div><div>Tunalar hayalimde, Nilleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Baş olmuş kātilleri; huzurun, adâletin,</div><div>İnsanlığın boynunda ilmeği sefâletin,</div><div>Kapkara vicdanların, eğreti asâletin,</div><div>Taktığı maskeleri, tülleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Gönül dosta verdiğim kutlu sözün borcunda,</div><div>Îman vardı sevgimin, sanatımın harcında,</div><div>O hudut boylarında, destanların burcunda,</div><div>Bayrağımla dertleşen yelleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Kafkaslarda kartallar yine beni soruyor,</div><div>Viyana önlerinde nal izlerim duruyor,</div><div>Yemenlerde ölmedim, hâlâ nabzım vuruyor,</div><div>İçimde sakladığım çölleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Mukaddes beldelerin, Hakk’ın hizmetkârıyım,</div><div>Topkapı Sarayı’nda Yavuz adlı kārîyim,</div><div>Eşiğinde bekleyen rûhun âh u zârıyım,</div><div>Hicranıyla döktüğüm selleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Kızılelma ülkümüz, yiğit sevdamız vardı,</div><div>Cihangirin gözünde dünya mendil kadardı,</div><div>Bu ufuklar hilâlin rüzgârlarına dardı,</div><div>Garbın deryâ dediği gölleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Sadaka taşlarında, merhamet bağındayım,</div><div>Payitaht İstanbul’da, sultan otağındayım,</div><div>Sefer hazırlığında, Fatih’in çağındayım,</div><div>Ey Ankā! Doğacağım külleri unutmadım…</div></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Bu Şehir Bursa Cengiz Numanoğlu <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Bu Şehir Bursa<br /><br /></strong></div><div>Taşına, tarihin mührü vurulmuş,</div><div>Bağrına, evliyâ tahtı kurulmuş,</div><div>Mânevî mîraslar, ehlini bulmuş,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu şehrin adını sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Tereddüt etmeden, derim ki; Bursa.<br /></span><br /></div><div>Erenler saf tutmuş, aşk otağında,</div><div>Bülbül meşke dalmış, gönül bağında,</div><div>Yeşil, beyaz, raks ediyor dağında,<br /><span style="font-weight: bold;"><br /></span></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, dünyada cenneti sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Gözümde canlanır, mübârek Bursa.</span><br /><br /></div><div>Emir Sultan, postu sermiş Hak yola,</div><div>Üftâdeler, Hüdâyiler kol kola.</div><div>Nesiller koşuyor, vermeden mola.<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, tasavvuf ceddimi sorsa,</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; onların, adresi Bursa.</span><br /><br /></div><div>Molla Fenârîler, kalpte yaşıyor,</div><div>Somuncu Babalar, bayrak taşıyor,</div><div>Misyonları.. Yüzyılları aşıyor,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu aşkın sırrını sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; sevdânın harmanı Bursa.<br /></span><br /></div><div>Adâlet tâc olmuş, şanlı mâziye,</div><div>Ruhlar, selâm durmuş, Osman Gâzi’ye,</div><div>Şehitlere.. Gerekmiyor tâziye,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu neslin aslını sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; hikmetin kaynağı Bursa</span>.<br /><br /></div><div>Ulu Mâbet, heybetiyle duruyor,</div><div>Minâreler arşa, köprü kuruyor.</div><div>Bütün yürekler; Allah için vuruyor,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Ne zaman ârifan, saflara dursa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Önünde Peygamber, ardında Bursa.</span><br /><br /></div><div>Bir yer ki; insanlar, gönül zengini,</div><div>İrfanla tartıyor, ahlâk dengini.</div><div>Bir yer ki; hak etmiş, yeşil rengini,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, ilâhî ihsânı sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; lâyıktır, bu şehir Bursa.</span><br /><br /></div><div>Bir yer ki; üstünde, bu mirâs varken,</div><div>Altında binlerce velî yatarken,</div><div>Bir yer ki; âlimler nöbet tutarken,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu şehre bir rakip sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; Bursa’nın, rakibi Bursa.</span><br /><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Ya Oluruz Ya Ölürüz Bestami Yazgan <center><span style="font-weight: bold;"> Ya Oluruz Ya Ölürüz</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Cümle ilem bilsin, Hakk'ın uğrunda&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz&nbsp;</div><div>Şol mübarek Anadolu bağrında&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Zalimi kaçtığı yerde buluruz,&nbsp;</div><div>Cesaret deyince önde geliriz;&nbsp;</div><div>Can verip almayı iyi biliriz,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Yücelerde er meydanı kurulsun,&nbsp;</div><div>Kösler gümbürdesin, bıyık burulsun;&nbsp;</div><div>Geriye bakandan hesap sorulsun,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Analar doğurmuş can vermek için,&nbsp;</div><div>Ruhları yoğurmuş kan vermek için,&nbsp;</div><div>Zafer sancağına şan vermek için,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Allah aslanlara yardım eylesin,&nbsp;</div><div>Dünyadan geçene düşman n'eylesin?&nbsp;</div><div>Türkümüzü şanlı tarih söylesin,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Aklıma Düşenler Abdurrahim Karakoç <div class="padisahbaslik">Aklıma Düşenler</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td><div><div><br /></div><div><div>Her nerede tarih sesi duyarsam,</div><div>Özlediğim zaman düşer aklıma!</div><div>&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span></div><div>Doğudan batıya akan kutlu sel,</div><div>At, kılıç ve kalkan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Malazgirt göğsünde açılan kilit,</div><div>Şüphesiz Alpaslan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Ana bildiğimiz şu ana mekân,</div><div>Burcu burcu vatan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Ertuğrul Bey adlı devlet banisi,</div><div>Ceddim Gazi Osman düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Semaya ser çeken bir ulu çınar,</div><div>Fatih Mehmed Sultan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Üç kıtaya dalga dalga yayılan,</div><div>Nihayetsiz umman düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Aşk ile, vecd ile, adalet ile,</div><div>İlim düşer, irfan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Sonra gövdemizi kemiren kurtlar</div><div>İhmal düşer, isyan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Jönlerin, bönlerin ihanetleri,</div><div>Ve küçülen vatan düşer aklıma!</div></div><div></div></div></td><td><div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Cezayir bestesi en içli ağıt,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Feryad ile figân düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Dalarım kor gibi hâyâllerime,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Evladı Fatihan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Kosova’yla Dumlupınar diz dize,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Kaybolan şeref/şan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Sene ikibin bir, Türkiye muhtaç,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Tüm vurguncu ihvan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Semirir, eğlenir mutlu azınlık,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Milyonlarca kurban düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Mazimizden karanlıktır hâlimiz,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Kandil, mum ve şamdan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Bendeki yarayı avcılar bilmez,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Hep yaralı ceylan düşer aklıma!</div><div><span style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Şu dünyayı baştan başa sarsacak,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Mühürlenmiş ferman düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Umutsuzluk yaklaşırken yanıma,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Gökten yağan derman düşer aklıma!</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Can içinde bir can düşer aklıma!</div></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Cihanda Türk Bekir Sıtkı Erdoğan <center><span style="font-weight: bold;"> Cihanda Türk</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Bozkurtlar vatanı sert yaylaların</div><div>Huyundan huy kapmış ırkımız bizim</div><div>Her birimiz bir savaşta doğmuşuz</div><div>Zafere karışmış kırkımız bizim.</div><div><br /></div><div>Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan,</div><div>Akıncılar kopmuş gelmiş Oğuzdan,</div><div>Küçüklü, büyüklü hep bir ağızdan,</div><div>Dünyaca söylenir türkümüz bizim</div><div><br /></div><div>Kanundur, değişmez dünyanın seyri,</div><div>Kimsenin kimseye dokunmaz hayrı,</div><div>Savaştan yılmayız, Allah'tan gayrı</div><div>Hiç kimseden yoktur korkumuz bizim.</div><div><br /></div><div>Üç laf etsem Türküm derim, üçünde,</div><div>Sana cevabım var bana niçin de,</div><div>Yetmiş iki buçuk millet içinde,</div><div>İşte budur gerçek farkımız bizim.&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></center>
Muhteşem Geçmiş Yusuf Kaplan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><span style="font-weight: bold;">Muhteşem Geçmiş</span></div><div>Kayı boyundan başlar, tarih muhteşemliğe,</div><div>Beylikle getirilir, Türklüğü bileciğe…</div><div>Osman’ın doğumuyla, başlar bayram havası,</div><div>Sevindirir obayı, Osman beyin doğması…</div><div><br /></div><div>Zaman geçer Osman Bey, serpilir birer birer,</div><div>Evlilik çağına dek, bu böyle sürer gider…</div><div>İlk fethini yapmış, almış Malhunhatını,</div><div>Gene Malhun’dan kurmuş, han imparatorluğu…</div><div><br /></div><div>Sonrası beyliklerin, katılımıyla olur,</div><div>Kısa zamanda Türkler bir imparatorluktur…</div><div>Cihan-ı dünyadır o, odur titreten arşı,</div><div>Dini İslamiyet’le, tanıştıran dünyayı…</div><div><br /></div><div>Yine yeniden doğuş, onun sayesindedir,</div><div>Kendi gibi muhteşem, ol çalan mehteridir…</div><div>Sayısızca devleti, bünyesinde toplamış,</div><div>Fatih’iyle İstanbul, Muhammed-i gül açmış…</div><div><br /></div><div>Gene odur uzun yıl, süren imparatorluk,</div><div>Ol padişah-ı cihan, her biri olmuş bolluk…</div><div>Osmanlı’nın torunu, Türk oğlu Türkiye’yim,</div><div>Ceddimle atamla ben, cihan-ı muhteşemim…</div><div><br /></div><div>Torunu Osmanlı’yım, ta ezel-i evrattan,</div><div>Ceddimin beklediğim beklenen çağlardan,</div><div>Ne kadar layığımdır, bilinmez tartışılır,</div><div>Karşıdan bakınca tek, geçmişim anlaşılır…</div><div><br /></div><div>İmparatorluk sonu, heyezanlıda olsa,</div><div>Son bile muhteşem, padişah tek de kalsa..</div><div>Şimdi anıyorum da, şiirimde yaşıyor,</div><div>Eserleri ayakta, tarih taşta yazıyor…</div><div><br /></div><div>İhtişamın odur ki, doyulmaz lezzetine,</div><div>Ben borçluyum atama, aşikarım dedemle,</div><div>Ne yapsam ödeyemem, bilcümle haklarını,</div><div>Cennet-i mekan yapsın, ol Mevla’m tahtlarını…</div></td></tr></tbody></table><br /></center>
Diriliş Zamanı Bestami Yazgan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Diriliş Zamanı<br /><br /></strong></div><div>Paslı zincirleri kırdı kırıyor,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div>Göğsünde tarihin nabzı vuruyor,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Dün Ergenekon’dan çıktığı gibi,</div><div>Köhnemiş Bizans’ı yıktığı gibi,</div><div>Üç kıtaya bayrak diktiği gibi,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Ümmetin kurtuluş gemisi olan,</div><div>Mazlum insanlığın hâmisi olan,</div><div>Ümitle çırpınıp imanla dolan</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Düşmanlar nefretle dolup taşmasın,</div><div>Hainler yanılıp haddi aşmasın.</div><div>İşte söylüyorum, kimse şaşmasın:</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Diriliş erleri girsin kol kola,</div><div>Bir dua ordusu dizilsin yola.</div><div>Evveli âhiri mübarek ola,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>İlahi yardımla bir zafer vakti,</div><div>Zamanın koynunda son sefer vakti.</div><div>İnşallah geliyor o kader vakti,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak,</div><div>Cümle eller “bir” Allah’a kalkacak&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></center>
