Cinque Terre
Aklıma Düşenler

Her nerede tarih sesi duyarsam,
Özlediğim zaman düşer aklıma!
 
Doğudan batıya akan kutlu sel,
At, kılıç ve kalkan düşer aklıma!

Malazgirt göğsünde açılan kilit,
Şüphesiz Alpaslan düşer aklıma!

Ana bildiğimiz şu ana mekân,
Burcu burcu vatan düşer aklıma!

Ertuğrul Bey adlı devlet banisi,
Ceddim Gazi Osman düşer aklıma!

Semaya ser çeken bir ulu çınar,
Fatih Mehmed Sultan düşer aklıma!

Üç kıtaya dalga dalga yayılan,
Nihayetsiz umman düşer aklıma!

Aşk ile, vecd ile, adalet ile,
İlim düşer, irfan düşer aklıma!

Sonra gövdemizi kemiren kurtlar
İhmal düşer, isyan düşer aklıma!

Jönlerin, bönlerin ihanetleri,
Ve küçülen vatan düşer aklıma!Cezayir bestesi en içli ağıt,
Feryad ile figân düşer aklıma!

Dalarım kor gibi hâyâllerime,
Evladı Fatihan düşer aklıma!

Kosova’yla Dumlupınar diz dize,
Kaybolan şeref/şan düşer aklıma!

Sene ikibin bir, Türkiye muhtaç,
Tüm vurguncu ihvan düşer aklıma!

Semirir, eğlenir mutlu azınlık,
Milyonlarca kurban düşer aklıma!

Mazimizden karanlıktır hâlimiz,
Kandil, mum ve şamdan düşer aklıma!

Bendeki yarayı avcılar bilmez,
Hep yaralı ceylan düşer aklıma!
 
Şu dünyayı baştan başa sarsacak,
Mühürlenmiş ferman düşer aklıma!

