Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
uçak tayyare
uğraş meşguliyet
uğraşı meşgale, meşgul olunan şey
uğraştaş meslektaş
ulaç zarf-fiil
ulus millet
ulusal millî
ulusallaştırmak millîleştirmek
ulusallık milliyet, millîlik
ulusçu milliyetçi
ulusçuluk milliyetçilik
uluslararası milletler arası, beynelmilel
umar çare, deva, derman
umarsız çaresiz, bîçâre, nâçar
us akıl
usçuluk akılcılık
uslamlama muhâkeme yürütme
uslamlamak muhâkeme etmek
ussal aklî
utku zafer, muzafferiyet
uyak kafiye
uyarı ikaz
uyarlama intibak ettirme, adaptasyon
uydu peyk
uygar medenî
uygarlık medeniyet
uygulamak tatbik etmek
uygulamalı tatbikî
uyruk tebaa
uyrukluk tâbiiyyet
uyum ahenk
uyumluluk ahenklilik
uyumsuz ahenksiz
uyuşmazlık ihtilâf
uzay fezâ
uzaysal fezâya ait
uzlaşı anlaşma, mutabakat
uzman mütehassıs
uzmanlaşmak ihtisas kazanmak
uzmanlık ihtisas