Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
abartı mübalağa
acun kâinat
açılım inkişaf, gelişme
açımlamak şerhetmek, açmak
açınmak gelişmek, inkişaf etmek
açmazlık zorluk, çaresizlik
ad çekme kur'a
aday namzed
adıl zamir
ahlâksal ahlâkî
akağın hüsnü niyet, iyi niyet
aklama beraat
aklamak beraat ettirmek
aklanmak beraat etmek
aktöre ahlâk
alabık iki yüzlü, mürâî
alan meydan, saha
alaşım halîta
albay miralay
aldatı hile, düzen
algı idrâk, anlama, kavrama
algılamak idrâk etmek, anlamak
algısız idrâksiz
alındı makbuz
alıntı iktibas
alıntılamak iktibas etmek
alıntılanmış iktibas edilmiş
alışkı âdet
alnaç cephe
altsoy fürû (hukuk)
amaç gâye, meram, maksat
anakara kıta
anamal sermaye
anayasa esas kanun, teşkilat-ı esasiye
anayasal esas kanuna uygun
andaç ajanda, yadigâr
andıç muhtıra, not
anı hâtıra
anık hazır
anık âmâde, hazır
anıklamak hazır etmek
anıklamak hazır etmek
anılar hâtıralar
anımsama hatırlama
anımsamak hatırlamak
anımsatmak hatırlatmak
anıt âbide
anıtsal âbidevî
anlak zekâ
anlam mânâ
anlamca meâlen
anlamsız abes, mânâsız
anlatı üslûp
anlatım ifade
ansıma hatırlama
ansımak hatırlamak
ant yemin, ahid
antlaşma muahede
araç vâsıta, vesâit
ardıl halef
arı saf, temiz, katışıksız
arıtmak tasfiye etmek, temizlemek
artam meziyet
artı müsbet
asal esas, başlıca
asalak tufeylî, parazit
asıcıl menfaatperest
aşama merhale, kademe, safha
aşama aşama tedricen, tedricî
atama tayin
atamak tayin etmek
atanmak tayin olmak, tayin olunmak
atılı suç suç isnadı
atılım hamle
avunç teselli
avuntu teselli
ayça hilal
aygıt cihaz
ayırga nifak, tefrika
ayırt vasıf
ayırtı nüans
ayırtım rezervasyon
ayırtman mümeyyiz
aymaz gafil
aymazlık gaflet
ayraç parantez
ayral hariç
ayrıksı istisnai
ayrım fark
ayrımsamak farkına varmak, fark etmek
ayrımsanmak fark edilmek
ayrıntı teferruat, tafsilat, detay
ayrıntılı etraflı, teferruatlı, tafsilatlı
ayrışık muhtelif
azınlık azlık, ekalliyet
azış şiddet
azışık şiddetli
azışmak şiddetlenmek
azrak nâdir, az bulunan
ağlatı trajedi, dram
Anlıksal Aniden