Umutsuzluk yaklaşırken yanıma,
Gökten yağan derman düşer aklıma!
Can içinde bir can düşer aklıma!
Abdurrahim Karakoç
Başlık Şair
Gitmek İsterim Şevki Bektöre <center><span style="font-weight: bold;"> Gitmek İsterim</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Gittim, gidiyorum, gitmek isterim.</div><div>Her Türk ocağında tütmek isterim.</div><div>Ceddimin geçtiği geniş çöllerde,</div><div>Onun devesini gütmek isterim.</div><div><br />Babamdan dinledim, dedem kim idi?</div><div>Kimlerle düşmüş, kimlerle kalkmıştı?</div><div>Geçmişin karanlık ülkelerinde</div><div>Hangi ocaklarda ateş yakmıştı?</div><div><br />Kurduğu ocaklar, yaptığı yurtlar,</div><div>Hangi baykuşlara mesken olmuştur?</div><div>O şahin yiğitler, gürbüz erlerden,</div><div>O yurtlarda şimdi kimler kalmıştı?</div><div><br />O tüten ocaklar, o yeşil çöller,</div><div>Niçin tütmez olmuş, niçin solmuştur?</div><div>Yiğitsiz boş kalan güzel yurtlara,</div><div>Nereden gelmiş de baykuş dolmuştur?</div><div><br />O hadsiz hesapsız davar sürüsü,</div><div>Hangi, canavara kurban olmuştur?</div><div>Dedemin küheylân atlar koşturan,</div><div>Meydanlar, kimlere meydan olmuştur.?</div><div><br />Gittim, gidiyorum, bakmak isterim,</div><div>Sönen ocakları yakmak isterim.</div><div>Geçtiğim yerlerde her yiğit için</div><div>Şiirimden bir çelenk yapmak isterim.</div></td></tr></tbody></table></center>
Ben Kimim? M.Halistin Kukul <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">Ben Kimim?</span></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Ben, Altay Dağları'nda buram buram yağan kar,</div><div style="text-align: center;">Dostun gözünde nazar, Ötüken'de tâze baharım.</div><div style="text-align: center;">Yıllar yılı tenhâlıklarda toplaşan efkâr..</div><div style="text-align: center;">Nehir nehir&nbsp; sel olup ummâna akarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Kök kök, filiz filiz, dal dal, çiçek çiçek birikirim.</div><div style="text-align: center;">Duru sularda, büyük arzuları çimdiririm.</div><div style="text-align: center;">Yaşar, ebedî mekânlarında ölüm-dirim.</div><div style="text-align: center;">Almaz beni akıl, kavramaz beni idrâk, bir fikirim...</div><div style="text-align: center;">Nice râyihaları, sesleri, desenleri hâfızamda saklarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Kopuzdan&nbsp; ezgiler yankılanır yamaçlarında, vâdilerinde.</div><div style="text-align: center;">Kopar, kızılca kıyamet, Türk yurtlarının herbir yerinde.</div><div style="text-align: center;">Sükûnet belirir her şahlanışın her seherinde.</div><div style="text-align: center;">Bir ümit ışığıyla özüm kendini gösterir cevherinde...</div><div style="text-align: center;">Uç veriroğul oğul, sevdâ başaklarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Türkistan!..&nbsp; Türkistan!.. dedikçe çarpar yüreklerimiz.</div><div style="text-align: center;">Yeni bir doğuşu muştular, beraberce dillerimiz.</div><div style="text-align: center;">Yıldıza, güneşe el tutar da ellerimiz,</div><div style="text-align: center;">Büyük&nbsp; Turan'dır, ulu vatandır emellerimiz...</div><div style="text-align: center;">Haz sunar, heyecan aşılar,kavil tutar, hız verir bana tar'ım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Urumçi'den, Buhara'dan, Kâşgar'dan, Taşkent'ten,&nbsp; Turfan'a</div><div style="text-align: center;">Bakü'den, Üsküp'ten, Kerkük'ten, İsfahan'dan, İstanbul'a, T(ı)rabzon'a..</div><div style="text-align: center;">Büyük Hun'dan, Batı Hun'dan, Büyük Selçuklu'dan, Karahan'a...</div><div style="text-align: center;">Her ne kadar varsa... Osmanlı'dan...Özbekistan'a, Azerbaycan'a...</div><div style="text-align: center;">Açıktır kollarım, geniştir gönlüm, bütün ecdâdı kucaklarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Oğuz, Bilge, Abdülkerim Satuk Buğra Hân'dan, İlteriş Kutlug Kağan'a..</div><div style="text-align: center;">Selçuk Beğ'den Alparslan'a,Osman Gaazi'den, Fâtih Mehmed Hân'a...</div><div style="text-align: center;">Gazneli Mahmud'dan, Kanunî'den, Yavuz'dan, Gök-Sultan'a...</div><div style="text-align: center;">Kür Şâd'dan, Osman Batur'dan, İsa Yusuf'tan,Millî Kahraman'a...</div><div style="text-align: center;">Kim varsa sözleşir, dilleşir, birleşir, kökleşir&nbsp; bütün saflarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yesevîler, Mevlânalar, Yûnuslar, yoldaş olur, sırdaş olur, dildeş olur..</div><div style="text-align: center;">Yûsuf Has Hâcib, Kâşgarlı Mahmud, Çelebi Süleyman...hâldeş olur..</div><div style="text-align: center;">Kâinatın Efendisi Şanlı Peygamber'e&nbsp; gönüldeş&nbsp; olur...</div><div style="text-align: center;">Candaş olur, kandaş olur, karındaş olur, dindeş olur...</div><div style="text-align: center;">Yayılır&nbsp; gönül gönül&nbsp; arşadek ezânlarım, kabûl olur inşâ-Allah, duâlarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yeni doğmuş bebeğim, yirmilik delikanlı, seksenlik ihtiyarım;</div><div style="text-align: center;">Düşmanakızgın hârım, hudutlarda&nbsp; serdârım.</div><div style="text-align: center;">Malazgirt, Çaldıran'ım, Pilevne'yim, Uyvar'ım.</div><div style="text-align: center;">İslâm gibi zırhım var, Türklük oldukça varım!</div><div style="text-align: center;">Hissizlik cenâhına örülmüş bir duvarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Nice ummân gönüllü âlimim-ârifim var.</div><div style="text-align: center;">Nice zarîf şûh dilli şâirim-edîbim var.</div><div style="text-align: center;">Cânım askerlerim var, hattâtım, mîmârım var.</div><div style="text-align: center;">Yâfes'ten günümüze, kaç nesil damarım var.</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Dünyânın kaç yerinde, kaçşehit mezarım var!..</div><div style="text-align: center;">Günlerim,&nbsp; haftalarım, aylarım, yıllarım var!..</div><div style="text-align: center;">Zârım var, efkârım var, esrârım, ısrarım var,&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Gönül gönül gezinen muhabbet kararım var..</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Ne var ise bende var, yağmur yağmur yağarım!..</div><div style="text-align: center;">Ben, bunlarla varım,şehsüvâr, hükümdârım!..</div><div style="text-align: center;">Ben, ezelden ebede, bahtiyar, bahtiyarım!..</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div>
Malazgirt Zaferi Rıdvan Özel <div style="text-align: center;">MALAZGİRT ZAFERİ</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;“Zaferin özüdür dua&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Cihada Besmele Cuma’’&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Buharalı Muhammed&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Böyle dedi Sultan’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Sultan Alparslan Gazi&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Tuttu hemen bu sözü&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Kumandan ve ordusunu&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Topladı bir meydana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">‘’Çalsın kösler, çalsın mehter&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Cihat aşkına erenler&nbsp;</div><div style="text-align: center;">İslam dini için sizler&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Söz veriniz şimdi bana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Sultan Alparslan sessizce&nbsp;</div><div style="text-align: center;">İbadet etti o gece&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Secdeye kapandı yere&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Dualar etti Rahman’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">‘’Yârâb ism-i şerifin çün&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Habib-i Kibriyân çün&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Dört Büyük Halife’n çün&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Yalvar yakarırız sana’’&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;‘’Allahü ekber’’le ordu&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Sünnet kılıp farza kalktı</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Rükûdan secdeye vardı&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Bir dağ yıkıldı meydana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Cuma kılmak ve şehit olmak&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;İki bayramı yaşamak&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Bu zevki her zaman tatmak&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Nasip olmaz her insana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Cuma namazı kılındı&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Alparslan ak kefen giydi&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Kıbleye yere kapandı&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Ve yalvardı Yaradan’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Orduya döndü: ‘’Beylerim,&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Yiğitlerim, Gazilerim&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Sırtımda şu giydiğim&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Artık kefen olsun bana’’</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Gaziler hep bir ağızdan&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Duydukları yüksek hazdan&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Ve temenniyle niyazdan&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Sonra daldılar düşmana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Hak teâlânın izniyle&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Bu MALAZGİRT ZAFERİ’YLE&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Açıldı kapılar bize&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Hamd Rahmân’a, şükr Sultan’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div>
Turan Türküsü Ahmet Feyzioğlu <center><span style="font-weight: bold;"> Turan Türküsü</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong><br /></strong></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Dedem Korkut boy boylamış,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hanlar hanı soy soylamış,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Tibet’te yayla yaylamış…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Değmez; tipi-boran O’na,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ana yurttan tuttu yolu,</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Hazar’dan indi bir kolu.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Alparslan ve Anadolu…</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Diş biledi, düşman O’na,</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yavuz; Haremeyn hâdimi,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Resûlullah’ın nedîmi!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yutmuş; Kelâm-ı kadimî…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Erir, karşı duran, O’na<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Şeyh Edebali, Mevlânâ;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Nene Hatun, Hayme Ana;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ertuğrul’dan, Dirse Han’a…</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yol gösterir, nîrân O’na</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hak yolda yürüyen zümre:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hacı Bayram, Taptuk Emre…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yunus’a düşünce cemre;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hakkı tanır “varan” O’na,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kucak açmış “turan” O’na!