İstanbul Hasreti Bestami Yazgan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>İstanbul Sevgisi<br /><br /></strong></div><div>Işıl ışıl Üsküdar çağırır hâl diliyle,</div><div>Uzar gider geceler İstanbul hayâliyle.</div><div>&nbsp;</div><div>Özge bir çiçek gibi düş bahçemi çevreler,</div><div>Demet demet kubbeler ve kalem minareler.</div><div>&nbsp;</div><div>Güzelim Sultanahmet, soylu Süleymaniye</div><div>Bana da saflarında yer verseler hediye.</div><div>&nbsp;</div><div>Eriyen mum olurdum mahyanın ışığına,</div><div>Yüreğimi sererdim muştulu eşiğine.</div><div>&nbsp;</div><div>Bir ömür dizlerinde ağlamaya razıyım,</div><div>Yazgımı gül bahtına bağlamaya razıyım.</div><div>&nbsp;</div><div>Hasretin dert vurgunu, ben kapında bir yoksul,</div><div>Alsana kollarına beni güzel İstanbul...</div></td></tr></tbody></table></center>
Anadolu Sevgisi Abdurrahim Karakoç <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Anadolu Sevgisi<br /><br /></strong></div><div>Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,&nbsp;</div><div>Hele boz dumanlar çekilsin de gör.&nbsp;</div><div>Her haftası bayram, her günü düğün,&nbsp;</div><div>Hele yaylalara çıkılsın da gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Bilmezsin ovalar nasıldır bizde;&nbsp;</div><div>Kağnılar yollarda, yoncalar dizde...&nbsp;</div><div>Saydıklarım damla değil denizde,&nbsp;</div><div>Hele bir ekinler ekilsin de gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Görmedin sen bizim mavi suları,&nbsp;</div><div>Karlar eriyince kırar yuları...&nbsp;</div><div>Köpük olur beyaz, sel olur sarı;&nbsp;</div><div>Hele taştan taşa dökülsün de gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Sen bizim köyleri görmedin ki hiç,&nbsp;</div><div>Yolları toz, çamur, evleri kerpiç.&nbsp;</div><div>O kirli kabukta, o en temiz iç;&nbsp;</div><div>Hele bir yakından bakılsın da gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,&nbsp;</div><div>Sevgiyi bulasın, yakına gel ki...&nbsp;</div><div>Kalıplar gerçeği göstermez belki&nbsp;</div><div>Gönül perdeleri sökülsün de gör.</div></td></tr></tbody></table></center>
Kerkük Arif Nihat Asya <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">Kerkük</span><br />Yılların ötesinden gelen</div><div style="text-align: center;">Kanatları yorgun kuşum</div><div style="text-align: center;">Büyük Kar'da ablam doğmuş</div><div style="text-align: center;">Küçük Kar'da ben doğmuşum</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Masallara karışmış</div><div style="text-align: center;">Eski eski eski günlerde</div><div style="text-align: center;">Parmakla gösterilmişiz</div><div style="text-align: center;">Nişanlarda düğünlerde</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">O ipek çilesiymiş yumuşak</div><div style="text-align: center;">Ben bembeyaz kartopuymuşum</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Bir gün, hastalanmış ablam</div><div style="text-align: center;">Muska da kâr etmemiş ekşi toprak da</div><div style="text-align: center;">Şimdi yatıyor annemle babamın</div><div style="text-align: center;">Yattığı yatakta</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Ben -gördüğünüz gibi- uzakta uzakta</div><div style="text-align: center;">İkinci çocukluğumu emeklemekteyim</div><div style="text-align: center;">Onların çağıracağı saati</div><div style="text-align: center;">Hızır beklercesine beklemekteyim</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Daha gelmedi mi sırası</div><div style="text-align: center;">Uçup ey kuşlar büyük küçük</div><div style="text-align: center;">Akıp ey bulutlar köpük köpük</div><div style="text-align: center;">Siz söyleyin kaç günlük</div><div style="text-align: center;">Yoldu orası</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yıllar birer ikişer derken</div><div style="text-align: center;">Beşer onar mı yürüdü</div><div style="text-align: center;">Yollar silindi çoktan</div><div style="text-align: center;">Tarihi duman bürüdü</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Ne kapı ne eşik ne ocak</div><div style="text-align: center;">Ağlar çardağına bağ</div><div style="text-align: center;">Bağına çardak</div><div style="text-align: center;">Horyatlar söylenir ağıttan acıklı</div><div style="text-align: center;">Ağıtlar söylenir horyattan yanık</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Bulamazsınız ey turnalar artık</div><div style="text-align: center;">Çocukluğumuzu gölgeleyen söğüdü</div><div style="text-align: center;">Arasanız da bucak bucak</div><div style="text-align: center;">Dağılsanız da bölük bölük</div><div style="text-align: center;">Ki yıllar analarla babaları gömdü</div><div style="text-align: center;">Biz Kerkük`ü gömdük</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Perdeleri örtük</div><div style="text-align: center;">Lambaları sönük</div><div style="text-align: center;">Sırtında yıllar yük</div><div style="text-align: center;">Hatıraları kırık dökük</div><div style="text-align: center;">Bir yer olacak orada</div><div style="text-align: center;">Adı Kerkük&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yine de içim diyor</div><div style="text-align: center;">Şuracıkta yakındadır</div><div style="text-align: center;">Ya Büyük ya Küçük&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Kar'ın altındadır</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Geçerken kapılardan kemerlerinden</div><div style="text-align: center;">Zaman denilen sarayın</div><div style="text-align: center;">Arayın kuşlar arayın</div><div style="text-align: center;">Arayın bulutlar arayın</div><div style="text-align: center;"><br />Perdeleri örtük</div><div style="text-align: center;">Lambaları sönük</div><div style="text-align: center;">Sırtında yıllar yük</div><div style="text-align: center;">Hatıraları kırık dökük</div><div style="text-align: center;">Bir yer olacak orada</div><div style="text-align: center;">Adı Kerkük</div>
Türk Bayrağından Millet'e Ahmet Mahir Pekşen <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Türk Bayrağından Millet'e<br /><br /></strong></div><div>Gökten ay yıldız iner, ben gönderde dururum,</div><div>Tek bir Türk sağ kalmışsa ben o kalpte vururum.</div><div>Şanlı bir mazi elbet, elbet benim gururum.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Hun benim, Göktürk benim, Uygur'um Harzemşah'ım</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Milletime zaferler bahşetmiştir Allah'ım.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Merhamet harflerinden bir yasan bulunacak,</div><div>Her burçta Ulubatlı bir Hasan bulunacak...</div><div>Her çağa Türk mührünü bir basan bulunacak.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Sen olmazsan mazi boş, âti dipsiz karanlık.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Sen olmazsan anlamsız, kuru laf kahramanlık.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Boşa ümitlenmesin, eşkıyalar, çeteler.</div><div>Türk destanı okuyor, ötelerden öteler,</div><div>Bazen Şamiller çıkar, bazen çıkar Mete'ler.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Kafkaslardan eser yel, derin derin solurum.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Gölgemde Kürşat gezer, ben bahtiyar olurum.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Ben başka bir bayrağım, rengimde şehit kanı,</div><div>Hilalimde bir neslin Hakka olan imanı.</div><div>Yıldızım, bir hürriyet, bir özgürlük limanı.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Yunus'um Mevlana'nın hakka açık eliyim.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Uygur'um, Selçuklu'yum, Avar'ım, Gazneli'yim.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Sadece acıyorum, bana kim bakarsa hor.</div><div>Beni indirmek, gökten ayı indirmekten zor.</div><div>Yine de bedbahtlardan, deneyenler oluyor.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Pişman olurlar bir gün kan ağlaya ağlaya.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Çarpınca başlarını, mermerden sert kayaya.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div><div></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Aslan Mehmetçik Osman Yüksel Serdengeçti <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Aslan Mehmetçik<br /><br /></strong></div><div>Sen benim baş yazım, alın yazım, baş tacımsın...</div><div><div>Bu nefer seni daha yakından tanıdım!..</div><div>Seninle yattım, seninle kalktım...</div><div>Mektuplarını okudum,</div><div>Gözlerinin içine baktım...</div><div>...</div><div>Senin tasan, benim tasam,</div><div>Senin kaderin, benim kaderim oldu.</div><div>Ne çare sana doyamadan ayrıldım.</div><div>Sana hiç doyulur mu?</div><div>Benim sessiz sedasız, sabırlı Mehmedim...</div><div><br /></div><div>Varlığımızın esası sensin...</div><div>Dirliğimiz birliğimiz sensin...</div><div>Sen olmasaydın biz olur muyduk?!..</div><div>Sen ölmeseydin biz kalır mıydık?!..</div><div><br /></div><div>Şu alev alev yanan ocaklar,</div><div>Şu dalga dalga sancaklar,</div><div>Şu köyler, şu bentler, şu bucaklar,</div><div>Seni tanır, seni arar, seni söylerler...</div><div>Fakat sen hep susarsın!..</div><div>Ölürsün, gülmezsin!..</div><div>Gidersin, gelmezsin!..</div><div><br /></div><div>"Bura Yemen'dir,</div><div>Yolu çimendir,</div><div>Giden gelmiyor</div><div>Acep nedendir?!.."</div><div><br /></div><div>Nedendir bilinmez!..</div><div>Gidilir gelinmez!..</div><div>Verilir alınmaz!..</div><div><br /></div><div>Bu hâl böyledir Mehmedim!..</div><div>Dert insanı söyletir Mehmedim!..</div><div><br /></div><div>Sen göklerin direği,</div><div>Sen gönlümüzün, cümlemizin dileği,</div><div>Sen Türk'ün bükülmez bileğisin...</div><div>Dün Yemen'de idin, bugün Kore'de!..</div><div>Söyle bana asıl yerin nerede!..</div><div><br /></div><div>Sen tarihini meydanlarda yazan,</div><div>Sen talihini meydanlarda deneyen,</div><div>Sen gönüllerde, sen göklerde gezen ersin!..</div><div>Allah - millet - vatan için</div><div>Her zaman, her yerde seferbersin!..</div><div><br /></div><div>Sen tepelerinden âhiret ve mahşerlerin göründüğü</div><div>Allahuekber dağlarının kendi mukadderini gördün.</div><div>Peygamberlerin Allahdan nidâ bekledikleri,</div><div>Uçsuz bucaksız çöllerde,</div><div>Sine çöllerinde</div><div>Nice savaşlar verdin!..&nbsp;</div><div><br /></div></div></td></tr></tbody></table><br /></center>
