Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
eder fiyat
edilgen pasif
edim amel, fiil
edimsel fiilî, aktüel
edinim sahip olma
egemen hâkim
egemenlik hâkimiyet
eğilim temâyül, meyil
eğitici mürebbî, terbiyeci
eğitim terbiye
eğitim bakanlığı maarif vekâleti
eğitimci mürebbî, terbiyeci
eğitimsel terbiyevî
eğitmek terbiye etmek
eğitmen mürebbî
eğitsel terbiyevî
ekin kültür, hars
ekinsel kültürel, harsî
eklem mafsal
eksen aks, mihver
eksi nâkıs, negatif
elerki demokrasi
eleştirel tenkidî
eleştiri tenkit
eleştirici tenkitçi
eleştirme tenkit
eleştirmek tenkit etmek
eleştirmen tenkitçi, münekkit
engebe arıza
engebeli arızalı
engel mâni
engelli sakat
enlem paralel, arz
erdem fazilet
erdemli faziletli
erek maksat, gâye, hedef
ergen bülûğa eren, bâliğ
ergenlik bülûğ, bülûğ çağı
ergin reşit
eril erkek
erişkin kâmil, olgun
eriyik solüsyon
erk kudret, irâde, iktidar
erke kudret, enerji
erkinci liberal
ertem iffet, namus
esenlik sıhhat, selâmet, afiyet
esin ilham
esinlemek ilham etmek
esinlenmek mülhem olmak, ilham almak
zevc-zevce, karı-koca
eşdeğer muâdil
eşey cinsiyet
eşeyli cinslikli
eşeysel cinsî
eşeysiz cinsliksiz
eşgüdüm tanzim, koordinasyon
eşit müsâvi, muâdil
eşlik refakat
eşlik etmek refakat etmek
etken âmil, faktör, aktif
etken âmil, müessir
etki tesir
etkilenmek müteessir olmak, tesir altında kalmak
etkilenmiş müteessir
etkileşim karşılıklı olarak tesir etme
etkileyici tesirli
etkili müessir, tesirli, mühim
etkin faal, müessir
etkinlik faaliyet
etkisiz tesirsiz
etmen âmil
evcil ehlî
evre safha
evren âlem, kâinat
evrenbilim kozmoloji
evrensel cihanşümûl, âlemşümûl
evrim tekâmül
evrim kuramı tekâmül nazariyesi
evsel eve ait
eylem fiil, hareket, amel
eylemli fiilî, amelî
eylemsel fiilî
eylemsiz atıl, pasif