<br /><o:p></o:p></span></p></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Serhat Duası Memduh Cumhur <center><span style="font-weight: bold;"> Serhat Duası</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong><br /></strong></div><div><div><div>Yetim şehirlerimiz Sofya, Bosna, nazlı Budin,</div><div>Zafer sevinci yaşar her taşında kaç yiğidin.</div><div>Ağırlaşan sisin ardında eski günlerimiz,</div><div>Akıncı cedleri şenlendiren düğünlerimiz.<br /><br /></div><div>Meriç’de Tunca’da sevdalı türküler akmış;</div><div>Bizim iken Tuna bir başka türlü berrakmış.</div><div>Şerefli hatıramız hür yaşardı Niğbolu’da,</div><div>Bizimle hürdü, esen yelde hür, yağan dolu da.</div><div><br /></div><div>Bir uhrevî sesin âhengi ufku dolduruyor,</div><div>Mohaç’da can veren erler niyaz edip duruyor,</div><div>Şehidlerin ebedî uykusunda son emeli,</div><div>Bütün ufuklar ezan sesleriyle inlemeli.<br /><br /></div><div>Dalmışken ufuklarda fetihler çağına,</div><div>Döndürdü kader, bahtı, hazan yaprağına,</div><div>Ben, nazlı Budin düştüğü günden beridir,</div><div>Hasret yaşarım eski vatan toprağına!</div><div><br /></div><div>Mağrur Tuna nehrinde denizler görünür,</div><div>Her an güle sevdâlı azizler görünür!</div><div>Üç yüz sene sonra sende ey nazlı Budin,</div><div>Hasret gibi bizden kalan izler görünür!</div><div><br /></div><div>Tuğlar yedi kat arşa yücelmek yerine,</div><div>Düşmüş sarılıp hüzn ile birbirlerine,</div><div>Bir nurlu seher bekler ufuklarda Budin;</div><div>Üç yüz senedir hasret ezan seslerine!</div><div><br /></div><div>Muradımız bu ezanlardan âşikâr olsun!</div><div>Bu beldeler yine Yârab bizim diyar olsun! (Amin)</div></div><div><br /></div></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Unutmadım... Servet Yüksel <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Unutmadım...<br /><br /></strong></div><div><div>Bin yıllık bir çınarın yeni filiziyim ben,</div><div>Dallarımı budayan elleri unutmadım…</div><div>Nurlu medeniyetin oğluyum, kızıyım ben,</div><div>Yabana esir düşmüş illeri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Düğümü çözülecek aşkın çıkınındayım,</div><div>Bir zağlı kılıcım ki tarihin kınındayım,</div><div>Zalimlerin aklında, gayri yakınındayım,</div><div>Yılan gibi zehirli dilleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Bir sürgün yaşadım ki kaderin gurbetinde,</div><div>Yetimin rüyasında, mazlumun hasretinde,</div><div>Ecdâdın ebed-müddet o şanlı devletinde,</div><div>Üç kıtaya saçtığım gülleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Yürekler kundaklanmış, gördüm fitne-fesâdı,</div><div>Gözyaşı, acı oldu coğrafyamın hasadı,</div><div>Bağrımda Dicle, Fırat kardeşliğe susadı,</div><div>Tunalar hayalimde, Nilleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Baş olmuş kātilleri; huzurun, adâletin,</div><div>İnsanlığın boynunda ilmeği sefâletin,</div><div>Kapkara vicdanların, eğreti asâletin,</div><div>Taktığı maskeleri, tülleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Gönül dosta verdiğim kutlu sözün borcunda,</div><div>Îman vardı sevgimin, sanatımın harcında,</div><div>O hudut boylarında, destanların burcunda,</div><div>Bayrağımla dertleşen yelleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Kafkaslarda kartallar yine beni soruyor,</div><div>Viyana önlerinde nal izlerim duruyor,</div><div>Yemenlerde ölmedim, hâlâ nabzım vuruyor,</div><div>İçimde sakladığım çölleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Mukaddes beldelerin, Hakk’ın hizmetkârıyım,</div><div>Topkapı Sarayı’nda Yavuz adlı kārîyim,</div><div>Eşiğinde bekleyen rûhun âh u zârıyım,</div><div>Hicranıyla döktüğüm selleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Kızılelma ülkümüz, yiğit sevdamız vardı,</div><div>Cihangirin gözünde dünya mendil kadardı,</div><div>Bu ufuklar hilâlin rüzgârlarına dardı,</div><div>Garbın deryâ dediği gölleri unutmadım…</div><div><br /></div><div>Sadaka taşlarında, merhamet bağındayım,</div><div>Payitaht İstanbul’da, sultan otağındayım,</div><div>Sefer hazırlığında, Fatih’in çağındayım,</div><div>Ey Ankā! Doğacağım külleri unutmadım…</div></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Bu Şehir Bursa Cengiz Numanoğlu <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Bu Şehir Bursa<br /><br /></strong></div><div>Taşına, tarihin mührü vurulmuş,</div><div>Bağrına, evliyâ tahtı kurulmuş,</div><div>Mânevî mîraslar, ehlini bulmuş,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu şehrin adını sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Tereddüt etmeden, derim ki; Bursa.<br /></span><br /></div><div>Erenler saf tutmuş, aşk otağında,</div><div>Bülbül meşke dalmış, gönül bağında,</div><div>Yeşil, beyaz, raks ediyor dağında,<br /><span style="font-weight: bold;"><br /></span></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, dünyada cenneti sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Gözümde canlanır, mübârek Bursa.</span><br /><br /></div><div>Emir Sultan, postu sermiş Hak yola,</div><div>Üftâdeler, Hüdâyiler kol kola.</div><div>Nesiller koşuyor, vermeden mola.<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, tasavvuf ceddimi sorsa,</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; onların, adresi Bursa.</span><br /><br /></div><div>Molla Fenârîler, kalpte yaşıyor,</div><div>Somuncu Babalar, bayrak taşıyor,</div><div>Misyonları.. Yüzyılları aşıyor,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu aşkın sırrını sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; sevdânın harmanı Bursa.<br /></span><br /></div><div>Adâlet tâc olmuş, şanlı mâziye,</div><div>Ruhlar, selâm durmuş, Osman Gâzi’ye,</div><div>Şehitlere.. Gerekmiyor tâziye,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu neslin aslını sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; hikmetin kaynağı Bursa</span>.<br /><br /></div><div>Ulu Mâbet, heybetiyle duruyor,</div><div>Minâreler arşa, köprü kuruyor.</div><div>Bütün yürekler; Allah için vuruyor,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Ne zaman ârifan, saflara dursa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Önünde Peygamber, ardında Bursa.</span><br /><br /></div><div>Bir yer ki; insanlar, gönül zengini,</div><div>İrfanla tartıyor, ahlâk dengini.</div><div>Bir yer ki; hak etmiş, yeşil rengini,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, ilâhî ihsânı sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; lâyıktır, bu şehir Bursa.</span><br /><br /></div><div>Bir yer ki; üstünde, bu mirâs varken,</div><div>Altında binlerce velî yatarken,</div><div>Bir yer ki; âlimler nöbet tutarken,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu şehre bir rakip sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; Bursa’nın, rakibi Bursa.</span><br /><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Ya Oluruz Ya Ölürüz Bestami Yazgan <center><span style="font-weight: bold;"> Ya Oluruz Ya Ölürüz</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Cümle ilem bilsin, Hakk'ın uğrunda&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz&nbsp;</div><div>Şol mübarek Anadolu bağrında&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Zalimi kaçtığı yerde buluruz,&nbsp;</div><div>Cesaret deyince önde geliriz;&nbsp;</div><div>Can verip almayı iyi biliriz,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Yücelerde er meydanı kurulsun,&nbsp;</div><div>Kösler gümbürdesin, bıyık burulsun;&nbsp;</div><div>Geriye bakandan hesap sorulsun,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Analar doğurmuş can vermek için,&nbsp;</div><div>Ruhları yoğurmuş kan vermek için,&nbsp;</div><div>Zafer sancağına şan vermek için,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Allah aslanlara yardım eylesin,&nbsp;</div><div>Dünyadan geçene düşman n'eylesin?&nbsp;</div><div>Türkümüzü şanlı tarih söylesin,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Aklıma Düşenler Abdurrahim Karakoç <div class="padisahbaslik">Aklıma Düşenler</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td><div><div><br /></div><div><div>Her nerede tarih sesi duyarsam,</div><div>Özlediğim zaman düşer aklıma!</div><div>&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span></div><div>Doğudan batıya akan kutlu sel,</div><div>At, kılıç ve kalkan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Malazgirt göğsünde açılan kilit,</div><div>Şüphesiz Alpaslan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Ana bildiğimiz şu ana mekân,</div><div>Burcu burcu vatan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Ertuğrul Bey adlı devlet banisi,</div><div>Ceddim Gazi Osman düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Semaya ser çeken bir ulu çınar,</div><div>Fatih Mehmed Sultan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Üç kıtaya dalga dalga yayılan,</div><div>Nihayetsiz umman düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Aşk ile, vecd ile, adalet ile,</div><div>İlim düşer, irfan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Sonra gövdemizi kemiren kurtlar</div><div>İhmal düşer, isyan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Jönlerin, bönlerin ihanetleri,</div><div>Ve küçülen vatan düşer aklıma!</div></div><div></div></div></td><td><div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Cezayir bestesi en içli ağıt,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Feryad ile figân düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Dalarım kor gibi hâyâllerime,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Evladı Fatihan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Kosova’yla Dumlupınar diz dize,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Kaybolan şeref/şan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Sene ikibin bir, Türkiye muhtaç,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Tüm vurguncu ihvan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Semirir, eğlenir mutlu azınlık,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Milyonlarca kurban düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Mazimizden karanlıktır hâlimiz,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Kandil, mum ve şamdan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Bendeki yarayı avcılar bilmez,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Hep yaralı ceylan düşer aklıma!</div><div><span style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Şu dünyayı baştan başa sarsacak,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Mühürlenmiş ferman düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Umutsuzluk yaklaşırken yanıma,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Gökten yağan derman düşer aklıma!</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Can içinde bir can düşer aklıma!</div></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Cihanda Türk Bekir Sıtkı Erdoğan <center><span style="font-weight: bold;"> Cihanda Türk</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Bozkurtlar vatanı sert yaylaların</div><div>Huyundan huy kapmış ırkımız bizim</div><div>Her birimiz bir savaşta doğmuşuz</div><div>Zafere karışmış kırkımız bizim.</div><div><br /></div><div>Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan,</div><div>Akıncılar kopmuş gelmiş Oğuzdan,</div><div>Küçüklü, büyüklü hep bir ağızdan,</div><div>Dünyaca söylenir türkümüz bizim</div><div><br /></div><div>Kanundur, değişmez dünyanın seyri,</div><div>Kimsenin kimseye dokunmaz hayrı,</div><div>Savaştan yılmayız, Allah'tan gayrı</div><div>Hiç kimseden yoktur korkumuz bizim.</div><div><br /></div><div>Üç laf etsem Türküm derim, üçünde,</div><div>Sana cevabım var bana niçin de,</div><div>Yetmiş iki buçuk millet içinde,</div><div>İşte budur gerçek farkımız bizim.&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></center>