İstanbul'un Fethi M. Halistin Kukul <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>İstanbul'un Fethi<br /><br /></strong></div><div><div>Yüzbin er haykırıyor: “Ya Cennet, ya istanbul!”</div></div><div><div>Açıl istanbul açıl, nurlu şafaklı tan bul.</div><div><br /></div><div>Zafere koşuyorlar, atlılar ve yayalar,</div><div>Akına katılıyor, dervişler, evliyâlar.</div><div><br /></div><div>iman-Teknik-Sabırla karadan yüzer gemi,</div><div>Denizde koşar kır at, azıya alır gemi.</div><div><br /></div><div>Akşemseddin kupkuru toprağa diz çöküyor,</div><div>Allaha el açıyor, hıçkırıp yaş döküyor,</div><div><br /></div><div>Genç Hünkâr da el açıp Haktan zafer diliyor,</div><div>Hak nasip etmeyince birşey olmaz, biliyor.</div><div><br /></div><div>Toplar tekrar vuruyor, sur titriyor, eriyor,</div><div>Manzaradan belli ki, bir çağ sona eriyor.</div><div><br /></div><div>Hilâl, bahar yaşarken, haçlıda bir hazan var,</div><div>Dün çan çalan şehirde bugün artık ezan var.</div><div><br /></div><div>Mehmedlerden bir Fâtih, Hasanlardan bir Ulu,</div><div>Bu orduya yakıştı fethetmek istanbul’u...</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Kırım Fırat Kılıztuğ <div class="padisahbaslik">Kırım</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td><div><div>Sürgün treninde ağlar bebekler,</div><div><div>Ana yürekleri ağıtlar ekler,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Nöbetçi elinde soysuz tüfekler,</div><div>Doğu’ya Batı’ya sürdüler beni.</div><div><br /></div><div>Tutsaklık içimde en derin sızı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Acısı eksilmez, alınmaz hızı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Alnımda taşıdım üç dipçik izi,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Kızıltaş yolunda yordular beni.</div><div><br /></div><div>Keten de köynegim kana boyandı,</div><div>Güneş hicap etti erken uyandı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Sarı şeytan kapımıza dayandı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Kalleş kurşunuyla kırdılar beni.</div><div><br /></div><div>Bostorgay kuşçuğun cılga yuvası,</div><div>Adaklı kızanın yandı kınası,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Karalı Salgır’ın cevan Sunası,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Yâdel toprağına sardılar beni.</div><div><br /></div><div>Kırım’dan gelirim, adım da Sinan,</div><div>Onlar da insandı, bizler de insan,</div><div>Moskof’ta Alman’da yoktur din, iman,</div><div>Akmescit boynunda vurdular beni.</div></div></div><div></div></td><td>&nbsp;<br /><br /><div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bahçesaray kapısında üç doğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Avcı değil, avda değil, av değil,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ne vur diyen, ne dur diyen, ne koğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, gönül kırık, sağ değil</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kollarına konduracak er mi var?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Keklik nazı, kandıracak yer mi var?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Hân soyunu andıracak ser mi var?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, bahçe değil, bağ değil.</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bahçesaray kapısında üç turna,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Benekleri hâreli, tel tel sırma,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yaban gülüstanda dem çekip durma,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, bencileyin çağ değil.</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Azak denizden dar geçitten açılır,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Karadeniz dalgalanır, küçülür,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Altın Orda, Hazar Hân’dan ölçülür,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, İtil’de otağ değil.</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bahçesaray kapısında üç doğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ayrılıktır beni kahreden boğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yer mi çöktü, gök mü tepeme yağan?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, bu bildiğin dağ değil.</div></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Gidin Turnalar Ozan Cavaklı <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Gidin Turnalar<br /><br /></strong></div><div><div>Kalkın turnam kalkın, Uzak Doğu’dan,</div></div><div><div>Türkistan’a doğru gidin turnalar!..</div><div>Bir kol da kalkmıştır, gelir Batı’dan,</div><div>Avrupa’ya haber edin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Türkistan yaslıdır, yarası derin,</div><div>Pakistan yaylası her zaman serin,</div><div>Afganistan için bir duâ verin,</div><div>Onlar savaştadır gidin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Hazar’ın yanını bir defa dönün!</div><div>Kalkın yükseklere Kafkası görün!</div><div>Sakindir orası Tebriz’e konun!</div><div>Kerkük’e bir selâm edin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Macar ovasına asla konmayın!</div><div>Balkanları geçin sakın durmayın!</div><div>Batı Trakya’da fazla kalmayın!</div><div>Edirne’de mola verin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Edirne’den, Van’dan girin vatana,</div><div>istanbul’da uğra Eyüp Sultan’a,</div><div>Konya’da bekliyor sizi Mevlânâ,</div><div>Torosları geçip gidin turnalar!..&nbsp;</div><div><br /></div><div>Mescid-i Aksa’yı semadan görün!</div><div>Hazret-i Resûle de selâm verin!</div><div>Harem-i şerîfte ihrama girin!</div><div>Durmayın orada dönün turnalar!..</div><div><br /></div><div>Cavaklı der: Yâ Râb! Tutuştum yandım,</div><div>islâmın uğruna ölmektir andım,</div><div>Namazda özümü Mirâc’da sandım,</div><div>Hep kullara duâ edin turnalar!..</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Tuna Arif Nihat Asya <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Tuna<br /><br /></strong></div><div><div>Toplar, gümbür gümbür döver burçları</div><div>Burçlar düşer Tuna'ya.</div><div>İmdada koşarken başı taçlılar</div><div>Taçlar düşer Tuna'ya.</div><div><br /></div><div>Taçlısı, haçlısı bir olmuş,</div><div>Haçlar düşer Tuna'ya.</div><div>Gazadır... Arada, bizim saftan da</div><div>Koçlar düşer Tuna'ya</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Ah Edirne Celâl Sâhir <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Ah Edirne</strong></div><div><div>Âh kardeşim, Edirne’yi unutma!</div><div><div>Güzel göğsü üç ırmağın uğrağı,</div><div>Her birinin suyu şehit kanı kokan bir kevser;</div><div>Her ne eksen altın verir toprağı;</div><div>Onun yeşil bağlarına cennet diyor şairler...</div><div><br /></div><div>Bundan beş yüz altmış sekiz yıl evvel</div><div>Lala Şahin, arkasında gözü yılmaz bir ordu,</div><div>Onu aldı düşmanlardan; bu güzel</div><div>Devletin doksan sene tahtı orda kuruldu.</div><div><br /></div><div>Orda yedi padişahın sarayı;</div><div>Cuma günü, ezan sesi göğe akın ederken,</div><div>Ulu Hakan at üstünde camiine giderken</div><div>Hep melekler seyrederdi alayı...</div><div><br /></div><div>Şimdi artık ne mülk var, ne ezan,</div><div>İki yüze yakın cami, yirmi iki medrese</div><div>At bağlandı, put takıldı, oldu ahır, kilise,</div><div>Ne kadar çok, ne kadar çok kız, kızan</div><div><br /></div><div>Bulgarların dudağıyla kirlendi;</div><div>Yüce İslâm namusunu yaktı kirli kucaklar.</div><div>Camilerde şarap içip tepinirken alçaklar</div><div>Açlığından herkes ekmek dilendi.</div><div>&nbsp;</div><div>Toprakları şehit kanı suladı.</div><div>Ot çiğnerken, ağaç yerken hasta, cansız askerler,</div><div>Ev basarak para çalan, kan sömüren her nefer</div><div>Bileğine bir sırma saç doladı…</div><div><br /></div><div>Sultan Murâd cennette döğünüyor bu hâle,</div><div>Lala Şahin yüreğini dağlıyor,</div><div>Mimar Sinan için için ağlıyor...</div><div>Âh bu kadar sefil olmak gelir miydi hayale!</div><div>&nbsp;</div><div>Beş buçuk ay göğüs gerdi, namusunu korudu,</div><div>Sürü sürü tepeledi Bulgarı;</div><div>Teslim oldu; fakat alnı yukarı.</div><div>Sen alçaksın, ey kardeşim, unutursan bu yurdu.</div><div>&nbsp;</div><div>Sakın sakın Edirne’yi unutma;</div><div>Öç almanın vakti gelir, sen kinini uyutma!....</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div><br /></div></div></div></td></tr></tbody></table><div style="text-align: start;">Bu şiir Edirne’nin işgali üzerine yazılmıştır.</div><div style="text-align: left;"><br /></div></center>
Yüreğimi Azatlıkta Bıraktım Yusuf Dursun <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Yüreğimi Azatlıkta Bıraktım</strong></div><div><div>İstanbul'dan havalanan yüreğim,</div><div>Azerbaycan diyarına süzüldü.</div><div>Hak yol üzre kabul olan dileğim,</div><div>Bayrağımın yıldızına yazıldı.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Bakü toprağına ayak basanda,</div><div>Ay yıldız altında özüme döndüm.</div><div>«Gardaşım» sözünü duyduğum anda,</div><div>&nbsp;Vuslatın aşkıyla kor gibi yandım.</div><div><br /></div><div>Azerbaycan, istiklâli kutlarken,</div><div>Öz kardeşler birbirine karıştı.</div><div>Türküler, şiirler ve marşlar derken,</div><div>Kadîm dostlar güzellikte yarıştı.</div><div><br /></div><div>Kanım dondu Azatlık’ı gezerken,</div><div>Sandım 20 Ocak bende canlandı.</div><div>Şehidlerim gökyüzünde yüzerken,</div><div>Al bayrak altında rûhum dinlendi.</div><div><br /></div><div>Bir mavi çarşaftı Hazar Denizi,</div><div>Apardı rûhumu şehid katına.</div><div>Yüce Rabbim, mahzun etme Sen bizi;</div><div>Erelim cümlemiz gül berâtına.</div><div><br /></div><div>Gence’de bir akşam söz dile geldi,</div><div>Şiir bülbülleri bir bir şakıdı.</div><div>Ozanlar elinde saz dile geldi,</div><div>Gönül atlasına kilim dokudu.</div><div><br /></div><div>Bir yiğit tanıdım, adı: Hüseyin.</div><div>Namaz kılmam için seccade verdi.</div><div>Dilleri bülbüldü, kalbi güvercin;</div><div>Say ki yüreğini kalbime serdi.</div><div><br /></div><div>Tohuz’da bir sabah bülbül dinledim;</div><div>«Karabağ esirken susmam!» diyordu.</div><div>Her nefeste tâ yürekten inledim;</div><div>«Ölmeden figanı kesmem!» diyordu.</div><div><br /></div><div>Kışlada gururla «halay»a durdum,</div><div>Azerbaycan askeriyle kol kola.</div><div>Çifte bayrakların altında girdim,</div><div>Milletime ışık veren bu yola.</div><div><br /></div><div>İstanbul’a doğru yelken açarken</div><div>Bakü semâsına son defa baktım.</div><div>Öz kardeşim için candan geçerken</div><div>Yüreğimi Azatlık’ta bıraktım.</div><div><br /></div></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table><div style="text-align: left;">Not:Şiir, 15-18 Haziran 2014 tarihleri arasında Azerbaycan’a yaptığım ziyaret sonrasında, 28 Haziran 2014 günü İstanbul’da yazıldı.&nbsp;</div></center>
Gurbeti Özledim Veysel Turgut <div class="padisahbaslik">Gurbeti Özledim</div> <center> <table cellspacing="5" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td>Herkesin gönlünde sıla hasreti,&nbsp;<div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div>Hergün bir mekanda gönül sohbeti,&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Kapanmaz bendeki onulmaz yara,&nbsp;</div><div>Bahtıma ne deyim doğuştan kara.&nbsp;</div><div>İster Taşkent olsun, ister Buhara&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Bu aşk ile gece-gündüz inlesem,&nbsp;</div><div>Yaralara tuz basarak emlesem.&nbsp;</div><div>Kerkük Türkmen’inden hoyrat dinlesem&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Hazar düşlerimin gelinlik kızı,&nbsp;</div><div>Karabağ alnımda bir kara yazı.&nbsp;</div><div>Urumçi gönlümde dinmeyen sızı&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Kapanmıyor kan çanağı gözlerim,&nbsp;</div><div>Altaylardan Çin Seddini seyreylerim.&nbsp;</div><div>Kırgız olur, Özbek olur sözlerim&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Güney Azerbaycan uyanan Kurtum,&nbsp;</div><div>Ortaasya benim tapulu yurdum.&nbsp;</div><div>Üç kıta üstüne bir otağ kurdum&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td> <td><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Düş yanıma yoldaşım ol, gel benim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Hepsi uzayan dal Türklük bedenim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bir sevda uğruna durmaz giderim&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Dağlar engel değil benim yolumda.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kaşgar boynu bükük durur kolumda.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Astana sağımda, Bişkek solumda,&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Aksunun suları gözümün yaşı,&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Tarihimi yazar Ötügen Taşı.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Aşkabatta yesem bir Türkmen aşı,&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kazan, Şimbay, Sibay bilinmez adlar.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yakut Ülkesine saldırır yadlar.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kırımdaki feryat derdimi katlar&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bunlar gurbet değil öz be öz benim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Azeri, Kırgız, Özbek, Türkmenim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Sen nasıl ben isen, ben öyle senim&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Bosna - Hersek Milli Marşı Cemalettin Latiç <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Bosna - Hersek Milli Marşı<br /><font size="1"><strong><br /></strong></font></strong></div><div><br /></div><div>Allah'ın mavi arşına</div><div>Mabetlerden tekbirler yükseliyor</div><div>Bunlar benim ülkemin şarkılarıdır</div><div>Bütün ovalar, bütün dağlar bu şarkıyı haykırıyor.