Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
odak mihrak
okul mektep
okutman okutucu
olabildiğince mümkün mertebe
olağan tabiî, alelâde, âdi, mutâd
olağan dışı gayri tabiî
olağanüstü fevkalâde, hârikulâde
olanak imkân
olanaklı mümkün, kâbil
olanaksız imkânsız
olası muhtemel
olasıcılık ihtimalcilik
olasılık ihtimal
olasılıksal ihtimalî, muhtemel
olay hâdise, vak'a
olgu vâkıa
olumlu müsbet
olumsal mümkün
olumsuz menfî
olumsuzluk menfîlik
oluşmak meydana gelmek, hâsıl olmak
oluşum teşekkül, tekevvün
onam tasvip, kabul
onama tasdik
onamak tasdik etmek
onarım tâmirat, tâmir
onarmak tâmir etmek
onay tasdik, tasvip
onaylama tasdik
onaylamak tasvip etmek, uygun bulmak
onaylatmak tasdik ettirmek
onaylı tasdikli
onaysız tasdiksiz
onur haysiyet, şeref, izzetinefis
onurlandırmak şereflendirmek
onurlu şerefli, haysiyetli
onursal fahrî
onursuz haysiyetsiz
oran nisbet
oranlamak nisbet etmek
orantı nisbet
orantılı nisbetli, mütenâsip
orantısız nisbetsiz
orantısızlık nisbetsizlik
ortaç sıfat-fiil
ortam muhit, çevre
orun mevki, makam
oturum celse
oy rey
oydaşmak fikir birliğinde olmak
oydaşmalı fikir birliği
oylamak rey vermek
oymak aşiret
oyun piyes, temsil
oyuncu aktör, aktris
ozan şair
ozanlık şairlik
ozansı şairâne
olumlama teyid