Muhteşem Geçmiş Yusuf Kaplan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><span style="font-weight: bold;">Muhteşem Geçmiş</span></div><div>Kayı boyundan başlar, tarih muhteşemliğe,</div><div>Beylikle getirilir, Türklüğü bileciğe…</div><div>Osman’ın doğumuyla, başlar bayram havası,</div><div>Sevindirir obayı, Osman beyin doğması…</div><div><br /></div><div>Zaman geçer Osman Bey, serpilir birer birer,</div><div>Evlilik çağına dek, bu böyle sürer gider…</div><div>İlk fethini yapmış, almış Malhunhatını,</div><div>Gene Malhun’dan kurmuş, han imparatorluğu…</div><div><br /></div><div>Sonrası beyliklerin, katılımıyla olur,</div><div>Kısa zamanda Türkler bir imparatorluktur…</div><div>Cihan-ı dünyadır o, odur titreten arşı,</div><div>Dini İslamiyet’le, tanıştıran dünyayı…</div><div><br /></div><div>Yine yeniden doğuş, onun sayesindedir,</div><div>Kendi gibi muhteşem, ol çalan mehteridir…</div><div>Sayısızca devleti, bünyesinde toplamış,</div><div>Fatih’iyle İstanbul, Muhammed-i gül açmış…</div><div><br /></div><div>Gene odur uzun yıl, süren imparatorluk,</div><div>Ol padişah-ı cihan, her biri olmuş bolluk…</div><div>Osmanlı’nın torunu, Türk oğlu Türkiye’yim,</div><div>Ceddimle atamla ben, cihan-ı muhteşemim…</div><div><br /></div><div>Torunu Osmanlı’yım, ta ezel-i evrattan,</div><div>Ceddimin beklediğim beklenen çağlardan,</div><div>Ne kadar layığımdır, bilinmez tartışılır,</div><div>Karşıdan bakınca tek, geçmişim anlaşılır…</div><div><br /></div><div>İmparatorluk sonu, heyezanlıda olsa,</div><div>Son bile muhteşem, padişah tek de kalsa..</div><div>Şimdi anıyorum da, şiirimde yaşıyor,</div><div>Eserleri ayakta, tarih taşta yazıyor…</div><div><br /></div><div>İhtişamın odur ki, doyulmaz lezzetine,</div><div>Ben borçluyum atama, aşikarım dedemle,</div><div>Ne yapsam ödeyemem, bilcümle haklarını,</div><div>Cennet-i mekan yapsın, ol Mevla’m tahtlarını…</div></td></tr></tbody></table><br /></center>
Diriliş Zamanı Bestami Yazgan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Diriliş Zamanı<br /><br /></strong></div><div>Paslı zincirleri kırdı kırıyor,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div>Göğsünde tarihin nabzı vuruyor,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Dün Ergenekon’dan çıktığı gibi,</div><div>Köhnemiş Bizans’ı yıktığı gibi,</div><div>Üç kıtaya bayrak diktiği gibi,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Ümmetin kurtuluş gemisi olan,</div><div>Mazlum insanlığın hâmisi olan,</div><div>Ümitle çırpınıp imanla dolan</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Düşmanlar nefretle dolup taşmasın,</div><div>Hainler yanılıp haddi aşmasın.</div><div>İşte söylüyorum, kimse şaşmasın:</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Diriliş erleri girsin kol kola,</div><div>Bir dua ordusu dizilsin yola.</div><div>Evveli âhiri mübarek ola,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>İlahi yardımla bir zafer vakti,</div><div>Zamanın koynunda son sefer vakti.</div><div>İnşallah geliyor o kader vakti,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak,</div><div>Cümle eller “bir” Allah’a kalkacak&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></center>
İstanbul Hasreti Bestami Yazgan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>İstanbul Sevgisi<br /><br /></strong></div><div>Işıl ışıl Üsküdar çağırır hâl diliyle,</div><div>Uzar gider geceler İstanbul hayâliyle.</div><div>&nbsp;</div><div>Özge bir çiçek gibi düş bahçemi çevreler,</div><div>Demet demet kubbeler ve kalem minareler.</div><div>&nbsp;</div><div>Güzelim Sultanahmet, soylu Süleymaniye</div><div>Bana da saflarında yer verseler hediye.</div><div>&nbsp;</div><div>Eriyen mum olurdum mahyanın ışığına,</div><div>Yüreğimi sererdim muştulu eşiğine.</div><div>&nbsp;</div><div>Bir ömür dizlerinde ağlamaya razıyım,</div><div>Yazgımı gül bahtına bağlamaya razıyım.</div><div>&nbsp;</div><div>Hasretin dert vurgunu, ben kapında bir yoksul,</div><div>Alsana kollarına beni güzel İstanbul...</div></td></tr></tbody></table></center>
Anadolu Sevgisi Abdurrahim Karakoç <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Anadolu Sevgisi<br /><br /></strong></div><div>Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,&nbsp;</div><div>Hele boz dumanlar çekilsin de gör.&nbsp;</div><div>Her haftası bayram, her günü düğün,&nbsp;</div><div>Hele yaylalara çıkılsın da gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Bilmezsin ovalar nasıldır bizde;&nbsp;</div><div>Kağnılar yollarda, yoncalar dizde...&nbsp;</div><div>Saydıklarım damla değil denizde,&nbsp;</div><div>Hele bir ekinler ekilsin de gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Görmedin sen bizim mavi suları,&nbsp;</div><div>Karlar eriyince kırar yuları...&nbsp;</div><div>Köpük olur beyaz, sel olur sarı;&nbsp;</div><div>Hele taştan taşa dökülsün de gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Sen bizim köyleri görmedin ki hiç,&nbsp;</div><div>Yolları toz, çamur, evleri kerpiç.&nbsp;</div><div>O kirli kabukta, o en temiz iç;&nbsp;</div><div>Hele bir yakından bakılsın da gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,&nbsp;</div><div>Sevgiyi bulasın, yakına gel ki...&nbsp;</div><div>Kalıplar gerçeği göstermez belki&nbsp;</div><div>Gönül perdeleri sökülsün de gör.</div></td></tr></tbody></table></center>
Kerkük Arif Nihat Asya <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">Kerkük</span><br />Yılların ötesinden gelen</div><div style="text-align: center;">Kanatları yorgun kuşum</div><div style="text-align: center;">Büyük Kar'da ablam doğmuş</div><div style="text-align: center;">Küçük Kar'da ben doğmuşum</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Masallara karışmış</div><div style="text-align: center;">Eski eski eski günlerde</div><div style="text-align: center;">Parmakla gösterilmişiz</div><div style="text-align: center;">Nişanlarda düğünlerde</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">O ipek çilesiymiş yumuşak</div><div style="text-align: center;">Ben bembeyaz kartopuymuşum</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Bir gün, hastalanmış ablam</div><div style="text-align: center;">Muska da kâr etmemiş ekşi toprak da</div><div style="text-align: center;">Şimdi yatıyor annemle babamın</div><div style="text-align: center;">Yattığı yatakta</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Ben -gördüğünüz gibi- uzakta uzakta</div><div style="text-align: center;">İkinci çocukluğumu emeklemekteyim</div><div style="text-align: center;">Onların çağıracağı saati</div><div style="text-align: center;">Hızır beklercesine beklemekteyim</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Daha gelmedi mi sırası</div><div style="text-align: center;">Uçup ey kuşlar büyük küçük</div><div style="text-align: center;">Akıp ey bulutlar köpük köpük</div><div style="text-align: center;">Siz söyleyin kaç günlük</div><div style="text-align: center;">Yoldu orası</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yıllar birer ikişer derken</div><div style="text-align: center;">Beşer onar mı yürüdü</div><div style="text-align: center;">Yollar silindi çoktan</div><div style="text-align: center;">Tarihi duman bürüdü</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Ne kapı ne eşik ne ocak</div><div style="text-align: center;">Ağlar çardağına bağ</div><div style="text-align: center;">Bağına çardak</div><div style="text-align: center;">Horyatlar söylenir ağıttan acıklı</div><div style="text-align: center;">Ağıtlar söylenir horyattan yanık</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Bulamazsınız ey turnalar artık</div><div style="text-align: center;">Çocukluğumuzu gölgeleyen söğüdü</div><div style="text-align: center;">Arasanız da bucak bucak</div><div style="text-align: center;">Dağılsanız da bölük bölük</div><div style="text-align: center;">Ki yıllar analarla babaları gömdü</div><div style="text-align: center;">Biz Kerkük`ü gömdük</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Perdeleri örtük</div><div style="text-align: center;">Lambaları sönük</div><div style="text-align: center;">Sırtında yıllar yük</div><div style="text-align: center;">Hatıraları kırık dökük</div><div style="text-align: center;">Bir yer olacak orada</div><div style="text-align: center;">Adı Kerkük&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yine de içim diyor</div><div style="text-align: center;">Şuracıkta yakındadır</div><div style="text-align: center;">Ya Büyük ya Küçük&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Kar'ın altındadır</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Geçerken kapılardan kemerlerinden</div><div style="text-align: center;">Zaman denilen sarayın</div><div style="text-align: center;">Arayın kuşlar arayın</div><div style="text-align: center;">Arayın bulutlar arayın</div><div style="text-align: center;"><br />Perdeleri örtük</div><div style="text-align: center;">Lambaları sönük</div><div style="text-align: center;">Sırtında yıllar yük</div><div style="text-align: center;">Hatıraları kırık dökük</div><div style="text-align: center;">Bir yer olacak orada</div><div style="text-align: center;">Adı Kerkük</div>
Türk Bayrağından Millet'e Ahmet Mahir Pekşen <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Türk Bayrağından Millet'e<br /><br /></strong></div><div>Gökten ay yıldız iner, ben gönderde dururum,</div><div>Tek bir Türk sağ kalmışsa ben o kalpte vururum.</div><div>Şanlı bir mazi elbet, elbet benim gururum.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Hun benim, Göktürk benim, Uygur'um Harzemşah'ım</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Milletime zaferler bahşetmiştir Allah'ım.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Merhamet harflerinden bir yasan bulunacak,</div><div>Her burçta Ulubatlı bir Hasan bulunacak...</div><div>Her çağa Türk mührünü bir basan bulunacak.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Sen olmazsan mazi boş, âti dipsiz karanlık.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Sen olmazsan anlamsız, kuru laf kahramanlık.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Boşa ümitlenmesin, eşkıyalar, çeteler.</div><div>Türk destanı okuyor, ötelerden öteler,</div><div>Bazen Şamiller çıkar, bazen çıkar Mete'ler.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Kafkaslardan eser yel, derin derin solurum.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Gölgemde Kürşat gezer, ben bahtiyar olurum.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Ben başka bir bayrağım, rengimde şehit kanı,</div><div>Hilalimde bir neslin Hakka olan imanı.</div><div>Yıldızım, bir hürriyet, bir özgürlük limanı.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Yunus'um Mevlana'nın hakka açık eliyim.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Uygur'um, Selçuklu'yum, Avar'ım, Gazneli'yim.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Sadece acıyorum, bana kim bakarsa hor.</div><div>Beni indirmek, gökten ayı indirmekten zor.</div><div>Yine de bedbahtlardan, deneyenler oluyor.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Pişman olurlar bir gün kan ağlaya ağlaya.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Çarpınca başlarını, mermerden sert kayaya.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div><div></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Aslan Mehmetçik Osman Yüksel Serdengeçti <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Aslan Mehmetçik<br /><br /></strong></div><div>Sen benim baş yazım, alın yazım, baş tacımsın...</div><div><div>Bu nefer seni daha yakından tanıdım!..</div><div>Seninle yattım, seninle kalktım...</div><div>Mektuplarını okudum,</div><div>Gözlerinin içine baktım...</div><div>...