</div><div><br /></div><div>Kanlı toprak üzerine kurulmuş</div><div>Sevgili kız, haşin kız Bosna’m benim</div><div>İki gözüm gibi korurum seni</div><div>Çünkü ben senin oğlunum, ben seninim senin.</div><div><br /></div><div>Orada, Tuna'da altın tohum</div><div>Drina'da mavi şafak</div><div>Neretva'da güneş batar</div><div>Ovalarda yayılan sava.</div><div><br /></div><div>Kanlı toprak üzerine kurulmuş</div><div>Sevgili kız, haşin kız Bosna’m benim</div><div>İki gözüm gibi korurum seni</div><div>Çünkü ben senin oğlunum, ben seninim senin.</div><div><br /></div><div>Eğer düşman senin sınırlarına</div><div>Şanlı atalarının hatıralarına dokunursa,</div><div>Bu dağlar, bu ovalar için canlarını verecek</div><div>Şehitlerin kanlarında boğulacaktır.</div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Güneş Batmatı Talat Asal <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Güneş Batmadı<font size="1"><strong><br /></strong></font><font size="1"><strong><br /></strong></font></span></div><strong> </strong><div><strong> </strong><p><strong><span style="font-style: italic;">Adnan Menderes’e</strong></strong></p></div><div>Bu şehit kanı ile sulanmış topraklarda,</div><div>Bir uçtan bir uca bütün bir vatan sathında&nbsp;</div><div>Dadaşlar vardır</div><div>Seymenler vardır</div><div>Zeybekler vardır</div><div>Bir Dadaşların Dadaşı vardı</div><div>Bir Seymenlerin Seymeni vardı</div><div>Bir Efelerin Efesi vardı</div><div>Bir zeybeklerin zeybeği vardı</div><div>Mayısın bir güneşli sabahında&nbsp;</div><div>Vatan için Millet için, İnsanlık için çıkmıştı yola</div><div>Gönlünde insan sevgisi, kafasında vatan aşkı vardı</div><div>Azgın sulara dizgin vurmak istiyordu</div><div>Vurdu!</div><div>Kıraç topraklara bereket getirmek istiyordu.</div><div>Getirdi</div><div>Alın terini ekmek yapmak istiyordu:</div><div>Yaptı!</div><div>Suyu ışık, suyu güç yaptı…</div><div>Alın terini toprakta eritti, bacada tüttürdü</div><div>Ekmek yaptı</div><div>Gönlünde insan sevgisi, kafasında vatan aşkı ile</div><div>Açmıştı gözlerini dünyaya…</div><div>Gönlünde insan sevgisi, kafasında vatan aşkı ile&nbsp;</div><div>Sevgisine, aşkına doyamadan açık gitti gözleri dünyaya Darağacında…</div><div>Marmara’da dalgalar var</div><div>Vurur Adaların kıyılarına&nbsp;</div><div>Günle mavileşen gece ile siyahlaşan</div><div>Dalgalar vurdu her gün boyu yıllar yılı</div><div>Bir mapusane adasına, İmralı’ya&nbsp;</div><div>Vurdu dalgalar yıllar yılı, taşlı ama taçlı</div><div>Bir kabre</div><div>Şimdi yatıyor, uğrunda mahkum olduğu&nbsp;</div><div>Vatan caddesinin üstündeki şanlı, ayyıldızlı</div><div>Al bayrağın süslediği Anıt mezarında</div><div>Vatan bağrında</div><div>Yanında kader arkadaşları ve mor çiçeklerle</div><div>Bezenmiş Berrin’inin mezarı olduğu halde</div><div>Dağlar, taşlar</div><div>Mavileşen, yeşillenen siyahlaşan dalgalar</div><div>Uçan kuşlar, akan sular, esen yeller</div><div>O’nun sevgisiyle yanan gönüller</div><div>O Dadaşların Dadaşını</div><div>O Seymenlerin Seymenini</div><div>O Efelerin Efesini</div><div>O Zeybeklerin Zeybeğini söyler gün boyu,</div><div>Dadaşım der</div><div>Seymenim der</div><div>Efem der…</div><div>MENDERES’im</div><div>Nur içindeki şehidim benim…</div><div>Süngülerin altında yaptığım savunmada</div><div>Güneş batarken gölgeler büyük olur demiştim</div><div>Bağışla beni.</div><div>Her günün seherinde yükselen ses semada yansıyor</div><div>“GÜNEŞ BATMADI.”</div><div><strong><br /></strong></div></td></tr></tbody></table></center>
Mehter Geliyor Mehteranbaşı <div class="padisahbaslik">Mehter Geliyor</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td>“Yek­tir Al­lah!”, ni­da­sıy­le vu­ru­yor,&nbsp;<div>Meh­te­rim, ne ih­ti­şam­lı du­ru­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ni nes­le, ta­rih der­si ve­ri­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran!&nbsp;</div><div><br /></div><div>Meh­ter­ba­şı, kal­dı­rı­yor ko­lu­nu,&nbsp;</div><div>Ye­ni­den feth için ken­di yur­du­nu,&nbsp;</div><div>To­run­la­rın, ay­dın­la­tır yo­lu­nu,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Da­vul­la­rı, pek âhenk­li vu­ru­yor,&nbsp;</div><div>Meh­te­rim üç adım­da bir du­ru­yor,&nbsp;</div><div>Ya­rım sa­ğa, ya­rım so­la dö­nü­yor.&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Sen ge­çer­ken, ta­rih ak­la ge­li­yor,&nbsp;</div><div>San­ki Fa­tih, İs­tan­bul’a gi­ri­yor.&nbsp;</div><div>Nak­kâ­re, tabl, zil ça­lıp, kös vu­ru­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Ye­şil san­cak, be­yaz san­cak, al san­cak,&nbsp;</div><div>Bi­ri sol­da, bi­ri sağ­da du­ra­cak,&nbsp;</div><div>Din­me­yip son vak­te ka­dar vu­ra­cak,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div></div></td><td>&nbsp; Yü­rek­le­re, güm güm iner, kös se­si,&nbsp;<div>Vi­ya­na’ya, ye­ti­şi­yor, ne­fe­si,&nbsp;</div><div>San­ki bin yıl, öte­sin­den nal se­si,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>İş­te Meh­ter, yi­ne nev­bet vu­ru­yor,&nbsp;</div><div>Her ne­fe­ri, ka­le gi­bi du­ru­yor,&nbsp;</div><div>Nâ­ra­la­rı, ufuk­la­rı ya­rı­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Gö­nül­le­re, geç­miş müh­rü, ka­zı­yor,&nbsp;</div><div>Ta­ri­he bir, say­fa da­ha, ya­zı­yor,&nbsp;</div><div>Göl­ge­le­ri, gar­ba doğ­ru, uzu­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Saf saf ge­lip, bak dâ­ire ol­du­lar,&nbsp;</div><div>Se­fer­le­re, böy­le gi­der or­du­lar,&nbsp;</div><div>Üç adım­da, iş­te yi­ne dur­du­lar,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Se­lâm sa­na, şan­lı meh­ter biz­ler­den,&nbsp;</div><div>Se­ni sil­mek, is­ti­yor­lar göz­ler­den,&nbsp;</div><div>Ba­zı­la­rı, go­cu­nu­yor siz­ler­den,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran</div></td></tr></tbody></table></center>
Ne kadar övünsek azdır seninle. Yusuf Dursun <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ne Kadar Övünsek Azdır Seninle</b><font size="1"><br></font></div> <div> <p></p><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td><div><br></div><div>"İlk dersimiz sevgi" diyen kardeşim,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div>Sevdayı ruhunda duyan kardeşim,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Öksüz yüreciğin aşkla doluydu.</div><div>Girdiğin yol, milletinin yoluydu,</div><div>Kokladığın, peygamberin gülüydü,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>"Yeşil Tuna" yüreğini dağladı,</div><div>"Sakarya" bir ömür sende çağladı,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Ta ezelden gördün kadim rüyayı,</div><div>Ülkü bildin milletine vefayı,</div><div>İhya ettin hizmetinle Vefa'yı.</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Dedin ki "Tarihe köprü kurulsun.</div><div>Yeryüzüne Türk'ün mührü vurulsun.</div><div>Bayrağa uzanan eller kırılsın."</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Aldığın her nefes Mevla'mız için,</div><div>Attığın her adım davamız için.</div><div>"Birleşelim" dedin, "bekamız için"</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div></td></tr></tbody></table></center></div></td></tr></tbody></table></center>
Fâtih'e Nihad M. Çetin <div class="padisahbaslik">Fâtih'e</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td>İşte tuğran, işte Feth'in arması; <br>Saçlarında taşır zafer perisi.<br>Dokunulmaz ona eller ürperir; <br>Bir arslan kudreti titriyor kında, <br>Kabzasında gibi sıcaklığı elinin<br>Bir ordu heybeti var kılıcında.<br><br>Babanı sevince garkettiğin gün,<br>Edirne'de Ezân-ı Muhammedîyle<br>Boşa vermemişti sana adını <br>Seni ve ordunu öven Resûl'ün.<br><br>Her biri bir ırka yetecek kadar <br>San'atkâr, bahâdır, âdil sultanlar <br>Ancak senin torunların olabilirdi.<br><br>Muhibbî'nin ihtişamlı adaletinde,<br>Sultan Selim Hân'ın, o yıldırımların—<br>Gözlerini kamaştıran şahlanışında,<br>Ve altın ilhamlarında bir bestekârın<br>Devam eden bir cevher vardı senden...<br><br>Farklı değil gemilere emrinde<br>Dalga dalga denizlerle karalar;<br>Sahralarda yelken açıp uçacak bir gün<br>Deryalara sultan olan torunları var...<br><br>Sinmiş gibi dokunduğun herşeye<br>Bir başka güzellik, başka bir esen,<br>Asırlarca pırıl pırıl kitablarında<br>Gözlerinin nûru mudur şu harelenen?<br>Şimdi kubbe kubbe Boğaz, Marmara,<br>En derin gururla hurda yükselen, <br>Bu Türk ve müslüman diyarda. türbe'n.<br><br>Allah'a yükselen kubbelerdedir<br>Renk renk, nakış nakış dualarınız;<br>Bâzan karanfildir, bâzan lâledir<br>Güller çinilerle temiz ruhumuz...<br><br>Atlarının yelesine benzemek için<br>Enginlerde hâlâ koşar beyaz dalgalar;<br>Denizlere uçuşuna özenir gezer<br>Ufuk ufuk, sarhoş gibi hâlâ bulutlar...<br><br>Gizli bir mûsikî olur yayılır<br>Her akşam hâtıran tâ ufuklara;<br>önünde Dîvân'ın gibi açılır,<br>Her. ânda, bir başka renkte Marmara.<br><br>Her bahar, bir sabah gün başka doğar;<br>Dallar, büyülenmiş gibi, titreşir;</td><td>Bir derin ürperiş gezer sularda;<br>En büyük gününü yaşar bu şehir...<br><br>Her bahar, bir akşam, gün başka batar, <br>Sarar ufukları bir sihirli renk,<br>—Asırlar ötesi dün kadar yakın:—<br>Tekbir seslerinde boğulur erir<br>Sanki son duası gene Bizans'ın...<br><br>Bir türkmen atında o genç kasırga,<br>Dolaşır bir ânda bütün sûrları;<br>O beyaz nur, gezer, şehri garkeder<br>Huzura, sükuna ve itimâda...<br><br>Akşam değil, bu, kanad gölgesidir<br>inen perde perde Yedi-Tepe'ye.<br>Taptaze hâtıran şimdi dolaşır<br>Kalbinde her şeyin, denizin, dağın...<br>Sanki bıraktığın yerde otağın!<br><br>Her bahar, bir sabah gün başka doğar,<br>Zafer türküleri gelir enginden,<br>Yavas yavaş; ufuklarda açılır<br>Bir bahar gecesinin büyük sedefi:<br>Fethin incisidir şimdi yükselen;<br>Ne bu doğan her zamanki günümüz,<br>Ne serpilen bildiğimiz yedi renk.<br><br>Batan günler kadar güzel ve vakuur,<br>Bu zaferin ey bahtiyar şehidi,<br>Ulubatlı'm, bu gün için doğmuştun.<br>Bir ipek yastıktır sana kayalar;<br>Dudaklar.nda tebessüm, şehâdet, huzur,<br>Bulutlarla, rûhun'a sarmaş dolaş<br>Başucunda en şereflisi sancakların:<br>Gittikçe yükselir, gittikçe büyür,<br>Baştan başa göğü sarar gibidir;<br>Bu manzara gözlerinde ebedîleşir...<br><br>Yiğitim, ufuklar ve akşamlar gibi,<br>Bir âleme kapandı gözkapakların.<br>Başucunda dalgalanan; bu sancak,<br>Bir büyük paşanın elinde yarın —<br>Otranto'da tıpkı böylecesine,<br>Şafaklar dolusu dalgalanacak...<br><br>Her bahar, bir akşam gün başka batar,<br>Hisâr'dan adını okur yıldızlar,<br>Sarar ufukları bir büyülü renk;<br>Kapında —bir millet gibi her biri—<br>Târih'in en büyük cihangirleri:<br>Ellerinde taçlarından bir çelenk.</td></tr></tbody></table></center><br><br>
Yoruldum Sevmekten Abdülkadir Karataş <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Yoruldum Sevmekten</b><font size="1"><br></font></div> <div> <p>Alaca dağların kekik kokusu,<br>Bir mezat sonrası uçtu elimden,<br>Mor yayladan sızıp gelen soğuk su,<br>Sanmam ki çağlasın artık derinden…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Değişti yatağı derenin çayın,<br>Terse akar oldu nehirlerimiz,<br>Yeleleri alev almış bir tayın;<br>Terkisinde gitti şehirlerimiz&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Söktük çadırları, il-oba bozgun.<br>Ağız tadı bozuk ey güzel yurdum.<br>Dolansın başında bin kirli kuzgun,<br>Yine de düşümü hep hayra yordum.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Ve yoruldum seni böyle sevmekten.<br>Bölük pörçük rüyalardan uyanıp,<br>“Bekle &nbsp;hele, bekle hele” demekten.<br>Anka’yı kendime ram olmuş sanıp…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Hayalin zırhını kuşanmış gönül,<br>Varsın boz bulanık aksın dereler,<br>Durdukça bu can, sürdükçe ömür;<br>Bu da vatanının delisi derler…&nbsp;</p></div></td></tr></tbody></table></center>
