Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
sağlıksal sıhhî
sakınca mahzur
sakıncalı mahzurlu
sakıncasız mahzursuz
saldırgan mütecâviz
saldırganlık tecavüz
saldırı hücum, taarruz, akın
salgı ifrazat
salık tavsiye
salık vermek tavsiye etmek
salıverme tahliye etme
salt mutlak
salt çoğunluk mutlak ekseriyet
san unvan
sanal hayalî, mevhûm, farazî, tahminî
sanatçı sanatkâr
sanı zan, zehâb
sanık maznun
sanıklamak suçlu saymak, itham etmek
sanıklık suçlu olma hâli
saptama tespit, tespit etme
saptamak tespit etmek
sarmal helezonî
sav iddia
savaş harp, muhârebe, cihat
savaşım mücadele
savlamak iddia etmek
savlı iddialı
savunca müdâfaa
savunma müdâfaa
savunma tez
savunmak müdâfaa etmek
savunmak müdâfaa etmek
savunucu müdâfi
savurgan israf eden, müsrif
savurganlık israf
sayaç sayıcı
saydam şeffaf
saydamlık şeffaflık
saygı hürmet, ihtiram
saygıdeğer muhterem
saygın itibarlı
saygınlık itibar
saygısız hürmetsiz
sayın muhterem
sayısal rakama âit, sözlü olmayan
saylav milletvekili
sayman muhasebeci, muhâsip
saymanlık muhasebe
seçenek tercih, alternatif
seçmeli ihtiyârî
seçmen seçici
sevecen şefkatli, müşfik
sevecenlik şefkat
sevi aşk
sezgi his
sezinlemek hissetmek
sığınmacı mülteci, iltica eden
sıkıyönetim örfî idâre
sınav imtihan
sıralaç dosya
simge rümuz, sembol
simgesel sembolik, remzî
sinirsel asabî
siyasal siyasî
solunum teneffüs, nefes alma
somut müşahhas
somutlamak müşahhas yapmak
somutlaştırmak müşahhaslaştırmak
sonuç netice
soru sual
sorum mesuliyet
sorumlu mesul
sorumluluk mesuliyet
sorumsuz mesuliyetsiz
sorumsuzluk mesuliyetsizlik
sorun mesele, problem
sorunlu problemli
sorunsal problemli
sorunsuz problemsiz
soy ağacı şecere
soya çekim veraset, irsiyet
soycul soylu, asil
soykırım katliam
soyut mücerred
soyutlama tecrid
soyutlamak tecrid etmek
soyutluk mücerredlik
sömürge müstemleke
söylem ifade
söylence efsane
söylenti rivayet
söyleşi sohbet, hasbihal
söylev nutuk
söylevci nutukçu, nâtık
söylevcilik nutukçuluk
sözcük kelime
sözel şifâhî, sözlü
sözleşme mukâvele, akit
süre müddet
sürücü şoför
sürücü adayı acemi şoför
sürücü belgesi ehliyet
sürüm tedâvül
savunman avukat
sıradüzeni hiyerarşi
sunu arz