</div><div>Senin tasan, benim tasam,</div><div>Senin kaderin, benim kaderim oldu.</div><div>Ne çare sana doyamadan ayrıldım.</div><div>Sana hiç doyulur mu?</div><div>Benim sessiz sedasız, sabırlı Mehmedim...</div><div><br /></div><div>Varlığımızın esası sensin...</div><div>Dirliğimiz birliğimiz sensin...</div><div>Sen olmasaydın biz olur muyduk?!..</div><div>Sen ölmeseydin biz kalır mıydık?!..</div><div><br /></div><div>Şu alev alev yanan ocaklar,</div><div>Şu dalga dalga sancaklar,</div><div>Şu köyler, şu bentler, şu bucaklar,</div><div>Seni tanır, seni arar, seni söylerler...</div><div>Fakat sen hep susarsın!..</div><div>Ölürsün, gülmezsin!..</div><div>Gidersin, gelmezsin!..</div><div><br /></div><div>"Bura Yemen'dir,</div><div>Yolu çimendir,</div><div>Giden gelmiyor</div><div>Acep nedendir?!.."</div><div><br /></div><div>Nedendir bilinmez!..</div><div>Gidilir gelinmez!..</div><div>Verilir alınmaz!..</div><div><br /></div><div>Bu hâl böyledir Mehmedim!..</div><div>Dert insanı söyletir Mehmedim!..</div><div><br /></div><div>Sen göklerin direği,</div><div>Sen gönlümüzün, cümlemizin dileği,</div><div>Sen Türk'ün bükülmez bileğisin...</div><div>Dün Yemen'de idin, bugün Kore'de!..</div><div>Söyle bana asıl yerin nerede!..</div><div><br /></div><div>Sen tarihini meydanlarda yazan,</div><div>Sen talihini meydanlarda deneyen,</div><div>Sen gönüllerde, sen göklerde gezen ersin!..</div><div>Allah - millet - vatan için</div><div>Her zaman, her yerde seferbersin!..</div><div><br /></div><div>Sen tepelerinden âhiret ve mahşerlerin göründüğü</div><div>Allahuekber dağlarının kendi mukadderini gördün.</div><div>Peygamberlerin Allahdan nidâ bekledikleri,</div><div>Uçsuz bucaksız çöllerde,</div><div>Sine çöllerinde</div><div>Nice savaşlar verdin!..&nbsp;</div><div><br /></div></div></td></tr></tbody></table><br /></center>
İstanbul'un Fethi M. Halistin Kukul <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>İstanbul'un Fethi<br /><br /></strong></div><div><div>Yüzbin er haykırıyor: “Ya Cennet, ya istanbul!”</div></div><div><div>Açıl istanbul açıl, nurlu şafaklı tan bul.</div><div><br /></div><div>Zafere koşuyorlar, atlılar ve yayalar,</div><div>Akına katılıyor, dervişler, evliyâlar.</div><div><br /></div><div>iman-Teknik-Sabırla karadan yüzer gemi,</div><div>Denizde koşar kır at, azıya alır gemi.</div><div><br /></div><div>Akşemseddin kupkuru toprağa diz çöküyor,</div><div>Allaha el açıyor, hıçkırıp yaş döküyor,</div><div><br /></div><div>Genç Hünkâr da el açıp Haktan zafer diliyor,</div><div>Hak nasip etmeyince birşey olmaz, biliyor.</div><div><br /></div><div>Toplar tekrar vuruyor, sur titriyor, eriyor,</div><div>Manzaradan belli ki, bir çağ sona eriyor.</div><div><br /></div><div>Hilâl, bahar yaşarken, haçlıda bir hazan var,</div><div>Dün çan çalan şehirde bugün artık ezan var.</div><div><br /></div><div>Mehmedlerden bir Fâtih, Hasanlardan bir Ulu,</div><div>Bu orduya yakıştı fethetmek istanbul’u...</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Kırım Fırat Kılıztuğ <div class="padisahbaslik">Kırım</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td><div><div>Sürgün treninde ağlar bebekler,</div><div><div>Ana yürekleri ağıtlar ekler,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Nöbetçi elinde soysuz tüfekler,</div><div>Doğu’ya Batı’ya sürdüler beni.</div><div><br /></div><div>Tutsaklık içimde en derin sızı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Acısı eksilmez, alınmaz hızı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Alnımda taşıdım üç dipçik izi,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Kızıltaş yolunda yordular beni.</div><div><br /></div><div>Keten de köynegim kana boyandı,</div><div>Güneş hicap etti erken uyandı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Sarı şeytan kapımıza dayandı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Kalleş kurşunuyla kırdılar beni.</div><div><br /></div><div>Bostorgay kuşçuğun cılga yuvası,</div><div>Adaklı kızanın yandı kınası,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Karalı Salgır’ın cevan Sunası,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Yâdel toprağına sardılar beni.</div><div><br /></div><div>Kırım’dan gelirim, adım da Sinan,</div><div>Onlar da insandı, bizler de insan,</div><div>Moskof’ta Alman’da yoktur din, iman,</div><div>Akmescit boynunda vurdular beni.</div></div></div><div></div></td><td>&nbsp;<br /><br /><div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bahçesaray kapısında üç doğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Avcı değil, avda değil, av değil,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ne vur diyen, ne dur diyen, ne koğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, gönül kırık, sağ değil</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kollarına konduracak er mi var?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Keklik nazı, kandıracak yer mi var?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Hân soyunu andıracak ser mi var?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, bahçe değil, bağ değil.</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bahçesaray kapısında üç turna,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Benekleri hâreli, tel tel sırma,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yaban gülüstanda dem çekip durma,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, bencileyin çağ değil.</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Azak denizden dar geçitten açılır,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Karadeniz dalgalanır, küçülür,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Altın Orda, Hazar Hân’dan ölçülür,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, İtil’de otağ değil.</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bahçesaray kapısında üç doğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ayrılıktır beni kahreden boğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yer mi çöktü, gök mü tepeme yağan?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, bu bildiğin dağ değil.</div></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Gidin Turnalar Ozan Cavaklı <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Gidin Turnalar<br /><br /></strong></div><div><div>Kalkın turnam kalkın, Uzak Doğu’dan,</div></div><div><div>Türkistan’a doğru gidin turnalar!..</div><div>Bir kol da kalkmıştır, gelir Batı’dan,</div><div>Avrupa’ya haber edin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Türkistan yaslıdır, yarası derin,</div><div>Pakistan yaylası her zaman serin,</div><div>Afganistan için bir duâ verin,</div><div>Onlar savaştadır gidin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Hazar’ın yanını bir defa dönün!</div><div>Kalkın yükseklere Kafkası görün!</div><div>Sakindir orası Tebriz’e konun!</div><div>Kerkük’e bir selâm edin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Macar ovasına asla konmayın!</div><div>Balkanları geçin sakın durmayın!</div><div>Batı Trakya’da fazla kalmayın!</div><div>Edirne’de mola verin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Edirne’den, Van’dan girin vatana,</div><div>istanbul’da uğra Eyüp Sultan’a,</div><div>Konya’da bekliyor sizi Mevlânâ,</div><div>Torosları geçip gidin turnalar!..&nbsp;</div><div><br /></div><div>Mescid-i Aksa’yı semadan görün!</div><div>Hazret-i Resûle de selâm verin!</div><div>Harem-i şerîfte ihrama girin!</div><div>Durmayın orada dönün turnalar!..</div><div><br /></div><div>Cavaklı der: Yâ Râb! Tutuştum yandım,</div><div>islâmın uğruna ölmektir andım,</div><div>Namazda özümü Mirâc’da sandım,</div><div>Hep kullara duâ edin turnalar!..</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Tuna Arif Nihat Asya <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Tuna<br /><br /></strong></div><div><div>Toplar, gümbür gümbür döver burçları</div><div>Burçlar düşer Tuna'ya.</div><div>İmdada koşarken başı taçlılar</div><div>Taçlar düşer Tuna'ya.</div><div><br /></div><div>Taçlısı, haçlısı bir olmuş,</div><div>Haçlar düşer Tuna'ya.</div><div>Gazadır... Arada, bizim saftan da</div><div>Koçlar düşer Tuna'ya</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Ah Edirne Celâl Sâhir <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Ah Edirne</strong></div><div><div>Âh kardeşim, Edirne’yi unutma!</div><div><div>Güzel göğsü üç ırmağın uğrağı,</div><div>Her birinin suyu şehit kanı kokan bir kevser;</div><div>Her ne eksen altın verir toprağı;</div><div>Onun yeşil bağlarına cennet diyor şairler...</div><div><br /></div><div>Bundan beş yüz altmış sekiz yıl evvel</div><div>Lala Şahin, arkasında gözü yılmaz bir ordu,</div><div>Onu aldı düşmanlardan; bu güzel</div><div>Devletin doksan sene tahtı orda kuruldu.</div><div><br /></div><div>Orda yedi padişahın sarayı;</div><div>Cuma günü, ezan sesi göğe akın ederken,</div><div>Ulu Hakan at üstünde camiine giderken</div><div>Hep melekler seyrederdi alayı...</div><div><br /></div><div>Şimdi artık ne mülk var, ne ezan,</div><div>İki yüze yakın cami, yirmi iki medrese</div><div>At bağlandı, put takıldı, oldu ahır, kilise,</div><div>Ne kadar çok, ne kadar çok kız, kızan</div><div><br /></div><div>Bulgarların dudağıyla kirlendi;</div><div>Yüce İslâm namusunu yaktı kirli kucaklar.</div><div>Camilerde şarap içip tepinirken alçaklar</div><div>Açlığından herkes ekmek dilendi.</div><div>&nbsp;</div><div>Toprakları şehit kanı suladı.</div><div>Ot çiğnerken, ağaç yerken hasta, cansız askerler,</div><div>Ev basarak para çalan, kan sömüren her nefer</div><div>Bileğine bir sırma saç doladı…</div><div><br /></div><div>Sultan Murâd cennette döğünüyor bu hâle,</div><div>Lala Şahin yüreğini dağlıyor,</div><div>Mimar Sinan için için ağlıyor...</div><div>Âh bu kadar sefil olmak gelir miydi hayale!</div><div>&nbsp;</div><div>Beş buçuk ay göğüs gerdi, namusunu korudu,</div><div>Sürü sürü tepeledi Bulgarı;</div><div>Teslim oldu; fakat alnı yukarı.</div><div>Sen alçaksın, ey kardeşim, unutursan bu yurdu.</div><div>&nbsp;</div><div>Sakın sakın Edirne’yi unutma;</div><div>Öç almanın vakti gelir, sen kinini uyutma!....</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div><br /></div></div></div></td></tr></tbody></table><div style="text-align: start;">Bu şiir Edirne’nin işgali üzerine yazılmıştır.</div><div style="text-align: left;"><br /></div></center>
Yüreğimi Azatlıkta Bıraktım Yusuf Dursun <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Yüreğimi Azatlıkta Bıraktım</strong></div><div><div>İstanbul'dan havalanan yüreğim,</div><div>Azerbaycan diyarına süzüldü.</div><div>Hak yol üzre kabul olan dileğim,</div><div>Bayrağımın yıldızına yazıldı.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Bakü toprağına ayak basanda,</div><div>Ay yıldız altında özüme döndüm.</div><div>«Gardaşım» sözünü duyduğum anda,</div><div>&nbsp;Vuslatın aşkıyla kor gibi yandım.</div><div><br /></div><div>Azerbaycan, istiklâli kutlarken,</div><div>Öz kardeşler birbirine karıştı.</div><div>Türküler, şiirler ve marşlar derken,</div><div>Kadîm dostlar güzellikte yarıştı.</div><div><br /></div><div>Kanım dondu Azatlık’ı gezerken,</div><div>Sandım 20 Ocak bende canlandı.</div><div>Şehidlerim gökyüzünde yüzerken,</div><div>Al bayrak altında rûhum dinlendi.</div><div><br /></div><div>Bir mavi çarşaftı Hazar Denizi,</div><div>Apardı rûhumu şehid katına.</div><div>Yüce Rabbim, mahzun etme Sen bizi;</div><div>Erelim cümlemiz gül berâtına.</div><div><br /></div><div>Gence’de bir akşam söz dile geldi,</div><div>Şiir bülbülleri bir bir şakıdı.</div><div>Ozanlar elinde saz dile geldi,</div><div>Gönül atlasına kilim dokudu.</div><div><br /></div><div>Bir yiğit tanıdım, adı: Hüseyin.</div><div>Namaz kılmam için seccade verdi.</div><div>Dilleri bülbüldü, kalbi güvercin;</div><div>Say ki yüreğini kalbime serdi.</div><div><br /></div><div>Tohuz’da bir sabah bülbül dinledim;</div><div>«Karabağ esirken susmam!» diyordu.</div><div>Her nefeste tâ yürekten inledim;</div><div>«Ölmeden figanı kesmem!» diyordu.</div><div><br /></div><div>Kışlada gururla «halay»a durdum,</div><div>Azerbaycan askeriyle kol kola.</div><div>Çifte bayrakların altında girdim,</div><div>Milletime ışık veren bu yola.</div><div><br /></div><div>İstanbul’a doğru yelken açarken</div><div>Bakü semâsına son defa baktım.</div><div>Öz kardeşim için candan geçerken</div><div>Yüreğimi Azatlık’ta bıraktım.</div><div><br /></div></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table><div style="text-align: left;">Not:Şiir, 15-18 Haziran 2014 tarihleri arasında Azerbaycan’a yaptığım ziyaret sonrasında, 28 Haziran 2014 günü İstanbul’da yazıldı.&nbsp;</div></center>
