Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
ödence tazminat
ödenek tahsisat
ödenti âidat
ödev vazife, vecibe
ödevli vazifeli
ödül mükâfat
ödüllendirmek mükâfatlandırmak
ödüllü mükâfatlı
ödün tâviz
ödün vermek tâviz vermek
ödünlemek tâviz vermek
ödünlü tâvizli
ödünsüz tâvizsiz
öge unsur, eleman
öğrenci talebe
öğrencilik talebelik
öğrenek ibret
öğrenim tahsil
öğreti meslek, doktrin
öğretim tedrisat, tedris
öğretmen öğretici, muallim
ölçek mikyas
ölçün standart
ölçüt kıstas, miyar, kriter
ön yargı peşin hüküm
ön yargılı peşin hükümlü
önad sıfat
öncel selef
önder reis, lider
önderlik reislik, riyâset, liderlik
önel mühlet
önem ehemmiyet
önemli mühim, ehemmiyetli
önemsemek mühimsemek, ehemmiyet vermek
önemsiz ehemmiyetsiz
önerge takrir
öneri teklif, tavsiye
önerme teklif
önermek teklif etmek, tavsiye etmek
öngörmek tahmin etmek
öngörü basîret, tahmin
önlem tedbir
önlemli tedbirli
önsel öncelik, evveliyat
önürdeşlik rekabet
örgün teşkilatlı
örgüt teşkilat, teşekkül
örgütçü teşkilatçı
örgütlemek teşkilatlamak
örgütlendirmek teşkilatlandırmak
örgütlenmek teşkilatlanmak
örgütlü teşkilatlı
örgütsel teşkilata ait, teşkilatla ilgili
örgütsüz teşkilatsız
örneğin mesela, misal
örnekseme kıyas
örtüşmek mutâbık olmak, benzer olmak
ötekileştirmek dışlamak, kabul etmemek
övünç iftihar
öykü hikaye
öykücü hikaye yazarı, hikayeci
öykücülük hikayecilik
öykülemek hikaye etmek
öykünme taklit
öykünmek taklit etmek
öyküsel hikayeye ait
öz yaşam biyografi, tercümeihâl
öz yaşamöyküsü otobiyografi
özdek madde, cisim
özdekçi maddeci, mataryelist
özdekçilik maddecilik, materyalizm
özdeksel maddî
özdeş aynı, eşit
özdeyiş vecize
özel hususî, şahsî, zâtî
özeleştiri nefs muhasebesi, otokritik
özelleşmek hûsûsileşmek
özelleştirmek hûsûsileştirmek
özellik meziyet, husûsiyet
özellikle bilhassa, hassaten
özenci heveskâr
özendiri teşvik
özendirmek teşvik etmek
özengen amatör
özerk muhtar
özerklik muhtariyet
özet hülâsa
özetlemek hülâsa etmek
özgeçmiş hayat hikayesi, tercümeihâl
özgen hür
özgenlik hürriyet
özgü has, mahsus
özgül karakteristik
özgün has, orijinal, aslî
özgünlük orijinalite, orijinallik
özgür hür, serbest
özgürlük hürriyet, serbestlik
özgürlükçü hürriyetsever
özgürlükçülük hürriyetçilik
özgürlüksüz esir, mahkum
özlük şahsî, zâtî
özne fâil
öznel subjektif
özsu usare
özümleme asimilasyon
özümsemek asimile etmek
özüt hülâsa
özveri fedâkârlık
özverili fedâkâr
önyargı peşin hüküm