Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
yadsıl menfî
yadsıma inkâr
yadsımak inkâr etmek
yadsın garip
yadsınlık gariplik
yağı düşman
yakarı dua, niyaz
yakınma şikayet
yakınmak şikayet etmek
yakıt yakacak
yaklaşım bir meseleye bakış şekli
yalanlama tekzip
yalanlamak tekzip etmek
yalın sade, çıplak
yalınç basit
yalınçlık yalınlaştırma, sadeleştirme
yalınlık sadelik
yalıtım tecrid, izolasyon
yalıtımcı tecrid eden
yalıtkan tecritçi, izoleci
yalıtmak tecrid etmek
yalvaç peygamber
yanal yanda bulunan, yanda olan,
yandaş taraftar
yandaşlık taraflılık, taraftarlık
yanılgı hatâ, sehiv
yanıt cevap
yanıt olarak cevâben
yanıtlamak cevaplamak
yanıtlandırmak cevaplandırmak
yankı akis, aksisedâ
yankılanmak aksetmek
yanlı taraftar, taraflı
yansıma aksetme
yansımak aksetmek
yansıtmak aksettirmek
yansız tarafsız, bîtaraf
yansızlık tarafsızlık
yantutar tarafgîr
yantutarlık tarafgîrlik, taraftarlık
yantutmaz bîtaraf, tarafsız
yantutmazlık bîtaraflık, tarafsızlık
yapay sun'î
yapaylık sun'îlik
yapı inşaat
yapım imâl, inşâ, inşaat
yapım evi imâlâthâne
yapımcı imâl eden
yapımcılık imâlatçılık
yapın mâmul
yapıntı yapma, düzme, uydurma
yapısal bünyevî
yapıt eser
yaptırım müeyyide
yarar fayda, menfaat
yararlı faydalı
yararsız faydasız, nafile
yaraşık uygunluk, mutabakat, mukarenet
yaratık mahlûk
yargı hüküm
yargıç hâkim
yargıçlık hâkimlik
yargılama muhâkeme etme, hüküm verme
yargılamak muhâkeme etmek
yargıtay temyiz mahkemesi
yasa kanun
yasadışı kanunsuz
yasal kanunî, meşrû
yasalaştırmak kanunileştirmek
yasama kanun yapma
yasamak kanun yapmak
yasaya aykırı kanunsuz
yaşam hayat, ömür
yaşam biçimi hayat tarzı
yaşam öyküsü hayat hikayesi, biyografi
yaşamını yitirdi hayatını kaybetti, öldü
yaşamsal hayâtî
yaşamsallık hayâtîlik
yaşantı hayat
yatay ufkî
yayım neşir, neşretme
yayımcı nâşir
yayımcılık nâşirlik
yayımlamak neşretmek
yayımlanmak neşredilmek
yayımlattırmak neşrettirmek
yayın neşriyat
yayın yönetmeni neşriyat müdürü
yayınlanmak neşredilmek
yayınlatmak neşrettirmek
yayman nâşir, neşreden
yazak kalem
yazar muharrir
yazgı kader, baht, mukadderat
yazgıcı kaderci
yazgıcılık kadercilik
yazım imlâ
yazın edebiyat
yazıncı edebiyatçı
yazıncılık edebiyatçılık
yazıneri edip, edebiyatçı
yazınsal edebî
yazınsallık edebîlik
yazıt kitâbe
yazman kâtip, sekreter
yazmanlık kâtiplik, sekreterlik
yengi galebe, muzafferiyet, galibiyet
yenik mağlup
yenilgi mağlubiyet
yerel mevziî, mahallî, lokal
yerel yönetim mahallî idâre
yerey arazi
yergi hiciv, hicviye
yerleşim birimi meskûn mahal
yerleşke kampüs, külliye
yersel mahallî
yetenek kabiliyet, maharet, hüner
yetenekli kabiliyetli, maharetli
yeteneksiz kabiliyetsiz, maharetsiz
yeter sayı nisap
yeterli kâfî
yeti meleke, kabiliyet
yetinmek iktifâ etmek
yetki selâhiyet
yetkili selâhiyetli
yetkin kâmil, olgun
yetmezlik kifâyetsizlik
yıldırgı tedhiş
yılgı dehşet
yır şiir
yinelem tekrar etme
yineleme tekrar
yineleme tekrar etme
yinelemek tekrarlamak, tekrar etmek
yinelemek tekrar etmek
yitik kayıp
yoğun kesif
yoğunlaşmak kesifleşmek
yoğunluk kesâfet
yoksun mahrum
yoksunluk mahrûmiyet
yontu heykel
yontucu heykeltraş
yorum tefsir
yorumcu tefsirci, müfessir
yön taraf, cihet, istikamet
yönelim temayül, meyil
yönelti istikamet
yönerge talimat
yönetici idâreci
yönetim idâre
yönetimsel idarî
yönetmek idâre etmek
yönetmelik talimatnâme
yönetmen idâreci, direktör
yönetmenlik idarecilik
yönseme temâyül
yöntem usûl, metod
yöresel mahallî
yöresellik mahallîlik
yörünge mahrek, eksen
yurtsama yurdunu özleme, sıla hasreti
yurtsamak yurdunu özlemek
yüklem müsned
yüklenici müteahhit
yüküm mükellefiyet
yükümlü mükellef
yükümlülük mükellefiyet
yürürlük mer'iyet
yürütme icra
yüzey satıh
yüzeysel sathî
yüzeysellik sathîlik
yargılık mahkeme
yargısal adli