Gurbeti Özledim Veysel Turgut <div class="padisahbaslik">Gurbeti Özledim</div> <center> <table cellspacing="5" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td>Herkesin gönlünde sıla hasreti,&nbsp;<div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div>Hergün bir mekanda gönül sohbeti,&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Kapanmaz bendeki onulmaz yara,&nbsp;</div><div>Bahtıma ne deyim doğuştan kara.&nbsp;</div><div>İster Taşkent olsun, ister Buhara&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Bu aşk ile gece-gündüz inlesem,&nbsp;</div><div>Yaralara tuz basarak emlesem.&nbsp;</div><div>Kerkük Türkmen’inden hoyrat dinlesem&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Hazar düşlerimin gelinlik kızı,&nbsp;</div><div>Karabağ alnımda bir kara yazı.&nbsp;</div><div>Urumçi gönlümde dinmeyen sızı&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Kapanmıyor kan çanağı gözlerim,&nbsp;</div><div>Altaylardan Çin Seddini seyreylerim.&nbsp;</div><div>Kırgız olur, Özbek olur sözlerim&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Güney Azerbaycan uyanan Kurtum,&nbsp;</div><div>Ortaasya benim tapulu yurdum.&nbsp;</div><div>Üç kıta üstüne bir otağ kurdum&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td> <td><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Düş yanıma yoldaşım ol, gel benim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Hepsi uzayan dal Türklük bedenim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bir sevda uğruna durmaz giderim&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Dağlar engel değil benim yolumda.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kaşgar boynu bükük durur kolumda.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Astana sağımda, Bişkek solumda,&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Aksunun suları gözümün yaşı,&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Tarihimi yazar Ötügen Taşı.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Aşkabatta yesem bir Türkmen aşı,&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kazan, Şimbay, Sibay bilinmez adlar.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yakut Ülkesine saldırır yadlar.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kırımdaki feryat derdimi katlar&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bunlar gurbet değil öz be öz benim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Azeri, Kırgız, Özbek, Türkmenim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Sen nasıl ben isen, ben öyle senim&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Bosna - Hersek Milli Marşı Cemalettin Latiç <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Bosna - Hersek Milli Marşı<br /><font size="1"><strong><br /></strong></font></strong></div><div><br /></div><div>Allah'ın mavi arşına</div><div>Mabetlerden tekbirler yükseliyor</div><div>Bunlar benim ülkemin şarkılarıdır</div><div>Bütün ovalar, bütün dağlar bu şarkıyı haykırıyor.</div><div><br /></div><div>Kanlı toprak üzerine kurulmuş</div><div>Sevgili kız, haşin kız Bosna’m benim</div><div>İki gözüm gibi korurum seni</div><div>Çünkü ben senin oğlunum, ben seninim senin.</div><div><br /></div><div>Orada, Tuna'da altın tohum</div><div>Drina'da mavi şafak</div><div>Neretva'da güneş batar</div><div>Ovalarda yayılan sava.</div><div><br /></div><div>Kanlı toprak üzerine kurulmuş</div><div>Sevgili kız, haşin kız Bosna’m benim</div><div>İki gözüm gibi korurum seni</div><div>Çünkü ben senin oğlunum, ben seninim senin.</div><div><br /></div><div>Eğer düşman senin sınırlarına</div><div>Şanlı atalarının hatıralarına dokunursa,</div><div>Bu dağlar, bu ovalar için canlarını verecek</div><div>Şehitlerin kanlarında boğulacaktır.</div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Güneş Batmatı Talat Asal <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Güneş Batmadı<font size="1"><strong><br /></strong></font><font size="1"><strong><br /></strong></font></span></div><strong> </strong><div><strong> </strong><p><strong><span style="font-style: italic;">Adnan Menderes’e</strong></strong></p></div><div>Bu şehit kanı ile sulanmış topraklarda,</div><div>Bir uçtan bir uca bütün bir vatan sathında&nbsp;</div><div>Dadaşlar vardır</div><div>Seymenler vardır</div><div>Zeybekler vardır</div><div>Bir Dadaşların Dadaşı vardı</div><div>Bir Seymenlerin Seymeni vardı</div><div>Bir Efelerin Efesi vardı</div><div>Bir zeybeklerin zeybeği vardı</div><div>Mayısın bir güneşli sabahında&nbsp;</div><div>Vatan için Millet için, İnsanlık için çıkmıştı yola</div><div>Gönlünde insan sevgisi, kafasında vatan aşkı vardı</div><div>Azgın sulara dizgin vurmak istiyordu</div><div>Vurdu!</div><div>Kıraç topraklara bereket getirmek istiyordu.</div><div>Getirdi</div><div>Alın terini ekmek yapmak istiyordu:</div><div>Yaptı!</div><div>Suyu ışık, suyu güç yaptı…</div><div>Alın terini toprakta eritti, bacada tüttürdü</div><div>Ekmek yaptı</div><div>Gönlünde insan sevgisi, kafasında vatan aşkı ile</div><div>Açmıştı gözlerini dünyaya…</div><div>Gönlünde insan sevgisi, kafasında vatan aşkı ile&nbsp;</div><div>Sevgisine, aşkına doyamadan açık gitti gözleri dünyaya Darağacında…</div><div>Marmara’da dalgalar var</div><div>Vurur Adaların kıyılarına&nbsp;</div><div>Günle mavileşen gece ile siyahlaşan</div><div>Dalgalar vurdu her gün boyu yıllar yılı</div><div>Bir mapusane adasına, İmralı’ya&nbsp;</div><div>Vurdu dalgalar yıllar yılı, taşlı ama taçlı</div><div>Bir kabre</div><div>Şimdi yatıyor, uğrunda mahkum olduğu&nbsp;</div><div>Vatan caddesinin üstündeki şanlı, ayyıldızlı</div><div>Al bayrağın süslediği Anıt mezarında</div><div>Vatan bağrında</div><div>Yanında kader arkadaşları ve mor çiçeklerle</div><div>Bezenmiş Berrin’inin mezarı olduğu halde</div><div>Dağlar, taşlar</div><div>Mavileşen, yeşillenen siyahlaşan dalgalar</div><div>Uçan kuşlar, akan sular, esen yeller</div><div>O’nun sevgisiyle yanan gönüller</div><div>O Dadaşların Dadaşını</div><div>O Seymenlerin Seymenini</div><div>O Efelerin Efesini</div><div>O Zeybeklerin Zeybeğini söyler gün boyu,</div><div>Dadaşım der</div><div>Seymenim der</div><div>Efem der…</div><div>MENDERES’im</div><div>Nur içindeki şehidim benim…</div><div>Süngülerin altında yaptığım savunmada</div><div>Güneş batarken gölgeler büyük olur demiştim</div><div>Bağışla beni.</div><div>Her günün seherinde yükselen ses semada yansıyor</div><div>“GÜNEŞ BATMADI.”</div><div><strong><br /></strong></div></td></tr></tbody></table></center>
Mehter Geliyor Mehteranbaşı <div class="padisahbaslik">Mehter Geliyor</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td>“Yek­tir Al­lah!”, ni­da­sıy­le vu­ru­yor,&nbsp;<div>Meh­te­rim, ne ih­ti­şam­lı du­ru­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ni nes­le, ta­rih der­si ve­ri­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran!&nbsp;</div><div><br /></div><div>Meh­ter­ba­şı, kal­dı­rı­yor ko­lu­nu,&nbsp;</div><div>Ye­ni­den feth için ken­di yur­du­nu,&nbsp;</div><div>To­run­la­rın, ay­dın­la­tır yo­lu­nu,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Da­vul­la­rı, pek âhenk­li vu­ru­yor,&nbsp;</div><div>Meh­te­rim üç adım­da bir du­ru­yor,&nbsp;</div><div>Ya­rım sa­ğa, ya­rım so­la dö­nü­yor.&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Sen ge­çer­ken, ta­rih ak­la ge­li­yor,&nbsp;</div><div>San­ki Fa­tih, İs­tan­bul’a gi­ri­yor.&nbsp;</div><div>Nak­kâ­re, tabl, zil ça­lıp, kös vu­ru­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Ye­şil san­cak, be­yaz san­cak, al san­cak,&nbsp;</div><div>Bi­ri sol­da, bi­ri sağ­da du­ra­cak,&nbsp;</div><div>Din­me­yip son vak­te ka­dar vu­ra­cak,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div></div></td><td>&nbsp; Yü­rek­le­re, güm güm iner, kös se­si,&nbsp;<div>Vi­ya­na’ya, ye­ti­şi­yor, ne­fe­si,&nbsp;</div><div>San­ki bin yıl, öte­sin­den nal se­si,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>İş­te Meh­ter, yi­ne nev­bet vu­ru­yor,&nbsp;</div><div>Her ne­fe­ri, ka­le gi­bi du­ru­yor,&nbsp;</div><div>Nâ­ra­la­rı, ufuk­la­rı ya­rı­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Gö­nül­le­re, geç­miş müh­rü, ka­zı­yor,&nbsp;</div><div>Ta­ri­he bir, say­fa da­ha, ya­zı­yor,&nbsp;</div><div>Göl­ge­le­ri, gar­ba doğ­ru, uzu­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Saf saf ge­lip, bak dâ­ire ol­du­lar,&nbsp;</div><div>Se­fer­le­re, böy­le gi­der or­du­lar,&nbsp;</div><div>Üç adım­da, iş­te yi­ne dur­du­lar,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Se­lâm sa­na, şan­lı meh­ter biz­ler­den,&nbsp;</div><div>Se­ni sil­mek, is­ti­yor­lar göz­ler­den,&nbsp;</div><div>Ba­zı­la­rı, go­cu­nu­yor siz­ler­den,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran</div></td></tr></tbody></table></center>
Ne kadar övünsek azdır seninle. Yusuf Dursun <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ne Kadar Övünsek Azdır Seninle</b><font size="1"><br></font></div> <div> <p></p><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td><div><br></div><div>"İlk dersimiz sevgi" diyen kardeşim,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div>Sevdayı ruhunda duyan kardeşim,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Öksüz yüreciğin aşkla doluydu.</div><div>Girdiğin yol, milletinin yoluydu,</div><div>Kokladığın, peygamberin gülüydü,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>"Yeşil Tuna" yüreğini dağladı,</div><div>"Sakarya" bir ömür sende çağladı,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Ta ezelden gördün kadim rüyayı,</div><div>Ülkü bildin milletine vefayı,</div><div>İhya ettin hizmetinle Vefa'yı.</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Dedin ki "Tarihe köprü kurulsun.</div><div>Yeryüzüne Türk'ün mührü vurulsun.</div><div>Bayrağa uzanan eller kırılsın."</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Aldığın her nefes Mevla'mız için,</div><div>Attığın her adım davamız için.</div><div>"Birleşelim" dedin, "bekamız için"</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div></td></tr></tbody></table></center></div></td></tr></tbody></table></center>
