Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
danışma kurulu istişâre heyeti, şûrâ
danışman müşâvir
danışmanlık müşâvirlik
danıştay devlet şûrâsı
dayanak mesnet, istinatgâh
dayanışma tesânüt
dayanışmalı müteselsil
değin kadar
değinmek temâs etmek
dek kadar
delege murahhas
demeç beyânat
demeç beyanat
denek tecrübe edilen
deneme tecrübe, prova
denence hipotez
denetçi murâkıp, müfettiş
denetçilik müfettişlik, murâkıplık
denetim teftiş, murâkabe, kontrol
denetleme teftiş
denetlemek teftiş etmek
denetmen müfettiş, murâkıp
deney tecrübe
deneyim tecrübe
deneyimli tecrübeli
deneyimsiz tecrübesiz
deneysel tecrübî
deprem zelzele
deprem büyüklüğü zelzele şiddeti
derey vadi
dergi mecmua
dernek cemiyet
derslik dershane, sınıf
devim hareket
devingen dinamik, hareketli
devingenlik dinamizm
devinim hareket
devinimsiz hareketsiz
deviniş hareket
devinme hareket
devrim inkılâp, ihtilâl
devrimci ihtilâlci, inkılâpçı
deyi ifade
deyim tâbir
deyinmece kinaye
dış alım ithalat
dış alımcı ithalatçı
dış alımcılık ithalatçılık
dış bükey konveks
dış satım ihracat
dış satımcı ihracatçı
dışsal hâricî
dikdörtgen dikdörtkenar
dikey amûdî
dikgen dikkenarlı
dilev dava
dilevci davacı
dinbilim ilahiyat
dingin sakin, dinç
dinlence tatil
dinleti konser
dinsel dinî
dinsel tören ibadet, âyin
direnç mukâvemet
direngen inatçı
direnim inat
direnme mukâvemet
direnmek mukâvemet etmek
direnti inat
direşim sebat
direşken sebatkâr
direşmek sebat etmek
dirim hayat
dirimsel hayatî
dişil dişi
dize mısra
dizem âhenk
dizge manzume
dizgesel sistematik
dizgi sistem
dizi seri
dizin fihrist, indeks
dizmen mürettip
doğa tabiat
doğa ötesi metafizik
doğa üstü tabiat üstü
doğaca tabiî
doğaç irticâl
doğaçlama irticâlen
doğal tabiî, natürel
doğal olarak tabiî olarak, tabiatiyle
doğal yıkım tabiî âfet
doğallık tabiîlik
doğrultu istikâmet
dokunaklı hazin
dokundurma tariz
dokunulmazlık masûniyet
dolaşım deveran, sirkülasyon
dolaylı vâsıtalı, endirekt
donanmış mücehhez
donatım techiz
donatmak techiz etmek
doruk zirve
doyum tatmin
döküm envanter
dönem devre
dönemsel periyodik
döngü rotasyon
dönüştürme tahvil
dörtgen dörtkenar
dörüt sanat
dörütmen sanatkâr
döşem mefruşat
durağan sabit
durağanlaşmak sabitleşmek
duraksama tereddüt, durma
duraksamak tereddüt etmek, durmak
duraksamalı mütereddit, tereddütlü
durum vaziyet, hâl
duruşma muhâkeme
duyarga anten
duyarlı hassas
duyarlılık hassasiyet, hassaslık
duygu his
duygulanmak hislenmek, mütehassis olmak
duygulu hassas, hisli
duygusal hissî
duygusallık hissîlik
duyum istihbarat
duyumsamak hissetmek
duyumsatmak hissettirmek
duyuru ilân
duyuşsal duyma ile alakalı
dürtü teşvik, tahrik
dürtücü teşvik eden, tahrik eden
düşey dik, şâkulî
düşlem hayâl
düşlemek hayâl kurmak
düşsel hayâlî
düşün fikir
düşün yapıtı fikir eseri
düşünce özgürlüğü fikir hürriyeti
düşünsel fikrî
düşünür mütefekkir
düz yazı nesir
düzelti tashih
düzeltmen musahhih
düzenek mekanizma
düzey seviye
düzyazı nesir
dışsal harici, haricen
düze üslup, tarz