Mehmedim Sultan Yürük <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Mehmedim</b><font size="1"><br></font></div> <div> <p>Vatan sevdasıydı alnındaki ter <br>Bayrağım ruhuna zimmet mehmedim <br>Sen ki, canlar verdin canana siper <br>Ağlayan göze mi zahmet Mehmedim?&nbsp;</p><p>Gör işte âkibet gözüne ayan <br>Şehitler ölmez ki, ahvâli duyan <br>Rahat uyu; bir gün, zaferle uyan <br>Yetim kalanlara himmet mehmedim.&nbsp;</p><p>Bağımız içinde tütünler bitmiş <br>Zifirli kokusu güllere tütmüş <br>Hainin kurşunu masuma yetmiş <br>Merteben şehitlik; Ahmet- Mehmedim.&nbsp;</p><p>Şehadet sunulmuş tatlı canına <br>Gökten hilâl düşmüş kutlu kanına <br>Bir buse borcum var, o pak alnına <br>Dilerim Rabbimden kısmet mehmedim...&nbsp;</p><p><br></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Vatan Hisler, Mithad Cemal Kuntay <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Vatan Hisleri</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Düşmez yere hâşa o bizim bayrağımızdır,<br>Bir fecr olarak doğmadadır her dağımızdan.<br>Ay-yıldız.. O mazideki bir süstür, emin ol,<br>Atîde güneşler doğacak bayrağımızdan.</p><p>Altına yatarken de bizimdir yerin üstü,<br>Bir kal'e olur toprağımız vecde gelir de;<br>Dağlar, kayalar göğsümüz üstünde tepinse.<br>Düşmanları biz ram ederiz kan kesilir de.</p><p>Deryaları kan, taşları bitmez kemik olsa,<br>Bir son nefesin aynı olup bitse nesîmi<br>Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hatta,<br>Çekmez kürenin sırtı o tabût-ı cesîmi...</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Ağıt Osman Yüksel Serdengeçti <div class="padisahbaslik">Ağıt</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td>Yıllardır, yıllardır hayaller kurdum,<br>Seni anam gibi aradım durdum, <br>Ey benim sevgilim, ey anayurdum, <br><br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım? <br>Akşam olur sabah olur ağlarım. <br><br>Gövden bir yerde başın bir yerde, <br>Aramıza inmiş bir demir perde, <br>Söyle Turan sen nerdesin, ben nerde? <br><br>Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım? <br>Akşam olur sabah olur ağlarım <br><br>Turan ellerinden haber gelmiyor, <br>Yarabbi derdimi kimse bilmiyor, <br>Dört asırdır Türk'ün yüzü gülmüyor, <br><br>Akşam olur sabah olur ağlarım. <br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım? <br><br>Koskoca bir alem göçmüş yıkılmış, <br>Türbelerin, camilerin yakılmış, <br>Meydanlara kara putlar dikilmiş, <br><br>Buhara der, Semerkant der ağlarım <br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım <br><br>Kimlere söylesem bilmem derdimi, <br>Acaba dünya böyle zulüm gördü mü,<br>Bozkurt gitmiş ayı basmış yurdumu, <br><br>Bozkurt'um der öz yurdum der ağlarım <br>Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım? <br><br>Sen ey Hazar, engin Hazar, Türk Hazar, <br>Söyle bana boylarında kimler gezer? .. <br>Kafir moskof yine mezar mı kazar? <br><br>Seyhun gibi, Ceyhun gibi çağlarım, <br>Nerede benim Ural-Altay dağlarım? .. <br><br>Moskof bayrağını çekmiş gemiler, <br>Yol alırken dalgaların iniler, <br>Her gelen haberde derdim yeniler <br><br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım <br>Akşam olur sabah olur ağlarım. <br><br>Vatanlar, vatanlar, esir vatanlar, <br>Ey yüreği vatan için atanlar, <br>Toplanın elleri silah tutanlar, <br><br>Kıyam etsin ölülerim, sağlarım, <br>Nerede benim yaslı tanrı dağlarım.<br><br>Esen yellere bak sevda yelidir, <br>Açan güllere bak bayrak alıdır,<br>Senden ayrı düşen gönül delidir,</td> <td>&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım. <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Duman olur dağlarına ağsam mı? <br>&nbsp;&nbsp; Yağmur olup dağlarına yağsam mı? <br>&nbsp;&nbsp; Yıldız olup göklerine doğsam mı?<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Ah çeker de yaşın yaşın ağlarım <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Doğmuyor, doğmuyor aylar, yıldızlar <br>&nbsp;&nbsp; Çalmıyor kırılmış kopuzlar, sazlar <br>&nbsp;&nbsp; Karalar bağlamış gelinler, kızlar <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim yaslı Tanrı dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Allah Allah diyen ezanlar nerede? <br>&nbsp;&nbsp; Efeler, yiğitler, kızanlar nerede? <br>&nbsp;&nbsp; Taşkentler, Kırımlar, Kazanlar nerede?<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Artık Dede Korkut öğüt vermiyor <br>&nbsp;&nbsp; Gültekin'den bildirgeler gelmiyor <br>&nbsp;&nbsp; Ne söylesem olmuyor, ah olmuyor <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Sürüler dağılmış, yaylamaz olmuş <br>&nbsp;&nbsp; Irmaklar kurumuş, çağlamaz olmuş<br>&nbsp;&nbsp; Ozanlar, Şamanlar söylemez olmuş<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Mağripten maşriki soranlar hani? <br>&nbsp;&nbsp; Çin'i, Viyana yı soranlar hani? <br>&nbsp;&nbsp; Üç kıtada dimdik duranlar hani? <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım. <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Geçmiş günler birer hayâl oldular, <br>&nbsp;&nbsp; Bedr-i tam idiler, Hilal oldular, <br>&nbsp;&nbsp; Dün cevapken bugün sual oldular, <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Kınaman dostlarım gözümde yaş var, <br>&nbsp;&nbsp; Şu kara bağrımda bir kara taş var, <br>&nbsp;&nbsp; Tam elli iki milyon esir gardaş var, <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım<br>&nbsp;&nbsp; </td></tr></tbody></table></center><br><br><br><br><br>
Ya Gazi ol, Ya Şehit Mehmet Emin Yurdakul <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ya Gazi Ol, Ya Şehit</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum ben seni bugün için doğurdum<br>Hamurumu yiğitlik duygusuyla yoğurdum.<br>Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı<br>Ana ırzı bilerek yad ayağı bastırtmaz<br>Bir yabancı bayrağı, ezan sesi duyulan<br>Hiçbir yere astırtmaz.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evlâdım yıllarca ben oğulsuz kalayım<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım<br>Hadi oğlum, hadi git; ya gazi ol ya şehit!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum! Köyüne, nişanlına veda et<br>Sabanını, tarlanı herşeyini feda et<br>O silaha sarıl ki, böyle günde bir erkek<br>Bir dualı demirden başka birşey kullanmaz;<br>Bunu tutan bir bilek köleliğin<br>Uğursuz zincirine uzanmaz.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım,<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım!..<br>Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit!&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum! Kendine sen de: “Yiğit er” dedir,<br>Büyüdüğün gaziler ocağına can getir,<br>O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın,<br>Yedi iklim dört bucak içersine ün salsın,<br>Beş yüz yıllık ecdadın, Kabirlerde titreyen<br>Kemikleri öç alsın.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım,<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım!<br>Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit!&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum bugünde dertli ninen ağlasın,<br>Ayrılığın oduyla yüreğini dağlasın,<br>O yaşları saçsın ki, senin aslan göğsünde<br>Benim kanlı gözyaşım düşman için kin olsun,<br>Kara yerin yüzünde, ayağının bastığı<br>Dağlar beller leş dolsun!&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evlâdım, yıllarca ben oğulsuz kalayım,<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım!<br>Git oğlum, haydi git; ya gazi ol, ya şehit!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Ah Rumeli Rumelili Nedim <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ah Rumeli</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div><div>Altın ovalarda gümüş dağlarda</div><div>Gezen sürülerden nişân kalmamış,</div><div>Zümrüd mahsûllü şirin bağlarda</div><div>Öten bülbüllerde figân kalmamış.</div><div><br></div><div>Kalmamış köylerde hayattan eser,</div><div>Gelin odaları hep mezar olmuş,</div><div>Bu harab ellerde akan dereler</div><div>Mazlûm kurbanların kanıyla dolmuş.</div><div><br></div><div>Sırma saçlı kızlar ma’sûm yavrular</div><div>Hain çizmelerle ezilmiş bitmiş,</div><div>Yuvası dağılmış garib kumrular</div><div>Kartal pençesinde mahv olub gitmiş.</div><div><br></div><div>Büyürler bir zaman şimdi, gelişinde</div><div>Gider görmemişdi ovası, dağı</div><div>Bir taraf gül-şen her gönül şendi</div><div>Geçdi üzerinden düşman ayağı.</div><div><br></div><div>Çalındı taşlara namuslu başlar,</div><div>Gebe kadınların karnı deşildi,</div><div>Yakıldı mescidler, kırıldı taşlar</div><div>Ölülerin bile kabri deşildi.</div><div><br></div><div>Minbere, mihraba haçlar çakıldı,</div><div>Atıldı yerlere hakk’ın kelâmı,</div><div>Ezan yerlerine çanlar takıldı,</div><div>Salîb orduları ezdi islamı.</div><div><br></div><div>Sönen ocakların, viran yuvaların</div><div>Bütün gönüllerde ateşi yanar.</div><div>İnsan sûretinde vahşi kurtların</div><div>Açtığı yaralar onulmaz kanar.</div><div><br></div><div>Unutma, gördüğün hakareti bil,</div><div>Kinini kalbinde sakla uyutma,</div><div>Ağlama, gözünün yaşlarını sil,</div><div>Bekle zamanı, fakat unutma.</div><div><br></div><div>Unutma, intikam günlerin gelir,</div><div>Durdukça dünyada Osmanlı adı,</div><div>Evlâdın intikâm yolunu bilir,</div><div>Yaşasın kalbinde bugünün yâdı.</div><div><br></div><div>Unutma kinini, fikrin dönmesin,</div><div>Milleti yaşatan kindir, emeldir</div><div>Üfle ateşini, kinin sönmesin</div><div>Devlet binasına kin bir temeldir.</div><div><br></div><div>Unutma Bulgarı, Sırpı, Yunanı</div><div>Kinini kalbine ateşle yazdır</div><div>Unutma: sel gibi çağlayan kanı</div><div>Ölürsen bunları taşına yazdır.</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Nereye? Ömer Seyfettin <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Nereye?</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Bir kahraman gördüm, gençti, güzeldi.<br>Atlamış maziden binlerce seddi,<br>Kır atıyla sanki canlı bir yeldi.<br>Sordum: "Nereye?" - "Ben giderim" dedi,<br>"Tarif olunamaz bir şana doğru..."</p></div><div>Güneş doğuyordu, maviden sisler,</div><div>Çiçekler açılmış, ötüyordu her</div><div>Dalda bir yavru kuş... "Aşk nuru yer yer"</div><div>"Tutuşurken böyle nereye sefer?"</div><div>Diye sordum, dedi: "Türkân'a doğru..."</div><div><br></div><div>"Yalnızsın yiğidim! Yolda kalırsın,</div><div>"Maksatların ölür, onulmaz yasın,</div><div>"Yol gösteren lazım, öne katılsın!"</div><div>Dedim. "Düşman varsa" dedi, "atılsın,</div><div>"Yolumun uğradığı Kur'ân'a doğru..."</div><div><br></div><div>"Uzak ufuklarda karlı dağlardan</div><div>"Aşarken sellerden, ormandan, yardan</div><div>"Yoldaş ister insan, değil Yaradan;</div><div>"Yalnızlık O'nundur..." dedim. "Dost yardan</div><div>Geçmez" dedi, "yolum yarâna doğru..."</div><div><br></div><div>Sürünce doğuya o kır atını,</div><div>Kılıcının çarptı taşlara kını,</div><div>Altun kıvılcımlar bu hoş akını</div><div>Gaybederken gördüm bu genç taşkını;</div><div>Dedi: "Uçuyorum Turan'a doğru!.."</div></td></tr></tbody></table></center>
Güney İlleri Abdurrahim Karakoç <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Güney İlleri</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Gök mavi, dağlar ak, ovalar yeşil..<br>Dört mevsim bahardır güney illeri<br>Çiğ düşmüş çiçekte gün ışıl ışıl..<br>Bir sarı, bir mordur güney illeri&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Yollar kıvrım kıvrım iner yokuştan<br>Köpüklü suları dökülür taştan<br>Kuşları çiçekten, çiçeği kuştan<br>Seçilmeyen yerdir güney illeri.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Dağılır yaylanın boz dumanları<br>Eğilir yıldızlar öper çamları<br>Bir başka âlemdir yaz akşamları<br>Cennet ile birdir güney illeri.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Baharda haz duyar nar çiçeklenir<br>Arı sesi çan sesine eklenir<br>Bütün güzellik Toroslarda renklenir<br>Oylum oylum kardır güney illeri.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Ordadır ozanın gönül bolluğu<br>Sevgi sıcak sıcak, aşk buğu buğu..<br>Gerçek yiğitlerin harman olduğu<br>Eşsiz bir diyardır güney illeri.&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Osmanlıyı Anarken Fehmi Dedeoğlu <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Osmanlı'yı Anarken</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Kurulurken Söğüt'te yediyüz yıl evveli,<br>Yüceltmekti yurdunu her Türk'ün emeli.</p></div><div>Yıldırımlar çakan Osmanlı'nın Osman'ı,</div><div>Ezip geçti, önünde ordusuyla düşmanı.</div><div><br></div><div>Îmân dolu göğsümüz siper iken düşmana,</div><div>Osmanlı'nın teşkili nasip oldu Osman'a.</div><div><br></div><div>Orhan Gazi tez elden mazhar olup ilgiye,</div><div>Devletini getirdi o muhteşem çizgiye.</div><div><br></div><div>Çaldıran'dan seslenir Yavuz Sultan Selim Hân,</div><div>Niğbolu'da Yıldırım, Kosova'da Murat Hân.</div><div><br></div><div>Sınırları çizildi kılıç ile kan ile,</div><div>Yazılmıştı tarihi şöhret ile şan ile.</div><div><br></div><div>Çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Hân,</div><div>Büyüdükçe Osmanlı küçülmüştü bu cihan.</div><div><br></div><div>Sultanların Sultanı, bir Kânunî Süleyman,</div><div>Altın devir yaşattı, vatanına bir zaman.</div><div><br></div><div>Osmanlıya dayanır bu milletin kimliği,</div><div>Mukaddestir yurdumun, vatanımın birliği,</div><div><br></div><div>Dar gelirdi muhteşem Osmanlı'ya yerküre,</div><div>Düşürmedi bayrağı gökyüzünden bir yere,</div><div><br></div><div>Kulaklarda çınlıyor Osman Bey'in gür sesi.</div><div>Hissedilir yılların ötesinden nefesi.</div><div><br></div><div>Kurulmuştu hak, hukuk ve adalet düzeni,</div><div>Hoş görmezdi hiç onlar zulmedeni, üzeni.</div><div><br></div><div>Örülmüştü duvarı İslâmiyet harcıyle,</div><div>Kıtaları dolaştı medeniyet tâcıyle.</div><div><br></div><div>Cumhuriyet kökünde yatmaktadır Osmanlı,</div><div>Ruhunda ve aslında sürmektedir Osmanlı.</div></td></tr></tbody></table></center>