Fâtih'e Nihad M. Çetin <div class="padisahbaslik">Fâtih'e</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td>İşte tuğran, işte Feth'in arması; <br>Saçlarında taşır zafer perisi.<br>Dokunulmaz ona eller ürperir; <br>Bir arslan kudreti titriyor kında, <br>Kabzasında gibi sıcaklığı elinin<br>Bir ordu heybeti var kılıcında.<br><br>Babanı sevince garkettiğin gün,<br>Edirne'de Ezân-ı Muhammedîyle<br>Boşa vermemişti sana adını <br>Seni ve ordunu öven Resûl'ün.<br><br>Her biri bir ırka yetecek kadar <br>San'atkâr, bahâdır, âdil sultanlar <br>Ancak senin torunların olabilirdi.<br><br>Muhibbî'nin ihtişamlı adaletinde,<br>Sultan Selim Hân'ın, o yıldırımların—<br>Gözlerini kamaştıran şahlanışında,<br>Ve altın ilhamlarında bir bestekârın<br>Devam eden bir cevher vardı senden...<br><br>Farklı değil gemilere emrinde<br>Dalga dalga denizlerle karalar;<br>Sahralarda yelken açıp uçacak bir gün<br>Deryalara sultan olan torunları var...<br><br>Sinmiş gibi dokunduğun herşeye<br>Bir başka güzellik, başka bir esen,<br>Asırlarca pırıl pırıl kitablarında<br>Gözlerinin nûru mudur şu harelenen?<br>Şimdi kubbe kubbe Boğaz, Marmara,<br>En derin gururla hurda yükselen, <br>Bu Türk ve müslüman diyarda. türbe'n.<br><br>Allah'a yükselen kubbelerdedir<br>Renk renk, nakış nakış dualarınız;<br>Bâzan karanfildir, bâzan lâledir<br>Güller çinilerle temiz ruhumuz...<br><br>Atlarının yelesine benzemek için<br>Enginlerde hâlâ koşar beyaz dalgalar;<br>Denizlere uçuşuna özenir gezer<br>Ufuk ufuk, sarhoş gibi hâlâ bulutlar...<br><br>Gizli bir mûsikî olur yayılır<br>Her akşam hâtıran tâ ufuklara;<br>önünde Dîvân'ın gibi açılır,<br>Her. ânda, bir başka renkte Marmara.<br><br>Her bahar, bir sabah gün başka doğar;<br>Dallar, büyülenmiş gibi, titreşir;</td><td>Bir derin ürperiş gezer sularda;<br>En büyük gününü yaşar bu şehir...<br><br>Her bahar, bir akşam, gün başka batar, <br>Sarar ufukları bir sihirli renk,<br>—Asırlar ötesi dün kadar yakın:—<br>Tekbir seslerinde boğulur erir<br>Sanki son duası gene Bizans'ın...<br><br>Bir türkmen atında o genç kasırga,<br>Dolaşır bir ânda bütün sûrları;<br>O beyaz nur, gezer, şehri garkeder<br>Huzura, sükuna ve itimâda...<br><br>Akşam değil, bu, kanad gölgesidir<br>inen perde perde Yedi-Tepe'ye.<br>Taptaze hâtıran şimdi dolaşır<br>Kalbinde her şeyin, denizin, dağın...<br>Sanki bıraktığın yerde otağın!<br><br>Her bahar, bir sabah gün başka doğar,<br>Zafer türküleri gelir enginden,<br>Yavas yavaş; ufuklarda açılır<br>Bir bahar gecesinin büyük sedefi:<br>Fethin incisidir şimdi yükselen;<br>Ne bu doğan her zamanki günümüz,<br>Ne serpilen bildiğimiz yedi renk.<br><br>Batan günler kadar güzel ve vakuur,<br>Bu zaferin ey bahtiyar şehidi,<br>Ulubatlı'm, bu gün için doğmuştun.<br>Bir ipek yastıktır sana kayalar;<br>Dudaklar.nda tebessüm, şehâdet, huzur,<br>Bulutlarla, rûhun'a sarmaş dolaş<br>Başucunda en şereflisi sancakların:<br>Gittikçe yükselir, gittikçe büyür,<br>Baştan başa göğü sarar gibidir;<br>Bu manzara gözlerinde ebedîleşir...<br><br>Yiğitim, ufuklar ve akşamlar gibi,<br>Bir âleme kapandı gözkapakların.<br>Başucunda dalgalanan; bu sancak,<br>Bir büyük paşanın elinde yarın —<br>Otranto'da tıpkı böylecesine,<br>Şafaklar dolusu dalgalanacak...<br><br>Her bahar, bir akşam gün başka batar,<br>Hisâr'dan adını okur yıldızlar,<br>Sarar ufukları bir büyülü renk;<br>Kapında —bir millet gibi her biri—<br>Târih'in en büyük cihangirleri:<br>Ellerinde taçlarından bir çelenk.</td></tr></tbody></table></center><br><br>
Yoruldum Sevmekten Abdülkadir Karataş <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Yoruldum Sevmekten</b><font size="1"><br></font></div> <div> <p>Alaca dağların kekik kokusu,<br>Bir mezat sonrası uçtu elimden,<br>Mor yayladan sızıp gelen soğuk su,<br>Sanmam ki çağlasın artık derinden…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Değişti yatağı derenin çayın,<br>Terse akar oldu nehirlerimiz,<br>Yeleleri alev almış bir tayın;<br>Terkisinde gitti şehirlerimiz&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Söktük çadırları, il-oba bozgun.<br>Ağız tadı bozuk ey güzel yurdum.<br>Dolansın başında bin kirli kuzgun,<br>Yine de düşümü hep hayra yordum.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Ve yoruldum seni böyle sevmekten.<br>Bölük pörçük rüyalardan uyanıp,<br>“Bekle &nbsp;hele, bekle hele” demekten.<br>Anka’yı kendime ram olmuş sanıp…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Hayalin zırhını kuşanmış gönül,<br>Varsın boz bulanık aksın dereler,<br>Durdukça bu can, sürdükçe ömür;<br>Bu da vatanının delisi derler…&nbsp;</p></div></td></tr></tbody></table></center>
Mehmedim Sultan Yürük <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Mehmedim</b><font size="1"><br></font></div> <div> <p>Vatan sevdasıydı alnındaki ter <br>Bayrağım ruhuna zimmet mehmedim <br>Sen ki, canlar verdin canana siper <br>Ağlayan göze mi zahmet Mehmedim?&nbsp;</p><p>Gör işte âkibet gözüne ayan <br>Şehitler ölmez ki, ahvâli duyan <br>Rahat uyu; bir gün, zaferle uyan <br>Yetim kalanlara himmet mehmedim.&nbsp;</p><p>Bağımız içinde tütünler bitmiş <br>Zifirli kokusu güllere tütmüş <br>Hainin kurşunu masuma yetmiş <br>Merteben şehitlik; Ahmet- Mehmedim.&nbsp;</p><p>Şehadet sunulmuş tatlı canına <br>Gökten hilâl düşmüş kutlu kanına <br>Bir buse borcum var, o pak alnına <br>Dilerim Rabbimden kısmet mehmedim...&nbsp;</p><p><br></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Vatan Hisler, Mithad Cemal Kuntay <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Vatan Hisleri</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Düşmez yere hâşa o bizim bayrağımızdır,<br>Bir fecr olarak doğmadadır her dağımızdan.<br>Ay-yıldız.. O mazideki bir süstür, emin ol,<br>Atîde güneşler doğacak bayrağımızdan.</p><p>Altına yatarken de bizimdir yerin üstü,<br>Bir kal'e olur toprağımız vecde gelir de;<br>Dağlar, kayalar göğsümüz üstünde tepinse.<br>Düşmanları biz ram ederiz kan kesilir de.</p><p>Deryaları kan, taşları bitmez kemik olsa,<br>Bir son nefesin aynı olup bitse nesîmi<br>Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hatta,<br>Çekmez kürenin sırtı o tabût-ı cesîmi...</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Ağıt Osman Yüksel Serdengeçti <div class="padisahbaslik">Ağıt</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td>Yıllardır, yıllardır hayaller kurdum,<br>Seni anam gibi aradım durdum, <br>Ey benim sevgilim, ey anayurdum, <br><br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım? <br>Akşam olur sabah olur ağlarım. <br><br>Gövden bir yerde başın bir yerde, <br>Aramıza inmiş bir demir perde, <br>Söyle Turan sen nerdesin, ben nerde? <br><br>Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım? <br>Akşam olur sabah olur ağlarım <br><br>Turan ellerinden haber gelmiyor, <br>Yarabbi derdimi kimse bilmiyor, <br>Dört asırdır Türk'ün yüzü gülmüyor, <br><br>Akşam olur sabah olur ağlarım. <br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım? <br><br>Koskoca bir alem göçmüş yıkılmış, <br>Türbelerin, camilerin yakılmış, <br>Meydanlara kara putlar dikilmiş, <br><br>Buhara der, Semerkant der ağlarım <br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım <br><br>Kimlere söylesem bilmem derdimi, <br>Acaba dünya böyle zulüm gördü mü,<br>Bozkurt gitmiş ayı basmış yurdumu, <br><br>Bozkurt'um der öz yurdum der ağlarım <br>Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım? <br><br>Sen ey Hazar, engin Hazar, Türk Hazar, <br>Söyle bana boylarında kimler gezer? .. <br>Kafir moskof yine mezar mı kazar? <br><br>Seyhun gibi, Ceyhun gibi çağlarım, <br>Nerede benim Ural-Altay dağlarım? .. <br><br>Moskof bayrağını çekmiş gemiler, <br>Yol alırken dalgaların iniler, <br>Her gelen haberde derdim yeniler <br><br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım <br>Akşam olur sabah olur ağlarım. <br><br>Vatanlar, vatanlar, esir vatanlar, <br>Ey yüreği vatan için atanlar, <br>Toplanın elleri silah tutanlar, <br><br>Kıyam etsin ölülerim, sağlarım, <br>Nerede benim yaslı tanrı dağlarım.<br><br>Esen yellere bak sevda yelidir, <br>Açan güllere bak bayrak alıdır,<br>Senden ayrı düşen gönül delidir,</td> <td>&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım. <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Duman olur dağlarına ağsam mı? <br>&nbsp;&nbsp; Yağmur olup dağlarına yağsam mı? <br>&nbsp;&nbsp; Yıldız olup göklerine doğsam mı?<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Ah çeker de yaşın yaşın ağlarım <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Doğmuyor, doğmuyor aylar, yıldızlar <br>&nbsp;&nbsp; Çalmıyor kırılmış kopuzlar, sazlar <br>&nbsp;&nbsp; Karalar bağlamış gelinler, kızlar <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim yaslı Tanrı dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Allah Allah diyen ezanlar nerede? <br>&nbsp;&nbsp; Efeler, yiğitler, kızanlar nerede? <br>&nbsp;&nbsp; Taşkentler, Kırımlar, Kazanlar nerede?<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Artık Dede Korkut öğüt vermiyor <br>&nbsp;&nbsp; Gültekin'den bildirgeler gelmiyor <br>&nbsp;&nbsp; Ne söylesem olmuyor, ah olmuyor <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Sürüler dağılmış, yaylamaz olmuş <br>&nbsp;&nbsp; Irmaklar kurumuş, çağlamaz olmuş<br>&nbsp;&nbsp; Ozanlar, Şamanlar söylemez olmuş<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Mağripten maşriki soranlar hani? <br>&nbsp;&nbsp; Çin'i, Viyana yı soranlar hani? <br>&nbsp;&nbsp; Üç kıtada dimdik duranlar hani? <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım. <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Geçmiş günler birer hayâl oldular, <br>&nbsp;&nbsp; Bedr-i tam idiler, Hilal oldular, <br>&nbsp;&nbsp; Dün cevapken bugün sual oldular, <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Kınaman dostlarım gözümde yaş var, <br>&nbsp;&nbsp; Şu kara bağrımda bir kara taş var, <br>&nbsp;&nbsp; Tam elli iki milyon esir gardaş var, <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım<br>&nbsp;&nbsp; </td></tr></tbody></table></center><br><br><br><br><br>
Ya Gazi ol, Ya Şehit Mehmet Emin Yurdakul <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ya Gazi Ol, Ya Şehit</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum ben seni bugün için doğurdum<br>Hamurumu yiğitlik duygusuyla yoğurdum.<br>Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı<br>Ana ırzı bilerek yad ayağı bastırtmaz<br>Bir yabancı bayrağı, ezan sesi duyulan<br>Hiçbir yere astırtmaz.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evlâdım yıllarca ben oğulsuz kalayım<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım<br>Hadi oğlum, hadi git; ya gazi ol ya şehit!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum! Köyüne, nişanlına veda et<br>Sabanını, tarlanı herşeyini feda et<br>O silaha sarıl ki, böyle günde bir erkek<br>Bir dualı demirden başka birşey kullanmaz;<br>Bunu tutan bir bilek köleliğin<br>Uğursuz zincirine uzanmaz.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım,<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım!..<br>Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit!&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum! Kendine sen de: “Yiğit er” dedir,<br>Büyüdüğün gaziler ocağına can getir,<br>O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın,<br>Yedi iklim dört bucak içersine ün salsın,<br>Beş yüz yıllık ecdadın, Kabirlerde titreyen<br>Kemikleri öç alsın.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım,<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım!<br>Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit!&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum bugünde dertli ninen ağlasın,<br>Ayrılığın oduyla yüreğini dağlasın,<br>O yaşları saçsın ki, senin aslan göğsünde<br>Benim kanlı gözyaşım düşman için kin olsun,<br>Kara yerin yüzünde, ayağının bastığı<br>Dağlar beller leş dolsun!&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evlâdım, yıllarca ben oğulsuz kalayım,<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım!<br>Git oğlum, haydi git; ya gazi ol, ya şehit!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Ah Rumeli Rumelili Nedim <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ah Rumeli</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div><div>Altın ovalarda gümüş dağlarda</div><div>Gezen sürülerden nişân kalmamış,</div><div>Zümrüd mahsûllü şirin bağlarda</div><div>Öten bülbüllerde figân kalmamış.