Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
takma ad müstear isim
tanı teşhis
tanık şahit
tanıklık şahitlik
tanılamak teşhis etmek
tanım tarif
tanımlamak tarif etmek
tanıt ispat, delil, hüccet
tanrı tanımaz mülhid, ateist
tanrısal ilâhî
tansık mucize, harika
tansımak hayran olmak, hayrete düşmek
tapınak mâbet, ibadethâne
tapınmak ibadet etmek
tarım ziraat
tarımsal zirâî
tarihsel tarihî
tartaç kantar
tartışma münakaşa
tartışmak münakaşa etmek
tasarı lâyiha
tasarım tasavvur
taslak müsvedde
taşınır menkul
taşınmaz gayri menkul
taşıt vâsıta, vesâit
tecim ticaret
tecimen tüccar
tecimevi ticarethane
tecimsel ticarî
tekdüze mütecânis, yeknesak, monoton
tekdüzelik yeknesaklık, monotonluk
tekil tek, teklik
tensel maddî, bedenî
tepki aksülamel, akis, reaksiyon
tepkime reaksiyon
terim ıstılah
tin ruh
tinsel rûhî, mânevî
toplam yekûn
toplum cemiyet
toplumbilimci sosyolog, içtimaiyatçı
toplumbilimi sosyoloji, içtimaiyat
toplumsal içtimâî, sosyal
törel ahlâkî
tören merâsim
töresel töreye ait, töreyle alâkalı
tutanak zabıt
tutku ihtiras, ibtilâ
tutucu muhafazakâr
tutukevi hapishane
tutuklama tevkif etme
tutuklu mevkuf, tevkif edilmiş
tüm bütün, tamam
tüm sayı tam sayı
tümce cümle
tümel küllî
tümleç tamamlayıcı
türdeş hemcins
türe hukuk, adalet
türel hukukî
türetmen kâşif, keşfeden
tüzel hükmî, adlî
tüzel kişi hükmî şahıs
tüzel kişilik hükmî şahsiyet
tüzük nizamnâme
tansı acayip
tansılaşmak acayipleşmek