Türkiye Atilla İlhan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Türkiye</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Türkiye, Türkiye dağlarını duman almış,<br>Üzümler memleketi, tütünler memleketi,<br>Türkiye, Türkiye; çok gülmüş, çok ağlamış,<br>Sabırlı, bağrı yanık insanlar memleketi.<br>Bulut gibi köpürmüş topraktan bereketi,</p> <p>Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş<br>Ve o nehirler delirip gür gür gelirler<br>Bir şarkı gibi dağdan denize yürümüş.</p> <p>Sen Türkiye'sin, sağdıcım, kirvem Türkiye.<br>İnsanların, insanların, ah senin insanların,<br>Morca gözlerinden öpsem, namuslu gözlerinden,<br>Asiye'm işveli, Hatice fistanı dal işlemeli,<br>Sen kırk köyün içinde şanlı Zeyneb'im.</p> <p>Ha burası Karadeniz, gemiler yatar limanda,<br>Deryalar aslanı şems-i bahrî Kamil Reis,<br>Bu insanlar senden gelir, sana gider,<br>Tarlaya savrulmuş buğday gibi Türkiye.<br>Sen Türkiye'sin, ekmeğim, tuzum Türkiye.</p> <p>Batan güneş gibi bakır taşkömürü<br>Ve rüzgara vermiş saçlarını nefti ormanlar<br>Ve köylere karşı sarışın harmanlar.<br>Ferik elması, kavun, karpuz, dut ve kayısı,<br>Fındık da sende, ceviz de sende, badem de sende,</p> <p>Alnımın teri, gözlerimin nuru Türkiye.<br>Sen Türkiye'sin, evim barkım, köyüm obam Türkiye.<br>O senin çifte çarşılı harp görmüş şehirlerin,</p> <p>Sahilde Mersin, yayla türküsü Konya.<br>Adana'nın yolları taştan, yola çıkıp Maraş'tan<br>Ezanla birlikte vardık bir akşam Urfa'ya.<br>Bursa'nın, ya Bursa'nın ufak tefek taşları,<br>Uçan yıldızı dondurur Ardahan'ın kışları.</p> <p>Erzincan'da bir kuş var kanadı gümüş pul pul<br>Ve göğe kılıç gibi çekmiş minarelerini<br>Şehirler padişahı canım İstanbul.</p> <p>Türkiye, Türkiye, Ay'lı Yıldız'lı Türkiye,<br>Sen Mehmed'sin omuzların Anadolu yaylası,<br>Aladağlar, Toros'lar dev gibi gövden,<br>Sen şehid oğlu, şehid babası,<br>Sana selam olsun Dünya'dan, Hürriyet'ten...</p> <p>&nbsp;</p></div></td></tr></tbody></table></center>
Altaylar'dan Geldim Yavuz Bülent Bâkiler <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Altaylar'dan Geldim</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div><div>Ben Altay dağlarından koparak geldim,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Yüreğimde Türkistan’dan binbir nakış var.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Çok şükür aslım da, neslim de belli,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Türküm, Müslümanım o dağlar kadar.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Dokuz tuğ taşıdım ben dokuz davula vurdum,</div><div>&nbsp;Dokuz evliyâ gücüyle yürüdüm geldim,</div><div>&nbsp;Büyüdü benimle mübârek yurdum,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ebed-müddet bu devleti ben kurdum.</div><div><br></div><div>Yol gösterdi kükreyerek bana Bozkurt’um<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Atımla hep yanyana gözelerden su içtim.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Baykal’da da çimdim ben, Hazar Denizi’nde de,</div><div>Toprağıma bağdaş kurup oturdum.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ben ki, Alper Tunga’ya gönül verenlerdenim,</div><div>&nbsp;Yurt uğruna dolu dizgin göğüs gerenlerdenim,</div><div>&nbsp;Sonra durgun sulara Bismillâh’larla,</div><div>&nbsp;Kilim seccadesini serenlerdenim.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><br></div><div>Ben Türkmen’im, Özbek’im, Kazak’ım, Kırgızım ben,</div><div>Azerbaycan Türkleriyle aynı kandanım.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Kıpçaklar’ı, Uygurlar’ı, aşkla duyanlardanım,</div><div>Ben ki Tatar’lardan, Gagavuz’lardan,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Çuvaş’lardan, Başkurt’lardan, Oğuz’lardanım.</div><div>&nbsp;İşte Bilge Tonyukuk, Kültiğin, Bilge Kağan,</div><div>&nbsp;Hepsi birbirinden daha mübârek:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;İşte Dede Korkut, kaftanı ipek.</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Ve Yusuf Hashacib, Mahdum Kulu, Fuzulî,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Sonra Kaşgarlı Mahmud gönlüme düşen cemre,</div><div>Ali Şir Nevaî, Gaspralı İsmail...<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Şiiri bir bakraç süt gibi Yunus Emre.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></div><div> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Cengiz Aytmatov ki, Cengiz Dağcı ki,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ayın ondördünden sağılan huzur.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Sâbir Rüstemhanlı... Ruh kadar eski<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ve daha binlerce nur üstüne nur.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><br></div><div>Servetim Buharî’nin, Yusuf Hemedanî’nin,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Ahmet Yesevî’nin nur servetinden,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Güzelliğim, merhametim, şefkatim,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Hep Şah-ı Nakşibent Hazretlerinden.</div></td></tr></tbody></table></center>
Ferman Sadettin Kaplan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ferman</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div><div>Fermanımdır! Ülkemdeki dereler<br>“Dur” &nbsp;dedim mi, gayrı akabilemez!..<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Şafağımda dalgalanan Hilâl’e<br>Hiç kimse kem gözle bakabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Nerden çıktı Kapadokya, Kilikya?<br>Ahfadım bunları caka bilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Otağımın direğinin yerine<br>Yadlar gönderini çakabilemez!..&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Biline ki, sancağımın göğsüne<br>Kimse özge simge takabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Kızanım özsuyun kanda taşırken,<br>Yüreğinden gayrı saka bilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Durup-durup, sönen kin ateşini<br>Ayrıklar yeniden yakabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Şehri kuşbakışı seyretmek için<br>Zangoç minareme çıkabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">İman kaleleri kaviyse eğer,<br>Küfrün dalgaları yıkabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Haram lokma geçirmeyen boğazı<br>Haramî pençesi sıkabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Kükrerse kızanım aslanlar gibi,<br>Çöllerde çakallar sekebilemez!..&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Can durdukça, dağlarımın burcuna<br>Yadlar özge sancak çekebilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Biline ki, münafıklar yurduma<br>Nifak tohumunu ekebilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Keyfi için üç-beş soysuz kölenin,<br>Ahfadım ceddini leke bilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Yiğidim bilsin ki, mertlik özünde;<br>Eller eline su dökebilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Kökümüz tarihten daha derinde;<br>Felek bu çınarı sökebilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Unuttuğumuz İnsanlar Yavuz Bülent Bakiler <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Unuttuğumuz İnsanlar<font size="1"><br><br></font></div><div>Şimdi sizi düşünüyorum Kafkas Türkleri</div><div>Aldığım nefeste siz varsınız.</div><div>Perişan ve garip duygular içindeyim</div><div>Hâlimi anlarsınız.</div><div><br></div><div>Ben Hazar Denizi'nin doğusunda doğmuşum</div><div>Hazar Denizi'nin doğusunda öleceğim.</div><div>Hazar kıyılarından KAfkas dağlarına</div><div>Duyulmamış ağıtlar söyleyeceğim.</div><div><br></div><div>Bir kartal uçurdum Kafkas dağları üstüne</div><div>Gagasında bayrak taşıyan bir kuş</div><div>Size varamadan Kafkas Türkleri</div><div>Kartalım geldi ki vurulmuş...</div><div><br></div><div>Dedi ki:" Dağa, taşa, bütün yolların ağzına</div><div>Kızıl cellatlar konmuş</div><div>Esir ırkdaşlarının kanlı akan gözyaşları</div><div>Mendiller içinde donmuş..."</div><div>Ve sonra can verdi garip kuş.</div><div><br></div><div>Kartalla beraber ölemedim.</div><div>Yıllar yılı gülemedim.</div><div>Acılarınızı paylaşamak için ortasından</div><div>Tutup da bölemedim...</div><div><br></div><div>İşte o gün bu gündür Kafkas Türkleri,</div><div>Gayri bitmez tükenmez acılar içindeyim.</div><div>İşte o gün bugündür sizinleyim.</div><div><br></div><div>Size yan gözle bakanların</div><div>Mezarı kazılmadı.</div><div>Kızıl cellatlar elinde kaldınız nâçâr</div><div>Destanınız yazılmadı.</div><div><br></div><div>Ben, çilesi çekilmemiş bir Türkmen.</div><div>Ben her sabah ciğerine kurşun yiyen bir yetim</div><div>Çaresizlikler içinde sizi düşünüyorum.</div><div>Ey esir insanlar diyarında, benim esir milletim.</div><div><br></div><div>Ve ey Kafkas dağları ardında</div><div>Bayraksız memleketim.</div><div>Sapına kadar Müslüman, sapına kadar Türk diyar!</div><div>Size yazılan şiirler erkekçe yazılmalı</div><div>Sizi candan sevmeyeni, istemeyeni</div><div>Kurşunlamalı...</div></td></tr></tbody></table></center>
Dağlar Gibi Osman Yüksel Serdengeçti <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Dağlar Gibi<font size="1"><br></font></div><div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Baştanbaşa heyecanım,<br> Yanar alev alev kanım,<br> Semalarda var vatanım,<br> Dağlar gibi dağlar gibi!..<br> <br> Gerçek çıkar rüyalarım,<br> Hudutsuzdur hülyalarım,<br> Var koskoca dünyalarım,<br> Dağlar gibi dağlar gibi!..<br> <br> Hamisiyim ben ayların,<br> Bozkurduyum Altayların,<br> Vardır altın saraylarım,<br> Dağlar gibi dağlar gibi!..<br> <br> Sabahlanan at gibi ülküm,<br> Gönül zenginliği mülküm,<br> Viyana'yı saran Türk'üm,<br> Dağlar gibi dağlar gibi!..<br> <br> Karosman der, yerim Hisar,<br> Bana dönen toplar susar,<br> Bağrım volkan lavlar kusar,<br> Dağlar gibi dağlar gibi!..<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></p></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Sesleniş Sultan Yürük <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Sesleniş<font size="1"><br></font></div><div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Kim ne kazanmış derim; dildeki aslın silip? <br> Gam çekerim has dilim, güldeki faslın bilip.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Bülbüle gülden azap, gönlüme yârdan cefa, <br> Derdime dert ekletir; dilde kayıp bin defa!</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Çok göresim geldi der, yâr kulağın çınlatan, <br> Mektubu azcık yakar, hayli meram anlatan. <br> <!--[endif]--><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Öz dilimin katlidir, geçmişe tırpan vuran, <br> Dil türeten cehlimiz, kendini sırttan vuran.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Cevrederek yaktı yâr; gör neyi teşkil eder? <br> Öz dili dilden atan; gönlünü meşgul eder.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Bab ba ba der, dillenen, yavru beden dil söker, <br> Türk'lüğü dilden vuran, ilk bebeden dil söker.