Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
kalıntı bakıyye
kalıt miras
kalıtçı vâris, mûris, mirasçı
kalıtım irsiyet, irs, verâset
kalıtımsal irsî
kalıtsal irsî
kalkışma isyan
kamu amme, resmî
kamu kuruluşu resmî daire, devlet dairesi
kamu yönetimi amme idâresi
kamulaştırma istimlâk
kamulaştırmak istimlâk etmek
kamuoyu umumî efkâr
kamusal resmî
kamusal alan resmî saha
kamutay büyük millet meclisi umumi heyeti
kanı kanaat, rey, fikir
kanıt delil, ispat
kanıtlamak ispat etmek
kanıtlı delilli
kapsam şümûl, muhteva
kapsama ihtivâ, şâmil olma
kapsamak ihtivâ etmek, şâmil olmak
kapsamlı şümûllü, muhtevâlı
kapsamsız muhtevâsız
kapsar şâmil
kapsatmak teşmil etmek
kapsayan şâmil
karşın rağmen
karşıt zıt, muhâlif
karşıtı zıddı, aksi, muhâlifi
katılımcı iştirak eden, katılan
katkı ilave
katkılı takviyeli, ilaveli
katman tabaka
katmanlaşmak tabakalaşmak
kavram mefhum
kent şehir
kentcilik şehircilik
kentli şehirli
kesenek aidat
kesin kat'î
kesinleşmek kat'îleşmek
kesinlik kat'iyyet
kesinlikle kat'iyyen, muhakkak, kat'î olarak
kez defa, sefer, kerre
kırsal kır, kırlık
kısır döngü fâsit daire
kısıt sınır, tahdid
kısıtlamak tahdid etmek, sınırlamak
kısıtlı mahdud, sınırlı
kısıtsız sınırsız
kıvanç iftihar, memnuniyet, memnunluk
kimi bazı
kimi kez bazı, bazen
kimi zaman bazen
kimlik hüviyet
kimyasal kimyevî
kişilik şahsiyet
kişiliksiz şahsiyetsiz
kişisel şahsî, ferdî
kitlesel kitle halinde, toplu
komut kumanda, emir
komuta kumanda
komuta etmek kumanda etmek
komutan kumandan
konu mevzû
konum mevkî, vaziyet, durum
konuşlandırmak mevzilendirmek
konuşlanmak mevzilenmek
konuşma özürlü dilsiz, lâl
konut mesken
konut ikâmetgâh, mesken
koşul şart
koşullandırılmak şartlandırılmak
koşullandırmak şartlandırmak
koşullanmak şartlanmak
koşullar şartlar
koşullu şartlı
koşut paralel, muvâzi
koşutluk paralellik
kovuşturma tahkikat
köken menşe, kaynak
kökten esaslı
kural kaide
kuralcılık kaidecilik
kurallaşmak kaideleşmek
kurallı kaideli
kuram nazariye, teori
kuramcı nazariyeci
kuramsal nazarî, teorik
kurgu kurma
kurmay erkân-ı harp
kurul heyet
kurultay şûrâ
kurum müessese
kurumsal müesseseye âit
kurumsallaştırmak müessese haline getirmek
kuşak nesil
kuşatma muhâsara, abluka
kuşku şüphe, endişe
kuşkucu şüpheci
kuşkulu şüpheli
kuşkusuz şüphesiz
kutlamak tebrik etmek
kutlulamak tebrik etmek
kutsal mukaddes, mübarek, kudsî
kutsallaşmak mukaddesleşmek
kutsallaştırmak mukaddesleştirmek
kutsallık kudsiyet
kutsamak takdis etmek
kutsuz uğursuz
kuzey şimâl
küresel cihanşumul, alemşumul