Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
bağı sihir
bağıl nisbî, izâfî
bağım tâbiiyet
bağımlı müptelâ, düçâr, tâbi
bağımlı olmak tâbi olmak, müptelâ olmak
bağımlılık tâbiyet
bağımsız serbest, müstakil
bağımsızlık istiklâl
bağıntı nispet, izâfet, münâsebet
bağıntılık izâfiyet
bağışık muaf
bağışıklık muâfiyet
bağıt akit
bağıtlamak akdetmek
bağlaç bağlama edatı
bağlam meyan
bağlantı irtibat
bağlaşık müttefik
bağlaşıklık ittifak
bağlaşma ittifak
bağlaşmak ittifak etmek
bağnaz mutaassıp
bağnazlık taassup
bakaç dürbün
bakan vekil
bakanlar kurulu vekiller heyeti
basılı matbu
basımevi matbaa
basın matbuat, gazete
basınç tazyik
başat hâkim, üstün, dominant
başatlık hâkimiyet, dominantlık
başbakan başvekil
başkan reis
başkent başşehir, pâyitaht
başvuru müracaat
başyapıt şâheser
başyazman başkâtip
batı garp
batkı iflas, batma
bay bey
bayan hanım
bayındır mamur, imarlı
beğeni zevk, takdir
belge vesika, delil
belgelemek vesikalandırmak
belgesel dokümanter
belirgin bâriz, net
belirlemek tayin etmek, tespit etmek
belirli muayyen
belirteç zarf (dlb.)
belirti alâmet, işaret, emâre
bellek hafıza
bellek yitimi hafıza kaybı
belleten belletici
belletmen belletici, öğretici
benzek nazîre
benzeti teşbih, benzetme
besin gıda
beti mektup, şekil, figür
betik kitap
betim tasvir
betimlemek tasvir etmek
betimsel tasvirî
bırakışma mütareke
bırakıt tereke
biçem üslûp, stil
bildirge beyannâme
bildiri beyannâme, tebliğ, tebligat
bildirmen muhabir
bileşik birleşik, mürekkep
bilge âlim, ârif
bilim ilim
bilimsel ilmî
bilinç şuur
bilinçaltı şuur altı
bilinçdışı şuur dışı
bilinçlendirmek şuurlandırmak
bilinçlenmek şuurlanmak
bilinçli şuurlu
bilişsel bilmek ile alakalı
birey fert
bireyci ferdiyetçi
bireycilik ferdiyetçilik
bireysel ferdî
birikim tasarruf
birincil ilk, evvel
bitek münbit, verimli
biteviye devamlı, mütemâdiyen
bitki nebât
bitkisel nebâtî
boylam tûl
boyut ebad
bölge mıntıka
bölgesel mevziî, mahallî
bölümce tefrika
bölümsel kısmî
budunbetim etnografya
budunbilim etnoloji
budunbuyrun demokrasi
bulgu keşif, işaret
bulgulamak keşfetmek
bulunç vicdan
bunalım buhran, sıkıntı
buyruk emir
büküntü viraj
bütünleme ikmal
biçimbilim morfoloji
buyurman amir
Bulaş Sirayet, Bulaşma
Bütünleme İkmal