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Gör ki sefil "nikbinim" hürriyetin düşlüyor, <br> Türk olarak, Türk'lüğün; zürriyetin dişliyor...<o:p></o:p></p></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Susmuş Koçaklamalar Yahya Akengin <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Susmuş Koçaklamalar<font size="1"><br></font></div><div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Kosova'da bir padişah türbesine düşen göz yaşı;<br>Duru kalmış bir damlası Vardar'ın.<br>Kalbi parçalanmış bir Osmanlı hatırası<br>Gözü akınlarda yetmişlik türbedarın<br>&nbsp;<br>Hasret ki, yol açar güzel yarınlara<br>Horlanır tarihimiz çiğnenir destanlar.<br>Selam ulaşmasın dedelerden torunlara<br>Namı yasaklanır Murad Hidavendigar'ın<br>&nbsp;<br>Kalleşine bile anıt dikmiş eloğlu<br>Balkanlar şimdi hep Miloş dolu<br>Şu bizim diyarın sefiline bakın,<br>Susmuş koçaklamalar, meydan onların<br>&nbsp;<br>Maya dağ'dan ak topuklu kızlar ineli<br>Yanar tüter Rumeli'nin türküleri<br>Sıla parası değil, sıla hasreti<br>Soldurmuş güllerini Kosova'da baharın<br>&nbsp;<br>Tarih satırlarına düşen bir damla göz yaşı<br>Duru kalmış bir damlası Vardar'ın<br>Vatan ufuklarında yarınların telaşı<br>Allah'ım bulanmasın suyu yine ırmakların!<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Rumeli Ağıtı Sefa Salih Kaplan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Rumeli Ağıtı<br><font size="1"><br></font></div><div><div>Bir Rumeli Türküsü kanat çırptı gümüş vazolarda<br>Sımsıcak bir dua yıkıldı ellerime<br>Burma bıyıklı ağıtlar dizginledi zamanı<br>Kana batmış toynaklarda, yeşil bir gül dillendi<br>Sessizlik keklikleri makaslarken gökleri<br>Bir ezan yağmuruyla tâ can evimden yandım<br>Ve yumdum gözlerimi İstanbul'da<br>Üsküp'te, Kalkandelen'de uyandım...&nbsp;<p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Dediler ki şimdi cânım Üsküp<br>Göğsündeki karanfillere küsüp<br>Dört kilit asmış yüreğinin dört odasına.<br>Beşinci kilit, erimiş öfkesinden, yasından<br>Sabah-akşam bakarak Vardar Ovası'na<br><b>"Gitsem gerek!"</b> der suların arkasından.<br>Yaralı ceylanlar gibi dönerek yuvasına<br>Selam bekler İstanbul'dan, Buhara'dan...<br>Sonra başını çevirip dünya haritasına<br>Ezan sesi duyulunca Ayasofya'dan<br>Alaca Camii bakmadan alacasına<br>Çekip gidecek buralardan<br>Bin yıllık hasret, Ortaasya'sına&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Ötelerde kanlar, câmiler, şadırvanlar...<br>Fatih Köprüsü gülümser beride<br>Vardar Ovası'nı titreten rüzgâr<br>Dalgalandırır gönülleri de.<br>İsmine Estergon derler<br>Bir yârim var Rumeli'de...<br>Ağlayın yıldızlarım ağlayın<br>Artık bizim değil Rumeli'nin güzelleri de!...&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Yürekler dövülür Demirciler Çarşısı'nda<br>Sesi Ötüken'den Ergenekon'dan gelir.<br>Şimşekler parçalanır göklerde gece gündüz<br>Şimşeklere gem vuracak zaman gelir,<br>Harâbâti Baba'dan, Burmalı Camii'den<br>Avuçlar dolusu ezan gelir.<br>Hünkâr Otağı'nın halıları&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Isparta'dan, İsfahan’dan, Buhara'dan gelir...<br>Evlâd-ı Fâtihân'ı ararsın dört köşede<br>Karşına acı, yeşil bir orman gelir<br>Dillendirmek için yetimlerini<br>Kosova'ya Sultan Murad Han gelir...</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Yüreğinde Türkistan davulları gümbürdeyen bir şâir<br>Dokuz kez dizler yeri, Sultan Murad otağında<br>Dokuz kurşun saplanır bağrına, Şar Dağları’nın<br>Bir tesbih uzanır Kosova'dan Malazgird'e<br>Bir tesbih çekilir Taşkent'ten Belgrad'a<br>Dokuz damla gözyaşı dökülür akşamlara,<br>Kaşı kara, bahtı kara Alişim o eski plâkta<br>Ve burada, dayamış sırtını Kosova gecelerine<br>Yavuz Bülent Bâkiler tarihe ağlamakta...&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Türkistan Şehitlerinin Türküsü Muhsin İlyas Subaşı <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Türkistan Şehitlerinin Türküsü<br><font size="1"><br></font></div><div><div>Kefenim imanımdır, umudumsa gözyaşı,</div><div>Ağlama anacağım, ben yine geleceğim!</div><div>Kaybetmeyeceğiz biz bu ölümcül savaşı,</div><div>Her gün dirilmek için her gece öleceğim!</div><div><br></div><div>Bilirim, yüreğinde kandan beşiğim vardır,</div><div>Titreyen dudakların söyler benim ninnimi.</div><div>Yavrusunu kaybeden anaya hayat dardır,</div><div>Unutma, mezarımda yeşerecek kinimi!</div><div><br></div><div>Bak, bu sabah yüzüne gülüvermedi güneş,</div><div>Dert etme, gözlerimin ışığı yeter sana.</div><div>Benimle doğan ülkün olacak sevdana eş,</div><div>Dökülen her damla kan askerdir bu vatana!</div><div><br></div><div>Ben, bu toprağa düşen ilk gül değilim anne,</div><div>Onlar da bu toprağın son sahibi olamaz!</div><div>Kandan ve silahlardan güç alana bir can ne,</div><div>Binlercemiz gitsek de onlar burda kalamaz!</div><div><br></div><div>Bırak, küçük adamlar vahşetiyle kalsınlar,</div><div>Gün gelir kinlerinde çöktüğünü görürsün.</div><div>Dayanırsın açlığa, ekmeğini alsınlar,</div><div>Onurun ve ülkünü korudukça büyürsün!</div></div><div><br></div><div><br></div></td></tr></tbody></table></center>
Türkiyem Anayurdum Sebebim Çarem Yavuz Bülent Bakiler <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Türkiyem Anayurdum Sebebim Çarem<br><font size="1"><br></font></div><div>Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim&nbsp;</div><div>Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye.&nbsp;</div><div>Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla&nbsp;</div><div>Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!&nbsp;</div><div><br></div><div>O tezek topladığım kırlar, yaylalar...&nbsp;</div><div>Başına oturduğum, yemek yediğim atandır.&nbsp;</div><div>Türkiye'm, anayurdum, sebebim, çarem...&nbsp;</div><div>Taşına toprağına vurgunluğum bundandır...&nbsp;</div><div><br></div><div>Akşam karanlığıyla başlardı kurbağalar&nbsp;</div><div>Susar gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye.&nbsp;</div><div>Gecemi besteleyen cırcır böceklerinle.&nbsp;</div><div>Kurbağa seslerinle sevdim seni Türkiye!&nbsp;</div><div><br></div><div>Bir Peygamber sofrasıydı soframız:&nbsp;</div><div>Biraz tandır ekmeği, biraz çökelek...&nbsp;</div><div>Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana&nbsp;</div><div>Mecnunlar gibi üstelik.&nbsp;</div><div><br></div><div>Yağmurlar başlayınca, odalarımız damlardı&nbsp;</div><div>Dizlerini döve döve ağlardı anam.&nbsp;</div><div>Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam&nbsp;</div><div>Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!&nbsp;</div><div><br></div><div>Türkiye'm! Hasretim! Kınalı türküm!..&nbsp;</div><div>İç içe güzellik, uc uca kahır&nbsp;</div><div>Yüreğimi bin parçaya bölseler&nbsp;</div><div>Her parçası yine seni çağrışır.</div></td></tr></tbody></table></center>
Osmanlı Mersiyesi Ekrem Kaftan <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV style="TEXT-ALIGN: left" class=padisahbaslik align=left>Osmanlı Mersiyesi<BR><FONT size=1><BR></FONT></DIV> <DIV> <P>Sen gittin ey Sultanım, âlemde elem kaldı.<BR>Altın kubbelerinden geride âlem kaldı.</P> <P>Söğüdün yaylasını uzattın Viyana'ya,<BR>Çizdiğin haritadan elimde kalem kaldı.</P> <P>Atların nal sesini işiten o yıldızlar,<BR>Döküldü birer birer göklerde didem kaldı.</P> <P>Tuna'nın sularına zehr attı nice küffar,<BR>Yeşerttiğin diyarda, bir damla şebnem kaldı.</P> <P>Baş eğdi minareler bütgede karşısında.<BR>Camilerin yerinde secdeden busem kaldı.</P> <P>Resulün tûra bundan uzaklaştı dudağım,<BR>Orada senin aşkından ağlayan Kâbe&#8217;m kaldı.</P> <P>Revaklarla süsledin Kâbe&#8217;nin etrafını,<BR>Kubbelerin altında bir mahzun harem kaldı.</P> <P>Arzı dil hun eyledin hasretinle dembedem,<BR>Ziyasını kaybeden gözlerimde dem kaldı.</P> <P>Adl ile muamelen mes'ûd kıldı beşeri.<BR>Bize o saadetten sadece sitem kaldı.</P> <P>Kalbindeki zikirle aştın nice suları. <BR>Surların altında tek viran kitabem kaldı.</P> <P>Kılıncın gölgesinde dinlenirdi bu cihan,<BR>Kılınçlar girdi kına ateşten gölgem kaldı.</P> <P>Asırlar hasretinden kıyamete koşuyor;<BR>Hatıran gönlümüzde mağrur, muhteşem kaldı.</P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Bizim Türkümüz Yavuz Bülent Bakiler <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Bizim Türkümüz<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNoSpacing">Bizim türkümüzde gurbet var artık. <br>Hasret var, yürek var, toprak var balam <br>Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar <br>Tiyan-Şan, Kadır-Gan Dağları'na dek uzar <br>Kim demiş vatanımız Edirne'den Kars'a kadar.&nbsp;</p></div><div>Kerkük'te kurşunlar ansızın bizi vurur&nbsp;</div><div>Sürüklenir sokaklarda başsız cesetlerimiz&nbsp;</div><div>Zulüm bir hançer gibi içimize oturur&nbsp;</div><div>Bir mağara devrinden arta kalan insanlar&nbsp;</div><div>Kerkük'te kan kusturur...&nbsp;</div><div><br></div><div>Uzar gider bir sessizlik içinde&nbsp;</div><div>Bir uçtan bir uca Türkistan toprakları&nbsp;</div><div>Beyaz altın dediğimiz pamuk tarlalarına&nbsp;</div><div>Çöreklenir yedi başlı kızıl yılan&nbsp;</div><div>Baş kaldırsa esarete yeni bir Osman Batur Han&nbsp;</div><div>Bebekler bile vurulur beşiklerinde&nbsp;</div><div>Kana boyanır Türkistan.&nbsp;</div><div><br></div><div>Basmış kanlı çizmeler toprağına bir defa&nbsp;</div><div>Çiğnenmiş kara kalpaklar, temiz duvaklar&nbsp;</div><div>Susmuş minarelerinde mübarek ezan&nbsp;</div><div>Prangaya vurulmuş bir mahkûm gibi çaresiz&nbsp;</div><div>Boynu büküktürkülerde güzelim Azerbaycan.&nbsp;</div><div><br></div><div>Bir kanlı ağıt söylenir şimdi Kırım'da&nbsp;</div><div>Biz duyarız Kırım'ın öldüren feryadını&nbsp;</div><div>Bir büyük destanla birlikte yeniden yazacağız&nbsp;</div><div>Kırım topraklarına Kırım Türkünün adını.&nbsp;</div><div><br></div><div>Balkanlarda büyük, öksüz kubbeler&nbsp;</div><div>Minareler, şadırvanlar, kervansaraylar&nbsp;</div><div>Bizi söyler, anlatır Mimar Sinan'dan beri&nbsp;</div><div>Üsküp'te, Estergon'da, bir atar damar gibi&nbsp;</div><div>Davullar, zurnalar ve serhat türküleri...&nbsp;</div><div><br></div><div>Yüzyıllardan beridir Altaylardan Tuna'ya&nbsp;</div><div>Bizim türkülerimizdir söylenen&nbsp;</div><div>Konuşan dil, bizim dilimizdir&nbsp;</div><div>Renk renk, nakış nakış uzayan toprak değildir&nbsp;</div><div>Kilimlerimizdir...&nbsp;</div><div><br></div><div>Yine bir dağ gibi, bir dev gibi doğrulacağız&nbsp;</div><div>Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan&nbsp;</div><div>Tanıyacak bizi dünya yeniden heyecanla&nbsp;</div><div>Burma bıyığımızdan, kalpağımızdan.&nbsp;</div><div><br></div><div>Bizim türkümüzde gurbet var artık.&nbsp;</div><div>Hasret var, yürek var, toprak var balam&nbsp;</div><div>Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar&nbsp;</div><div>Tiyan-Şan, Kadır-Gan Dağları'na dek uzar&nbsp;</div><div>Kim demiş vatanımız Edirne'den Kars'a kadar.</div></td></tr></tbody></table></center>
