Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
içerik muhtevâ, muhteviyat
içeriksel muhtevi
içermek ihtivâ etmek
içgözlem müşahede
içgüdü sevk-i tabiî
içgüdüsel sevk-i tabiî ile
içişleri dahiliye
içkin mündemiç, içinde olan
içlek mânevî
içlem içine alma
içsel dahilî, içe ait
içtenlik samimiyet
içtenlikle samimiyetle
içtepi irade, iştah, şehvet
ikilem iki yönlü, iki taraflı, kıyasımukassim
ikincil tâlî
il vilayet
ilenç beddua
ileti mesaj, haber
iletişim haberleşme, muhâbere
iletken nakil
iletkenlik nâkıliyyet
ilgeç edat
ilginç alâka çekici, enteresan
ilinti aitlik
ilintili dâir, âit
ilişki alâka, münâsebet, temas, irtibat
ilişkin âit, dâir
ilke umde, prensip
ilkel ibtidâî
ilkellik ibtidâîlik
ilksel ibtidaî
imge hayâl, imaj
imgelem muhayyile
imgeleme tahayyül
imgelemek tahayyül etmek
imgesel hayâlî
imlemek işaret etmek, nişan koymak
inan itikat, iman
inanlı imanlı
inansız kâfir
inansızlık küfür
indirgeme irca etme
indirgemek irca etmek
indirim tenzilat
insancıl insanî
irdeleme tedkik, mütâlaa
irdeleme tetkik
istem talep
istemli irâdî, ihtiyârî
istemsiz gayri ihtiyârî, gayri irâdî
istenç irâde
istençli irâdeli
işitme özürlü sağır
işlem muamele, ameliye
işlev fonksiyon, rol, vazife
işlevli fonksiyonel
işlevsel fonksiyonel
işyar memur
iye sahip
iyelik sahiplik, mülkiyet
izlemek seyretmek, takip etmek
izlenim intibâ
içkin dahili
ikilem tercih edememe
işgörü basiret