</div><div><br></div><div>Kalmamış köylerde hayattan eser,</div><div>Gelin odaları hep mezar olmuş,</div><div>Bu harab ellerde akan dereler</div><div>Mazlûm kurbanların kanıyla dolmuş.</div><div><br></div><div>Sırma saçlı kızlar ma’sûm yavrular</div><div>Hain çizmelerle ezilmiş bitmiş,</div><div>Yuvası dağılmış garib kumrular</div><div>Kartal pençesinde mahv olub gitmiş.</div><div><br></div><div>Büyürler bir zaman şimdi, gelişinde</div><div>Gider görmemişdi ovası, dağı</div><div>Bir taraf gül-şen her gönül şendi</div><div>Geçdi üzerinden düşman ayağı.</div><div><br></div><div>Çalındı taşlara namuslu başlar,</div><div>Gebe kadınların karnı deşildi,</div><div>Yakıldı mescidler, kırıldı taşlar</div><div>Ölülerin bile kabri deşildi.</div><div><br></div><div>Minbere, mihraba haçlar çakıldı,</div><div>Atıldı yerlere hakk’ın kelâmı,</div><div>Ezan yerlerine çanlar takıldı,</div><div>Salîb orduları ezdi islamı.</div><div><br></div><div>Sönen ocakların, viran yuvaların</div><div>Bütün gönüllerde ateşi yanar.</div><div>İnsan sûretinde vahşi kurtların</div><div>Açtığı yaralar onulmaz kanar.</div><div><br></div><div>Unutma, gördüğün hakareti bil,</div><div>Kinini kalbinde sakla uyutma,</div><div>Ağlama, gözünün yaşlarını sil,</div><div>Bekle zamanı, fakat unutma.</div><div><br></div><div>Unutma, intikam günlerin gelir,</div><div>Durdukça dünyada Osmanlı adı,</div><div>Evlâdın intikâm yolunu bilir,</div><div>Yaşasın kalbinde bugünün yâdı.</div><div><br></div><div>Unutma kinini, fikrin dönmesin,</div><div>Milleti yaşatan kindir, emeldir</div><div>Üfle ateşini, kinin sönmesin</div><div>Devlet binasına kin bir temeldir.</div><div><br></div><div>Unutma Bulgarı, Sırpı, Yunanı</div><div>Kinini kalbine ateşle yazdır</div><div>Unutma: sel gibi çağlayan kanı</div><div>Ölürsen bunları taşına yazdır.</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Nereye? Ömer Seyfettin <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Nereye?</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Bir kahraman gördüm, gençti, güzeldi.<br>Atlamış maziden binlerce seddi,<br>Kır atıyla sanki canlı bir yeldi.<br>Sordum: "Nereye?" - "Ben giderim" dedi,<br>"Tarif olunamaz bir şana doğru..."</p></div><div>Güneş doğuyordu, maviden sisler,</div><div>Çiçekler açılmış, ötüyordu her</div><div>Dalda bir yavru kuş... "Aşk nuru yer yer"</div><div>"Tutuşurken böyle nereye sefer?"</div><div>Diye sordum, dedi: "Türkân'a doğru..."</div><div><br></div><div>"Yalnızsın yiğidim! Yolda kalırsın,</div><div>"Maksatların ölür, onulmaz yasın,</div><div>"Yol gösteren lazım, öne katılsın!"</div><div>Dedim. "Düşman varsa" dedi, "atılsın,</div><div>"Yolumun uğradığı Kur'ân'a doğru..."</div><div><br></div><div>"Uzak ufuklarda karlı dağlardan</div><div>"Aşarken sellerden, ormandan, yardan</div><div>"Yoldaş ister insan, değil Yaradan;</div><div>"Yalnızlık O'nundur..." dedim. "Dost yardan</div><div>Geçmez" dedi, "yolum yarâna doğru..."</div><div><br></div><div>Sürünce doğuya o kır atını,</div><div>Kılıcının çarptı taşlara kını,</div><div>Altun kıvılcımlar bu hoş akını</div><div>Gaybederken gördüm bu genç taşkını;</div><div>Dedi: "Uçuyorum Turan'a doğru!.."</div></td></tr></tbody></table></center>
Güney İlleri Abdurrahim Karakoç <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Güney İlleri</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Gök mavi, dağlar ak, ovalar yeşil..<br>Dört mevsim bahardır güney illeri<br>Çiğ düşmüş çiçekte gün ışıl ışıl..<br>Bir sarı, bir mordur güney illeri&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Yollar kıvrım kıvrım iner yokuştan<br>Köpüklü suları dökülür taştan<br>Kuşları çiçekten, çiçeği kuştan<br>Seçilmeyen yerdir güney illeri.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Dağılır yaylanın boz dumanları<br>Eğilir yıldızlar öper çamları<br>Bir başka âlemdir yaz akşamları<br>Cennet ile birdir güney illeri.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Baharda haz duyar nar çiçeklenir<br>Arı sesi çan sesine eklenir<br>Bütün güzellik Toroslarda renklenir<br>Oylum oylum kardır güney illeri.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Ordadır ozanın gönül bolluğu<br>Sevgi sıcak sıcak, aşk buğu buğu..<br>Gerçek yiğitlerin harman olduğu<br>Eşsiz bir diyardır güney illeri.&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Osmanlıyı Anarken Fehmi Dedeoğlu <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Osmanlı'yı Anarken</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Kurulurken Söğüt'te yediyüz yıl evveli,<br>Yüceltmekti yurdunu her Türk'ün emeli.</p></div><div>Yıldırımlar çakan Osmanlı'nın Osman'ı,</div><div>Ezip geçti, önünde ordusuyla düşmanı.</div><div><br></div><div>Îmân dolu göğsümüz siper iken düşmana,</div><div>Osmanlı'nın teşkili nasip oldu Osman'a.</div><div><br></div><div>Orhan Gazi tez elden mazhar olup ilgiye,</div><div>Devletini getirdi o muhteşem çizgiye.</div><div><br></div><div>Çaldıran'dan seslenir Yavuz Sultan Selim Hân,</div><div>Niğbolu'da Yıldırım, Kosova'da Murat Hân.</div><div><br></div><div>Sınırları çizildi kılıç ile kan ile,</div><div>Yazılmıştı tarihi şöhret ile şan ile.</div><div><br></div><div>Çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Hân,</div><div>Büyüdükçe Osmanlı küçülmüştü bu cihan.</div><div><br></div><div>Sultanların Sultanı, bir Kânunî Süleyman,</div><div>Altın devir yaşattı, vatanına bir zaman.</div><div><br></div><div>Osmanlıya dayanır bu milletin kimliği,</div><div>Mukaddestir yurdumun, vatanımın birliği,</div><div><br></div><div>Dar gelirdi muhteşem Osmanlı'ya yerküre,</div><div>Düşürmedi bayrağı gökyüzünden bir yere,</div><div><br></div><div>Kulaklarda çınlıyor Osman Bey'in gür sesi.</div><div>Hissedilir yılların ötesinden nefesi.</div><div><br></div><div>Kurulmuştu hak, hukuk ve adalet düzeni,</div><div>Hoş görmezdi hiç onlar zulmedeni, üzeni.</div><div><br></div><div>Örülmüştü duvarı İslâmiyet harcıyle,</div><div>Kıtaları dolaştı medeniyet tâcıyle.</div><div><br></div><div>Cumhuriyet kökünde yatmaktadır Osmanlı,</div><div>Ruhunda ve aslında sürmektedir Osmanlı.</div></td></tr></tbody></table></center>
Türkiye Atilla İlhan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Türkiye</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Türkiye, Türkiye dağlarını duman almış,<br>Üzümler memleketi, tütünler memleketi,<br>Türkiye, Türkiye; çok gülmüş, çok ağlamış,<br>Sabırlı, bağrı yanık insanlar memleketi.<br>Bulut gibi köpürmüş topraktan bereketi,</p> <p>Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş<br>Ve o nehirler delirip gür gür gelirler<br>Bir şarkı gibi dağdan denize yürümüş.</p> <p>Sen Türkiye'sin, sağdıcım, kirvem Türkiye.<br>İnsanların, insanların, ah senin insanların,<br>Morca gözlerinden öpsem, namuslu gözlerinden,<br>Asiye'm işveli, Hatice fistanı dal işlemeli,<br>Sen kırk köyün içinde şanlı Zeyneb'im.</p> <p>Ha burası Karadeniz, gemiler yatar limanda,<br>Deryalar aslanı şems-i bahrî Kamil Reis,<br>Bu insanlar senden gelir, sana gider,<br>Tarlaya savrulmuş buğday gibi Türkiye.<br>Sen Türkiye'sin, ekmeğim, tuzum Türkiye.</p> <p>Batan güneş gibi bakır taşkömürü<br>Ve rüzgara vermiş saçlarını nefti ormanlar<br>Ve köylere karşı sarışın harmanlar.<br>Ferik elması, kavun, karpuz, dut ve kayısı,<br>Fındık da sende, ceviz de sende, badem de sende,</p> <p>Alnımın teri, gözlerimin nuru Türkiye.<br>Sen Türkiye'sin, evim barkım, köyüm obam Türkiye.<br>O senin çifte çarşılı harp görmüş şehirlerin,</p> <p>Sahilde Mersin, yayla türküsü Konya.<br>Adana'nın yolları taştan, yola çıkıp Maraş'tan<br>Ezanla birlikte vardık bir akşam Urfa'ya.<br>Bursa'nın, ya Bursa'nın ufak tefek taşları,<br>Uçan yıldızı dondurur Ardahan'ın kışları.</p> <p>Erzincan'da bir kuş var kanadı gümüş pul pul<br>Ve göğe kılıç gibi çekmiş minarelerini<br>Şehirler padişahı canım İstanbul.</p> <p>Türkiye, Türkiye, Ay'lı Yıldız'lı Türkiye,<br>Sen Mehmed'sin omuzların Anadolu yaylası,<br>Aladağlar, Toros'lar dev gibi gövden,<br>Sen şehid oğlu, şehid babası,<br>Sana selam olsun Dünya'dan, Hürriyet'ten...</p> <p>&nbsp;</p></div></td></tr></tbody></table></center>
Altaylar'dan Geldim Yavuz Bülent Bâkiler <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Altaylar'dan Geldim</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div><div>Ben Altay dağlarından koparak geldim,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Yüreğimde Türkistan’dan binbir nakış var.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Çok şükür aslım da, neslim de belli,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Türküm, Müslümanım o dağlar kadar.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Dokuz tuğ taşıdım ben dokuz davula vurdum,</div><div>&nbsp;Dokuz evliyâ gücüyle yürüdüm geldim,</div><div>&nbsp;Büyüdü benimle mübârek yurdum,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ebed-müddet bu devleti ben kurdum.</div><div><br></div><div>Yol gösterdi kükreyerek bana Bozkurt’um<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Atımla hep yanyana gözelerden su içtim.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Baykal’da da çimdim ben, Hazar Denizi’nde de,</div><div>Toprağıma bağdaş kurup oturdum.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ben ki, Alper Tunga’ya gönül verenlerdenim,</div><div>&nbsp;Yurt uğruna dolu dizgin göğüs gerenlerdenim,</div><div>&nbsp;Sonra durgun sulara Bismillâh’larla,</div><div>&nbsp;Kilim seccadesini serenlerdenim.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><br></div><div>Ben Türkmen’im, Özbek’im, Kazak’ım, Kırgızım ben,</div><div>Azerbaycan Türkleriyle aynı kandanım.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Kıpçaklar’ı, Uygurlar’ı, aşkla duyanlardanım,</div><div>Ben ki Tatar’lardan, Gagavuz’lardan,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Çuvaş’lardan, Başkurt’lardan, Oğuz’lardanım.</div><div>&nbsp;İşte Bilge Tonyukuk, Kültiğin, Bilge Kağan,</div><div>&nbsp;Hepsi birbirinden daha mübârek:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;İşte Dede Korkut, kaftanı ipek.</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Ve Yusuf Hashacib, Mahdum Kulu, Fuzulî,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Sonra Kaşgarlı Mahmud gönlüme düşen cemre,</div><div>Ali Şir Nevaî, Gaspralı İsmail...<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Şiiri bir bakraç süt gibi Yunus Emre.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></div><div> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Cengiz Aytmatov ki, Cengiz Dağcı ki,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ayın ondördünden sağılan huzur.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Sâbir Rüstemhanlı... Ruh kadar eski<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ve daha binlerce nur üstüne nur.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><br></div><div>Servetim Buharî’nin, Yusuf Hemedanî’nin,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Ahmet Yesevî’nin nur servetinden,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Güzelliğim, merhametim, şefkatim,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Hep Şah-ı Nakşibent Hazretlerinden.</div></td></tr></tbody></table></center>
Ferman Sadettin Kaplan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ferman</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div><div>Fermanımdır! Ülkemdeki dereler<br>“Dur” &nbsp;dedim mi, gayrı akabilemez!..<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Şafağımda dalgalanan Hilâl’e<br>Hiç kimse kem gözle bakabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Nerden çıktı Kapadokya, Kilikya?<br>Ahfadım bunları caka bilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Otağımın direğinin yerine<br>Yadlar