Sakarya Türküsü Necip Fazıl Kısakürek <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Sakarya Türküsü<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNoSpacing">Vatan oğul, bayrak oğul, devlet oğul, can oğul<br>İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; <br>Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. <br>Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; <br>Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. <br>Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir; <br>Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir. <br>Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat; <br>Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat! <br>Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne, <br>Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine; <br>Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. <br>Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? <br>Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur, <br>Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur. <br>Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük? <br>Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük! ..&nbsp;</p></div><div>Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!&nbsp;</div><div>Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?&nbsp;</div><div><br></div><div>İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.&nbsp;</div><div>Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,&nbsp;</div><div>Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;&nbsp;</div><div>Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.&nbsp;</div><div>Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;&nbsp;</div><div>Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an!&nbsp;</div><div>Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;&nbsp;</div><div>Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?&nbsp;</div><div>Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;&nbsp;</div><div>Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?&nbsp;</div><div>Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?&nbsp;</div><div>Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!&nbsp;</div><div>Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;&nbsp;</div><div>Sakarya, kandillere katran döktü geceler.&nbsp;</div><div><br></div><div>Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,&nbsp;</div><div>Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!&nbsp;</div><div><br></div><div>İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;&nbsp;</div><div>Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.&nbsp;</div><div>Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;&nbsp;</div><div>Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?&nbsp;</div><div>Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!&nbsp;</div><div>Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!&nbsp;</div><div>Sakarya, sâf çocuğu, mâsum Anadolunun,&nbsp;</div><div>Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!&nbsp;</div><div>Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız;&nbsp;</div><div>Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!&nbsp;</div><div>Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;&nbsp;</div><div>Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!&nbsp;</div><div>Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;&nbsp;</div><div>Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!&nbsp;</div><div><br></div><div>Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;&nbsp;</div><div>Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya! ..&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></center>
Bismillah Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Bismillah<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNoSpacing">Vatan oğul, bayrak oğul, devlet oğul, can oğul<br>Sevmek nedir bunu bilen aşıklara Bismillah!<br>Bu oğullar, sümeyya can analardan doğdular<br>Rabbiyesil dileklerden, beşiklere Bismillah!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">En hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına<br>Tan akan dudaklardan, kaşıklara Bismillah!<br>Ad verirken ilk ezandan, ilk duyduğum kelamda<br>Göz ve gönül aydınlatan ışıklara Bismillah!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Emeklerken diz vurdun, iz vurduğun her yerde<br>Ayaklanıp atladığın eşiklere Bismillah!<br>Ak hölüklere değipte, belediğim can oğul<br>Ninnilere, destanlara, koşuklara Bismillah!&nbsp;</p><p class="MsoNoSpacing">Gazi oğul, şehit oğul, iman oğul, din oğul<br>Ak döşünden kan fışkıran beşiklere Bismillah!<br>Düşte gördüm kanlı başın Peygamber'in dizinde<br>Ocaklara, eşiklere, beşiklere Bismillah!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Kara Mürsel,.. kara üzüm gözlü Mürsel,.. soy oğul<br>Gündüz beycanam yiğit, beyce anca bey oğul<br>Gazi Baddal ülkesinin, kara yiğit balası<br>Devlet oğul, mürüvvet oğul, fidan oğul, toy oğul&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Anam dedin, babam dedin, atam dedin bayrağa<br>Hem al bayrak oldun işte, hem bayrakta al oğul<br>Bağrındaki kurşunlarla çık Peygamber katına<br>O mübarek avucun içine birer birer say oğul&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Bet yüzlüler, kem gözlüler hor bakarmış vatana<br>Biz tükenip yok olmadan olmaz böyle şey oğul<br>Denilmiştir, can sağ iken yurt verilmez düşmana<br>Hem sütünden, hem kanından, hem canından<br>Bu sendeki soy oğul&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Gazi oğul, şehit oğul, iman oğul, din oğul<br>Ak döşünden kan fışkıran beşiklere Bismillah<br>Düşte gördüm kanlı başın Peygamber'in dizinde<br>Ocaklara, eşiklere, beşiklere Bismillah!</p></div></td></tr></tbody></table></center>
İstanbul'un Fethini Gören Üsküdar Yahya Kemal Beyatlı <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">İstanbul'un Fethini Gören Üsküdar<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><div><div>Üsküdar, bir ulu rü’yâyı görenler şehri!</div><div>Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri,</div><div>Hepsi der: “Hangi şehir görmüş onun gördüğünü?</div><div>Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü!”</div><div>Elli üç gün ne mehâbetli temâşâ idi o!</div><div>Sanki halkın uyanık gördüğü rü’yâ idi o!</div><div>Şimdi beşyüz sene geçmiş o büyük hâtıradan;</div><div>Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan;</div><div>Canlanır levhası hâlâ beşer ettikçe hayâl;</div><div><br></div><div>O zaman ortada, her sâniye, gerçek bir hâl.</div><div>Gürlemiş Topkapı’ dan bir yeni şiddetle daha</div><div>Şanlı nâmıyle “Büyük Top” denilen ejderha.</div><div>Sarfedilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece,</div><div>Karadan sevkedilen yüz gemi geçmiş Halic’ e;</div><div>Son günün cengi olurken, ne şafakmış o şafak,</div><div>Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak,</div><div>Görmüş İstanbul’a yüzbin meleğin uçtuğunu;</div><div>Saklamış durmuş, asırlarca, hayâlinde bunu.</div><div><br></div></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Türkistan'a Selam Dursun Elmas <div class="padisahbaslik" align="center">Türkistan'a Selam</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p>Dolanıp durmayın başımda benim <br />İsfahan’a doğru yürün turnalar. <br />Vuslat yangısında sızlar bedenim <br />Dağıstan’da sefa sürün turnalar&nbsp;</p><p>Bir gece bekleyin Tataristan’da <br />Menevşe devşirin Çuvaşistan’da <br />Gardaşım inliyor Çeçenistan’da <br />Mazlumun ahına erin turnalar&nbsp;</p><p>Yaralıdır gönlü Azerbaycan’ın <br />Gülmez yüzü aybalası ceylanın <br />Hocalı’da baca tütmez Aycanın <br />Sancır acıları sarın turnalar&nbsp;</p><p>Yesi’de uğrayın Hoca Ahmet’e <br />Boşa girmedi ki onca zahmete <br />El açın divanda erin hikmete <br />Erenler bağına girin turnalar&nbsp;</p><p>Aral kenarında gözyaşı dökün <br />Hazardaki yakamoza gül ekin <br />Selenge'de yunun şakıyın sekin <br />Türkistan’a selam verin turnalar&nbsp;</p><p>Kaşık sallan Oş’ta Kırgız aşına <br />Yenisey’de girin sevda yaşına <br />Dilekte bulunun Bengü taşına <br />Hakas güllerini derin turnalar&nbsp;</p><p>Çıkın da başına Tanrı dağı’nın <br />Bindirin bahtına kalleş yağının <br />Turan diyarında vuslat çağının <br />Ahdine düğünler kurun turnalar&nbsp;<br /></p></td> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p><span style="white-space:pre"> </span>Aşkabat, Düşanbe aşın ileri <br /><span style="white-space:pre"> </span>Özbek'i, Kırgız'ı bırakın beri <br /><span style="white-space:pre"> </span>Ötüken yurduna erdikten geri <br /><span style="white-space:pre"> </span>Kür Şad’ın seyrine durun turnalar&nbsp;</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Altaylar’dan aşın Tuva’ya varın <br /><span style="white-space:pre"> </span>Sayan Dağları’nda keklik avlayın <br /><span style="white-space:pre"> </span>Urumçi’ de esareti paylayın <br /><span style="white-space:pre"> </span>Postları İrtiş’e serin turnalar&nbsp;</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Kırımda ağlayın Aybike kızla <br /><span style="white-space:pre"> </span>Tuna’ya atlayın oradan hızla <br /><span style="white-space:pre"> </span>Haykırın bağırın çıkan avazla <br /><span style="white-space:pre"> </span>Hükmünü tarihe vurun turnalar&nbsp;</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Balkanlar bizimdir iyi belleyin <br /><span style="white-space:pre"> </span>Kosova nerede, olmaz demeyin <br /><span style="white-space:pre"> </span>Batı Trakya’ya merhaba deyin <br /><span style="white-space:pre"> </span>Atanın tahtına varın turnalar&nbsp;</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Elbette ki benim bunun sebebi&nbsp;<br /><span style="white-space:pre"> </span>Soysuza bıraktım nazlı Türkmen’i <br /><span style="white-space:pre"> </span>Paramparça olan körpe bedeni <br /><span style="white-space:pre"> </span>Kerkük diyarında görün turnalar.&nbsp;</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Türkoğlu inliyor yürekte sızı <br /><span style="white-space:pre"> </span>Girne kalesinde kınalı kuzu <br /><span style="white-space:pre"> </span>Türklük mühürüdür alnında yazı <br /><span style="white-space:pre"> </span>Şükür niyazına durun turnalar<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></center>
Biz Kimleriz Nurâlâ Göktürk <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Biz Kimleriz<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><p class="MsoNoSpacing">Biz şehitlerin sesi!..<br>Gazilerin nefesi!..<br>Orta Asyada ordular kuran,<br>Ecdatlarımızın evlatlarıyız.<br>Doğmadan yok edilenlerin.<br>Sonsuz işkence çekenlerin,<br>Haksız zulümle ezilenlerin,<br>Temsilcileriyiz.<br>Biz Oğuzların, Alparslanların çekirdekleri,<br>Vatansızlık çekenlerin<br>Diktiği fidanlarız.<br>Soyumuzu okudunuz mu tarihten?<br>Bir gün kim olduğumuzu sordunuz mu benden?<br>Biz hesap soracağız bizleri,<br>Vatandan edenden.<br>Biz Doğu Türkistan’ın sahipleriyiz.<br>Yıllardır duyarın “İnsan Hakları“ diye.<br>Bu hak neredeymiş acaba?<br>Yarayacakmış neye?<br>Varsa insanların böyle bir hakkı<br>Acaba bu hakkı nerede arayıp nerede bulmalı?<br>Biz sevgiyiz yumak yumak!<br>Akan suyuz ırmak ırmak!<br>Hedefimiz şehit olmak!<br>Biz yurdun geleceği?<br>Uğruna öleceği?<br>Biz o memleketin sahipleriyiz.<br>Neden bunca işkence zulüm?<br>Neden bitmezki bu haksız ölüm?<br>Evet gelin sorun hepimize...<br>Biz kimiz? Biz kimiz? Biz kimiz?<br>Hani bizim ülkemiz?<br>Hani bizim milletimiz?<br>Hani, bizim haklarımız?<br>Biz insanmıyız?<br>İnsan hakları neredesiniz?</p></div></td></tr></tbody></table></center>
Geçmişten Geleceğe Doğru Güzellemeler Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Geçmişten Geleceğe&nbsp;</div><div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Doğru Güzellemeler<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><div>Bayrağım, kılıcım, atım,</div><div>Dinim, tarihim, san’atım...</div><div>Benim ulu kâinatım,</div><div>Kaleme, kâğıda sığmaz.</div><div>&nbsp;</div><div>Her çiçekten bir dal yeter,</div><div>Her devirden bir hâl yeter,</div><div>Her ufuktan bir al yeter,</div><div>Cümlesini desem olmaz.</div><div>&nbsp;</div><div>Ülkü, yürekler yangını,</div><div>Şahin kuşudur ongunu...</div><div>Yücede arar dengini;</div><div>Alçacık dallara konmaz.</div><div>&nbsp;</div><div>Gönüllerimizde sefa,</div><div>Yüreklerde vefa...</div><div>Kâbe damında ilk defa,</div><div>Okunan “ezan”daki haz...</div><div>&nbsp;</div><div>Timsali büyük adımın,</div><div>Şah damarı muradımın...</div><div>Sularına ecdadımın,</div><div>Seccade saldığı boğaz...</div><div>&nbsp;</div><div>Bir gün izin verse Huda,</div><div>Beş vakit olunsa edâ,</div><div>Fatihin Ayasofya’da,</div><div>İlk defa kıldığı namaz!...</div><div><br></div><div>Akıncılar yollar açar,</div><div>Altınordu iller açar...</div><div>Kızanlık’ta güller açar,</div><div>Balkanlara çıktığım yaz...</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Mehmetçik Destanı Sefa Koyuncu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Mehmetçik Destanı<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><div>Bu güzel coğrafyada biz, bin yıllık kardeşiz;&nbsp;</div><div>Neş’emiz, sevincimiz, üzüntümüz bir bizim.&nbsp;</div><div>Ya anayız ya baba, bacı ya da bir eşiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Tek vatan, tek bayrakla zirvedeki tek